Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за

Изх. № М-26-И-76
Дата: 07.04.2020 год.

ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-И-76/05.03.2019 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството има два обекта. Обект „Кариера“ за добив и преработка на инертен материал се намира извън Стара Загора, като на място се извършват малък обем продажби в брой. Издават се касови бележки от ФУ, а на клиенти, които изискват и фактура, се издават такива от кочан. До 31.03.2019 г. ФУ ще отговаря на изискванията на Наредбата. В обект „Управление“ на фирмата, който се намира в Стара Загора, се извършва основно фактурирането. Използва се софтуер за фактуриране, който обработва, съхранява в база данни информация за количество, вид и продажна цена на произведената продукция. Плащането в обекта ще се извършва само по банков път.

Поставен е следният въпрос: Правилен ли е този начин на работа?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Съгласно ЗДДС, „търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
В случай че дружеството не използва функционално свързани обекти за извършване на продажби, то те следва да се разглеждат като отделени търговски обекти.
В търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (ФБ), използваният софтуер за управление на продажбите (СУПТО) трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба № Н-18/2006 г. В случай, че в обект „Кариера“ не се използва софтуер за управление на продажбите, извършваните плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, могат да продължат да бъдат регистрирани ръчно на фискално устройство, а фактурите да се издават от кочан.
Софтуерите, използвани в търговския обект, в които не се извършват плащания, изискващи издаване на ФБ, са извън регулацията на наредбата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕ ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *