fbpx

Становище на НАП с Изх. №94-00-4 от 19.02.2018 г.

Изх. №94-00-4
19.02.2018 г.

Чл. 3, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 3, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Съсобственичка сте на 4/5 идеални части от дворно място, ведно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит, през 2003 г. чрез дарение от родител. Същият е използван за жилище, включително и от Вас. Сключен е предварителен договор със строителна фирма за изграждане на нова сграда с уговорено обезщетение, в резултат на което ще получите два или три апартамента. Имате намерение да продадете новопостроените имоти „на зелено“ или в „груб вид“, като във втория случай няма да предприемете действия за доизграждането и повишаване на стойността им. Подобни сделки не сте извършвали до настоящият момент и не осъществявате независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Ако извършите в качеството на физическо лице, две или три продажби на тези обекти, съобразно тяхното обособяване „на зелено“ или „в завършен вид“, ще се считате ли за данъчно задължено лице по ЗДДС ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС „данъчно задължено лице“ по същия закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Видно от употребения израз “всяко лице”, в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, доколкото извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, изречение първо определя независимата икономическа дейност като „дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги”. По силата на тази разпоредба всяко лице, било то юридическо (или приравнено на юридическо) или физическо лице, което извършва дейност като производител, търговец, или дейност по предоставяне на услуги попада в кръга на лицата, които извършват независима икономическа дейност. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В ЗДДС не са посочени изрични критерии, според които да се определи дали една дейност се осъществява редовно или по занятие. Преценка за това може да бъде направена при разглеждане на конкретна фактическа обстановка, с оглед всички факти и обстоятелства. Във възприетата до сега практика на ВАС като критерий за определяне на една дейност като такава по занятие се посочва системното (три или повече пъти за една година) й осъществяване с цел извличане на печалба в свой частен интерес. В този смисъл са и Решение на ВАС № 7301 от 23.05.2012 г. по а.д. № 1394 от 2012 г., Решение на ВАС № 5935 от 26.04.2013 г. по а.д. № 7552 от 2012 г. Така в случаите на продажби на недвижими имоти ВАС е приел, че лицето осъществява дейност редовно, ако извърши три или повече от три продажби в рамките на 12 последователни месеца, с цел реализиране на печалба.
Същевременно Съда на ЕС в свои решения изтъква, че понятието „данъчно задължено лице“ следва да се определя във връзка с понятието за икономическа дейност. Всъщност наличието на такава дейност, подчертава Съда, обосновава определянето на едно лице като данъчнозадължено. В този смисъл са Решение от 15 септември 2011 г. по съединени дела С-180/10 и С-181/10, точка 43 и Решение от 3 март 2005 г. по дело Fini H, C 32/03, точка 19.
Според практиката на СЕС обикновеното упражняване на правото на собственост от неговия титуляр само по себе си не може да се разглежда като икономическа дейност. За разграничаване на дейностите на участник в оборота, действащ като частно лице, които са извън приложното поле на директивата, и тези на оператор, чиито сделки представляват икономическа дейност не са определящ критерий както броят и мащабите на осъществените продажби сами по себе си, така и продължителността на периода, през който са извършени посочените действия или размерът на получените като резултат от тях приходи. Всъщност всички тези обстоятелства могат да се впишат в контекста на управлението на личното имущество на заинтересованото лице (Решение от 15 септември 2011 г. по съединени дела С-180/10 и С-181/10 и Решение от 20 юни 1996 г. по дело Wellcome Trust, C 155/94).
Посоченото не важи, както отбелязва СЕС в решението по съединени дела С-180/10 и С-181/10, когато лицето предприема активни действия за продажбата на имоти като използва средства, подобни на тези, използвани от производител, търговец или доставчик на услуги по смисъла на член 9, параграф 1, втора алинея от Директивата за ДДС. Такива активни действия могат да се изразяват по-конкретно в осъществяването на благоустройствени дейности в имота, както и в използването на изпитани средства за пускане на пазара.
В запитването е посочено, че имотът върху който ще бъде построена нова сграда в която ще сте собственик на два или три обекта, с които имате намерение да извършите разпоредителни сделки, e придобит безвъзмездно чрез дарение от родител през 2003 г. Същият е използван за жилище, а не с цел получаване на икономическа изгода. Предвид това и въз основа на изложеното по-горе, считам че, когато физическо лице е придобило недвижим имот, който е използван за лични нужди, а не с цел препродажба и след това извърши разпоредителни сделки с цел осребряване на това имущество, чрез продажба на обекти предмет на обезщетение, същите няма да имат характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В такъв случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, физическото лице не следва да се счита за данъчнозадължено лице по ЗДДС, и сделките не формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон.
В случай обаче, че за продажбата на тези обекти или за някои от тях лицето предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец – т.е., ако организира продажбите си по начин, присъщ на търговец, така както бе разяснено по-горе, то тези сделки ще попадат в обхвата на ЗДДС, физическото лице ще следва да се счита за данъчнозадължено лице и ще формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон.
В този смисъл е писмо изх. №24-02-91#1 от 09.05.2014 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което може да намерите на страницата на НАП /www.nap.bg/, система „Въпроси и отговори”
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.97а, aл. 2

ИТ-00-113/07.12.2009ЗДДС – чл. 97а, ал. 2 По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ……, изразяваме следното становище:Българска фирма, установена на територията на страната, извършва услуга „качествен контрол” на произведена продукция от друга българска фирма – производител, предназначена за лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия – получател на стоката и на

определяне на наследник на починало лице

Изх. № 08-В-17Дата: 22.10.2018 год. ЗН, чл. 53; ЗН, чл. 60, ал. 1; ЗМДТ, чл. 35. Относно: определяне на наследник на починало лице Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 08-В-17/13.09.2018 г., описвате следната фактическа обстановка: Лице е собственик на 1/6 част от имот и единствен собственик

относно здравноосигурителни вноски на български гражданин пребивавал в чужбина

1_192/24.07.2007г.чл.33,ал.1,т.1 и ал.2 ; чл.40,ал.3,т.2 от ЗЗО§16 от ПЗР на ЗИДЗЗООтносно: относно здравноосигурителни вноски на български гражданин пребивавал в чужбинаУважаемигосподин………………., При така изложенатафактическа обстановка :От 01.01.1993г. до 01.06.2007г. сте пребивавали постоянно в Германия и съответно здравно осигурен през целия период. В България нямате избран личен лекар.За периода от м.октомври 1999г. до октомври 2004г.сте били студент

счетоводно отразяване на документи, издадени от дружества след дерегистрацията им по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/

3_917/19.03.2010г.ЗСч, чл. 4, ал. 1;ЗДДС, чл. 113;СС 2 „Отчитане на стоково материалните запаси”;СС 16 „Дълготрайни материални активи” ;СС 38 „Дълготрайни нематериални активи”; Относно: счетоводно отразяване на документи, издадени от дружества след дерегистрацията им по Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ Според изложеното в запитването, дружествата „Б” ЕООДи „Т” ЕООД, на които сте управител, са дерегистрирани

определяне на здравноосигурителен статус

3_559/31.01.2008 г.ЗЗО, чл.109, ал. 1Относно: определяне на здравноосигурителен статус . Според изложеното в запитването е постъпило писмо във връзка с предоставяне на информация за здравноосигурителния статус на задължено лице. Същото е постъпило за болнично лечение за периода от 14.12.2007 г. до 24.12.2007 г. Приложени са копия на справки от ИС на НОИ за здравноосигурителните права

получените субсидии:

2_152/31.01.2011г.ЗДДФЛ чл.29, т.1ЗДДФЛ чл.29, т.2, буква „а”Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –…………, заведено с вх.№ ……………., в което е описана следната фактическа обстановка:Регистриран земеделски производител, който се занимава с растениевъдство, през 2010 година е получил:– субсидии по мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства” от програма за развитие на селските

Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дължимост на осигур

Изх. № 24-34-476……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране на командировъчните пари по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Дължимост на осигурителни вноски.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……..,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението – София и

определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина

2_2263/ 25.08.2008 г.Регламент 1408/71 – чл.13 /2/ а чл. 14 (1) (а)ОТНОСНО: определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина Отправили сте писмено запитване до Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр……………., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна,заведено в регистърас вх. № От изложената в

Scroll to Top