fbpx

Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 262

Изх. № М-26-С-59
Дата: 21.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а1, ал. 1;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а1, ал. 3;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-С-59/21.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
В писмото си сте цитирали частично разпоредби от Наредба №Н-18/2006 г. по следния начин: “Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл. Лицата, избрали алтернативния режим, трябва да изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година.”
След това сте представили следната фактическа обстановка:
Приходите на фирма ………. ЕООД от продажби в брой са под 5% от общите приходи и фирмата отговаря и на трите критерия описани в наредбата: Приходи от продажби над 16 млн. лв.; Стойност на активите по баланс е над 8 млн. лв.; Персонал над 50 души.
Уповавайки се на по-горе написаното фирма …….. ЕООД попада сред лицата, които могат да изберат алтернативен режим и да изпращат веднъж годишно стандартизиран одиторски файл към НАП.
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Трябва ли внедрената и ползваната от фирмата ERP система (софтуер за управление на процесите), с която работим, да бъде одобрена, регистрирана и свързана с НАП или можем да продължим дейността си, както е до момента, без промяна?
Отговор:
Представената от Вас информация показва, че Вие изпълнявате условията, посочени в чл. 52а1 , ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., което Ви позволява да използвате софтуер за управление на продажбите (СУПТО) съгласно ал. 1 на същия член (СУПТО по чл. 52а1). Разпоредбата в чл. 52а1 , ал. 1 гласи: „Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление на продажби, който отговаря на всички изисквания съгласно, с изключение на изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон“, а ал. 2 уточнява: „Софтуерът по ал. 1 блокира операцията по плащане по продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, когато липсва свързаност с фискалното устройство или статусът не устройството не позволява издаването на фискален бон“.
Това означава, че софтуерът, който използвате – ERP системата (или модул от нея), трябва да бъде надграден, така че отговори на изискванията съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. с единствено изключение да не се блокират операции по откриване на продажби и операции по приключване на продажби с начин на плащане, незизискващ издаване на фискален бон (например, плащане по банков път). Когато се извършва плащане, например в брой, с банкова дебитна или кредитна карта и др., за което се изисква издаване на фискален бон съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, при липса на свързаност или при неготовност за работа от страна на фискалното устройство, софтуерът трябва да блокира операцията както всички останали СУПТО.
Разпоредбите в Глава седма „б“ на Наредба №Н-18, съдържащи изисквания към производителите/разпространителите на СУПТО, и разпоредбите в Глава седма „в“, съдържащи изисквания към потребителите на СУПТО, се отнасят към всички производители/разпространители, респ. потребители както на СУПТО по чл. 52а, ал. 1, така и на СУПТО по чл.52а1.
Въпрос №2:
Ако продължим дейността си с ползваната до момента ERP система (софтуер за управление на процесите), как трябва да изглежда стандартизираният одиторски файл, който е изискване на наредбата:
– Има ли одобрена форма на файла, с която трябва да се съобразим и изпращаме към НАП, или
– Може да подаваме справка, генерирана от ERP системата (софтуера за управление на процесите), с която работим, за продажбите в брой и по банка.
Отговор:
Съдържанието на стандартизирания одиторски файл е определено в Приложение №37 на Наредба №Н-18/2006 г., от което е видно, че за всяка продажба трябва да се посочи уникален номер (УНП), генериран от СУПТО (във Вашия случай – СУПТО по чл. 52а1) съгласно т. 9 от Приложение №29. Файлът трябва да съдържа всички регистрирани продажби през предходната календарна година, независимо от начина, по който са платени.
XML-схемата на файла ще бъде публикувана на интернет-сайта на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Нетно възнаграждение при полагане на личен труд

ОТНОСНО: Нетно възнаграждение при полагане на личен труд В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ……../25.07.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Самоосигуряващо се лице внася осигурителните си вноски чрез дружеството. Данъкът върху дохода е изчислен съгласно ЗДДФЛ. В протокола на Общото събрание за определяне на възнаграждението за личен труд е

заплащане на такса за битови отпадъци за имот – къща и дворно място, намиращи се в с. …….. , община Луковит, който не се обитава, Ви уведомяваме:

Изх. №94-Ц-61Дата: 28.08.2009 год. ЗМДТ, чл. 8, ал. 5; ЗМДТ, чл. 8, ал. 6; ЗМДТ, чл. 9.В отговор на поставения от Вас въпрос относно заплащане на такса за битови отпадъци за имот – къща и дворно място, намиращи се в с. …….. , община Луковит, който не се обитава, Ви уведомяваме:Като развитие на принципа на

Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-164 от 03.07.2019 г., относно документиране, начисляване и отразяване в отчетните регистри покупко-продажбата на стока по реда на Закона за данък върху добавената стойност.

ЗМДТ, чл.53,ЗМДТ, чл.58, aл. 1, т. 4

2_870/09.07.2013 г.ЗМДТ – чл.53 – чл.58, ал.1, т.4В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице от Великобритания, с право на временно пребиваване в Република България става собственик на автомобил, регистриран за движение в страната. Лицето има решение от Великобритания, с което му е определена висока степен на намалена работоспособност ( при ниска, средна и

датата, на която възниква основанието за възстановяване на здравноосигурителните вноски на лицата в случаите по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО:

Изх. № М-24-37-71Дата:30.12.2016 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 2;ДОПК, чл. 128;ДОПК, чл. 129.В запитване от ТД на НАП – гр. ……………….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция ОДОП – гр. ………………, с вх. № М-24-37-71/ 09.12.2016 г. по описа на ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка:Съществува различна практика на органите по

Становище на НАП с Изх. №53-04-35 от 13.02.2018 г.

Изх. №53-04-3513.02.2018 г. Чл.173, ал. 1 от ЗДДСЧл. 107, ал. 1 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Дружеството е изпълнител по договор за консултантски услуги, чието финансиране частично се извършва от Международен фонд във връзка с което е подадено искане за потвърждаване наличието на основание за ползване на режима по чл. 173, ал.

Приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_ 1391/02.06.2014 г.ЗДДС, чл. 131ДОПК, чл. 14, т. 2Относно: приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а се желае изразяване на становище във връзка с попълване на платежно нареждане за плащане на ДДС по проведена продажба по реда на чл.131 от ЗДДС

прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 26-М-94Дата: 06.06.2019 год. ЗКПО, чл. 12, ал. 3; ЗКПО, чл. 195, ал. 1; ЗКПО, чл. 199, ал. 3; ДР на ЗКПО, §1, т. 3. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-М-94/25.02.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:М……..П…. ГМБХ

Scroll to Top