fbpx

Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за 261

Изх. № М-26-И-76
Дата: 07.04.2020 год.

ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-76/05.03.2019 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството има два обекта. Обект „Кариера“ за добив и преработка на инертен материал се намира извън Стара Загора, като на място се извършват малък обем продажби в брой. Издават се касови бележки от ФУ, а на клиенти, които изискват и фактура, се издават такива от кочан. До 31.03.2019 г. ФУ ще отговаря на изискванията на Наредбата. В обект „Управление“ на фирмата, който се намира в Стара Загора, се извършва основно фактурирането. Използва се софтуер за фактуриране, който обработва, съхранява в база данни информация за количество, вид и продажна цена на произведената продукция. Плащането в обекта ще се извършва само по банков път.

Поставен е следният въпрос: Правилен ли е този начин на работа?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
В случай че дружеството не използва функционално свързани обекти за извършване на продажби, то те следва да се разглеждат като отделени търговски обекти.
В търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (ФБ), използваният софтуер за управление на продажбите (СУПТО) трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба № Н-18/2006 г. В случай, че в обект „Кариера“ не се използва софтуер за управление на продажбите, извършваните плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, могат да продължат да бъдат регистрирани ръчно на фискално устройство, а фактурите да се издават от кочан.
Софтуерите, използвани в търговския обект, в които не се извършват плащания, изискващи издаване на ФБ, са извън регулацията на наредбата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕ ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

зададени въпроси по ревизионно производство, образувано по отношение на Почетно консулство на ………..-……….“ във връзка с извършвана от името на същото търговска/независима икономическа дейност

Изх. № 24-31-62Дата:16.10.2014 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 1;ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 2;ЗКПО, чл. 12, ал. 5;ЗКПО, чл. 195;ЗКПО, чл. 201, ал. 1;ЗКПО, чл. 202, ал. 2;ДОПК, чл. 4.Относно: зададени въпросипо ревизионно производство, образувано по отношение на „Почетно консулство на ………..-……….“ във връзка с извършвана от името на същото търговска/независима икономическа дейност В запитването

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на предоставяне на стоки от производител с цел да заменят възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужва

.№ 24-34-124Дата:30.04.2013 год.ЗДДС, чл. 70, ал. 3, т. 8;ЗДДС, чл. 79;ЗДДС, чл. 129.Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на предоставяне на стоки от производител с цел да заменят възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужванеВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-124/06.08.2012 г. е

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 10,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 13

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411Във връзка с постъпило запитване с писмо Вх. №…./06.03.2017 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …., Ви уведомявамеза следното: В запитването е представена следната фактическа обстановка: Съгласно съдебни решения на ……. окръжен

ЗДДС, чл.81, aл. 1, т. 2

№506-1/ 22.04.2013Г.г..чл.81, ал.1, т.2 от ЗДДС В Дирекция ОДОП гр. .е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено с вх. ………….. в регистъра на дирекцията. Интересувате седали България възстановява ДДС на чуждестранни юридически лица от Сърбия по реда на чл.81, ал.1, т.2 от ЗДДС. Тъй като не описвате конкретна фактическа

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. №20-00-33401.09. 2016 г.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-334/01.08.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:И… е регистриран по ЗДДС и има подписани договори с Европейската космическа агенция (ESA). И….. притежава документ, издаден

предприемане на действия по извършване на проверка или образуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК предвид подадена Молба за възстановяване на акциз по СД № 282/15.06.2006г.изразяваме следно

ДОТД-НАП Пловдив/на Ваш изх.№ РД-20-359/10.09.2007г./Относно : Отмяна на Закона за акцизите от 01.07.2006г. Уважаеми колеги,Във връзка с постъпило запитване в Дирекция „ОУИ” Пловдив, относно предприемане на действия по извършване на проверка илиобразуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК предвид подадена Молба за възстановяване на акциз по СД № 282/15.06.2006г.изразяваме следното становище.Съгласно Заповед на

Данъчно третиране по ЗДДС на продажби на софтуер в ЕС и трети страни и предоставяне на услуги, свързани с тях

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на продажби на софтуер в ЕС и трети страни и предоставяне на услуги, свързани с тяхСъгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва своята основна дейност в три направления: продажба на закупен готов софтуер; продажба на собствени разработени програмни продукти; и предоставяне на услуги по тяхната инсталация,

Запитване с вх. № 33-00-2 от 09.02.2018 г. с поставен въпрос относно облагане по реда на Закона за данъците върху доходи

В Дирекция ОДОП …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 33-00-2 от 09.02.2018 г. с поставен въпрос относно облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на изплатено обезщетение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ и мораторна и законна лихва към същото. Посочвате в писмото, че във

Scroll to Top