fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-913 от 03.01.2019 г.

Изх. №53-04-913
03.01.2019 г.
чл. 204, ал. 1, т. 2, чл.205 от ЗКПО
§ 1, т. 34 от ДР от ЗКПО

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-913/17.12.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос:
Какво е данъчно третиране по ЗКПО при предоставяне на ваучери за подаръци в две хипотези: във вид на електронни карти („Комплимент карти“, „Електронни пари“) и във вид на ваучери на хартиен носител, при изпълнение на изискванията установени с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, достъпни са за всички заети в предприятието (работодател) и същите се използват за задоволяване на социални, битови и културни потребности, без да е извършено възстановяване на парични суми под каквато и да е форма от работодателя?
Във връзка с проставеният въпрос и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Най-общо казано, придобивките за работници и служители за сметка на работодателя могат да бъдат данъчно признат или непризнат разход, съответно облагаем или необлагаем доход за физическите лица, като конкретното им данъчно третиране е в зависимост от специфичните особености, свързани с тяхното предоставяне.
От определението за „социални разходи, предоставени в натура“, дадено в т. 34 на §1 от ДР на ЗКПО, се извеждат критериите, които трябва да са изпълнени едновременно, за да могат определени социални придобивки да се третират по реда на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, а именно:
1. отчетени са документално обосновани разходи за социални придобивки;
2. предоставени са в натура;
3. определени са съгласно чл. 293 и чл. 294 от КТ или по ред и начин, определен от ръководството на предприятието;
4. социалните придобивки са достъпни за всички работници и служители, вкл. лицата, на които е възложено управлението.
От запитването не става ясно по какъв механизъм ще бъде реализирано намерението за предоставяне на ваучерите, поради което Ви уведомявам, че изразеното по-долу становище има принципен характер.
При условие че разходите могат да бъдат определени като социални по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, по отношение на критерия за общодостъпност и начина на предоставянето им, то обстоятелството дали са предоставени в натура или не, е определящо за тяхното данъчно третиране:
* когато са предоставени в натура, подлежат на облагане с данък върху разходите съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО;
* когато не са предоставени в натура, прилага се разпоредбата на чл. 205 от ЗКПО, която предвижда, че социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
По отношение на електронните карти, ако изпълняват критериите за „Елекронни пари“ по смисъла на чл. 34 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), считаме, че предоставената по този начин социална придобивка не попада в хипотезата на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, а е приложим чл. 205 от същия закон.
Електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари (чл. 34, ал. 1 от ЗПУПС). Електронни пари, до които издателят е осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на платежни операции, се съхраняват по сметка за електронни пари. Сметката за електронни пари е платежна сметка, по която се съхраняват електронни пари (чл. 34, ал. 4 от ЗПУПС). В този случай, на основание чл. 205 от ЗКПО и доколкото не са освободени от облагане по силата на друг закон, предоставените чрез електронни карти средства на служителите се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.
В хипотезата на предоставените от работодателя ваучери, които не са електронни пари, ще бъде изпълнен критерия за предоставяне в натура, доколкото по този повод между работодателя и наетите лица не възникват парични взаимоотношения.
По същество аналогично становище е застъпено в писмо изх. №24-34-45/29.11.2013 г. на зам. изпълнителния директор на НАП (поместено в системата „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на агенцията).

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставка на зъбни протези по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1793/02.08.2017 г.ЗДДС, чл. 39, т. 5Относно: данъчно третиране на доставка на зъбни протези по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Поставен е въпроса дали доставката на зъбни протези е освободена доставка ако се извършва от търговец на едро на медицински изделия или тя е освободена само когато се извършва от лекар по

ЗДДС, т. 18, параграф 1

2_611/22.03.2010 г.ЗДДС §1, т.18 . Посочвате, че дружеството Ви ще закупи за нуждите на дейността си автомобил „Tiguan Sport Style” 2.0 ТDI /Aut/4 MOTION 4+1 места от България от оторизиран дилър. Автомобилът ще има допълнително оборудване – „хомологация за LNF” поръчано в завода производител и ще Ви бъде фактуриран като товарен автомобил. Поставяте следните въпроси:1.

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ЗДДС, чл.39, т. 5,ЗДДС, чл.12

Изх. № 20-00-324/15.08.2011 г.ЗДДС, чл.39, т.5чл.12чл.96, ал.1 и ал.2Изложена е следната фактическа обстановка:… е регистрирана в Агенцията по Вписванията като ЕООД. Лабораторията е регистрирана и по Закона за лечебните заведения. На трудов договор има назначени зъботехници. Изработените зъбни протези се фактурират на Вашите клиенти-физически лица или на зъболекари (по-точно на името на техните дружества).В запитването

здравословното му състояние с цел вземане на решение с правни последици ( например от работодател), изготвяне на медицинска експертиза и др. доставки, които не са освободени от облагане (Решение на С

766-1 /02.07.2014 г.ЗДДС чл.39, т.1ЗДДС чл.96, ал.2 В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …., в което е поставен следният въпрос: Формират ли облагаем оборот за регистрацияпочл.96, ал.1 от ЗДДС доставките по чл.11 от Закона за лечебните заведения, извършени чрез Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. При така

Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при начисляване и плащане на премия по групова рентна /пенсионна/ застраховка

ЗКПО – чл.204 и чл. 208ЗДДФЛ – чл.24, ал.2, т.9ЗДДФЛ – чл.38, ал.8, т.1КСО – чл.6, ал.11; чл. 127, ал.1; чл.157, ал.6; чл.5, ал.4;ЗЗО – чл. 40, ал.1, т.1;НЕВДОВ- чл.2, ал.2, 3 и 4; чл.2аОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при начисляване и плащане на премия по групова рентна /пенсионна/ застраховкаС Ваше писмено запитване,

Изх. №53-04-337

Изх. №53-04-33711.05.2020 г. Чл.96 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-337/28.04.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството има за основен предмет на дейност – организиране и предоставяне на услуги в областта

приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС

2_287/10.05.2018г. ЗДДС; 21, ал.2ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3 ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството са дейности в областта на информационните технологии. Ежемесечните, присъщи разходи на предприятието,

ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31 – Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услуги

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услугиПРЕПРАТКИ– МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки– МСС 18 ПриходиВЪПРОС1. Дадено предприятие (продавач) може да сключи бартерна сделка за предоставяне на рекламни услуги срещу получаване на рекламни услуги от своя клиент (клиент). Рекламата може

Scroll to Top