fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-979/25.01. 2017 г.

Изх. №53-04-979/25.01. 2017 г.

ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 4
ЗКПО – чл. 195, ал. 1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-979/…2016 г. и допълнение към него от 20.12.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„М“ ЕООД е местно юридическо лице, с едноличен собственик на капитала „А“ АД, Гърция. Дружеството е страна по договор за доставка на консултантска услуга от „АТ“ АД, която се изразява в съдействие при продажба на меден скрап в Китай и Индия, по-точно сертифициране на стоките съгласно законите и правото относно продажбите в тези държави. На практика цената на договора съдържа 100% префактурирани разходи на местни на Китай и Индия сертифициращи органи, с които „А“ АД има договорни взаимоотношения. Данъчната администрация на Гърция е направила отказ за издаване на удостоверение за местно лице на „А“ АД с мотив, че сумата на договора не представлява доход на гръцкото дружество, а са префактурирани разходи. Към запитването е представено копие от договор за услуга, подписан на 1 април 2015 г. между „М“ ЕООД и „А“ АД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Представлява ли възнаграждението на гръцкото дружество съгласно договора за услуга доход, подлежащ на облагане с данък при източника по чл. 195 от ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Възнагражденията за технически услуги, посочени в чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО, начислени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице, представляват доход от източник в страната, който подлежи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.
Според приложения договор, подписан на 1 април 2015 г., консултантът /„А“ АД/ ще помага на дружеството /„М“ ЕООД/ да продава на клиенти в Китай под условията на този договор. Съгласно пар. 2 от договора консултантът ще предоставя на дружеството услуги свързани с изискванията на AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) при износ на метален скрап към Китайската народна република като ще координира комуникацията със CCIC (China Certification & Inspection Group) с цел извършване на проверки и издаване на сертификати относно CCIC инспекция, след писмена заявка от дружеството към консултанта. Договорът съдържа изрична клауза, че е валиден само за предоставяне на услугите, описани в пар. 2 от него и не дава други правомощия на консултанта. Дружеството ще заплаща на консултанта за неговите услуги суми: такса услуга 145 € на спедиран контейнер за всички фактури за продажба на дружеството, за които консултантът е предложил гореописаната услуга; при необходимост от инспекция на място, консултантът ще фактурира към дружеството и всички разходи, свързани с посещението на инспектора.
По смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗКПО „възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
Извършването на сертификационни одити, инспекции и издаването на сертификати не се обхващат от легалното определение за технически услуги по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗКПО, респективно възнагражденията за тези услуги не попадат в кръга на доходите по чл. 12, ал. 5, които се облагат по реда на чл. 195 от същия закон.
Освен това, в случая инспекциите не се извършват от гръцкото дружество, от което следва, че консултантът не е действителният притежател на дохода от възнагражденията /таксите/ за въпросните инспекции и сертификати.
Независимо че изброените дейности не са изрично упоменати в посочената дефиниция, част от тях могат да съдържат разграничими елементи на технически услуги – писмени консултации и становища, препоръки, в тази си част възнаграждението на чуждестранното дружество консултант представлява доход от технически услуги и същият подлежи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.
Предвид гореизложеното, ако българското дружество не начислява/ не е получило услуга от гръцкото дружество, за която дължи възнаграждение, представляващо доход по чл. 12 от ЗКПО на чуждестранната компания, съответно не е задължено да удържа и внася данък при източника по чл. 195 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължението за регистриране и отчитане извършваните продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство.

Изх.№………………..Дата………………….ОТНОСНО: задължението за регистриране и отчитане извършваните продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство. В постъпилото Запитване в Дирекция «ОУИ»- …. на НАП, е посочено, че синдиката ще извършва дейност като реклама и насочване на потенциални клиенти към застрахователно брокерско дружество. Затова синдиката

получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.

ОТНОСНО:получени средства от бюджета във връзка с превози с намалени цени през 2006 год.УВАЖАЕМИ Г-Н ,Във връзка с поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДДС, в сила до31.12.2006 год., изразяваме следното становище:Закона за данъка върху добавената стойност /в сила до 31.12.2006 год./ въвежда специални изисквания при определяне на данъчната основа при доставки на стоки

прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 190

Изх. № 24-39-142Дата: 06.01.2021 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал.1, т. 1 ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ….. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-142 от 26.10.2020 г., е изложена следната

здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :

1_45/11.03.2010г.,ЗЗО, чл. 40ал.1, т.2Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ………..2010г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр…………, относно здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лицее пенсионер от 1997г.Същото е регистриранокато земеделски производител от 2006г. От 2006г до настоящия момент е внасяло

ЗКПО, чл.208,ЗКПО, чл.209, aл. 1,ДОПК, чл.209

2_1007-1/06.10.15г.ЗКПО, чл.208 и чл.209, ал.1ДОПК, чл.209В Дирекция ОДОПе постъпило Ваше писмено запитване,заведено с вх.№ ….2015г., в което посочвате, че представляваното от Вас дружество има подлежащи на принудително изпълнение публични вземания съгласно чл.162, ал.2,т.1 и 9, във вр. чл. 209, ал.2 от ДОПК, които са надлежно обезпечени с наложени от НАП възбрани върху недвижими имоти и

дължимост на данък при придобиване на имущества

Изх. №92-00-932Дата:09.12.2015 год.ЗМДТ, чл. 44, ал.1Относно: дължимост на данък при придобиване на имуществапри издаване на нотариални актове на членове на ЖСК В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ при възмездно придобиване на недвижим имот при снабдяване на член-кооператори в ЖСК с нотариални актове по чл. 35, ал.

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-43/06.04.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, изразявам следното становище: Посочвате, че сте закупили апартамент през 2020 г. През 2021 г. месец май Ви предстои подписване на предварителен договор за

облагане с данък при източника на доходи от лихви, начислени в полза на чуждестранни лица, Ви уведомяваме следното:

5_20-00-161/21.04.2011г.ЗКПО, чл. 12, ал. 5, т. 1 ЗКПО, чл. 195, ал. 1 и 2ЗКПО, чл. 202, ал. 2ЗКПО, § 1, т. 7 от ДРДОПК, чл. 135, ал. 2 ДОПК, чл. 142, ал. 1ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. З и ал. 2 ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 1ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 1 и ал. 9ЗДДФЛ, чл.

Scroll to Top