fbpx

Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите з 264

Изх. № М-26-Т-56
Дата: 28.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Т-56/22.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Имам 8 търговски обекта в различни градове на страната. До момента всички фактури се издават в централния ни търговски обект в София. За продажбите в София се издават и фактурата, и фискалният бон на място.
За продажбите в търговските ни обекти в Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен и Благоевград фактурите ни се издават в София. Търговските обекти по страната получават фактурите, които са издадени в търговския ни обект в София, по електронната поща. На място в търговските ни обекти в страната (без София) изтеглят от електронната поща фактурите, разпечатват ги и издават фискални бонове от касовите апарати, които се намират в съответния обект.
Поставени са следните въпроси:
1. Допустимо ли е от 01.02.2020 г. да се продължи да се работи по същия начин, т.е. фактурите да се издават в София, а в другите градове да се издават само фискалните бонове към тези фактури, като имате предвид следните факти:
* Търговски софтуер СУПТО има в София;
* Търговски софтуер СУПТО няма в останалите градове;
* В София се ползва СУПТО, който автоматично издава касовите бележки от свързан към него касов апарат– за продажбите в София;
* В другите градове, освен София, има само компютри за получаване и изпращане на електронната поща, на които не се водят никакви количества стоки и наличности.
2. Има ли и други допълнителни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се работи по този начин?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). В случай че в търговските ви обекти в страната, извън София, не се използва софтуер, който притежава характеристиките на СУПТО съгласно определението за софтуер за управление на продажбите съгласно § 1, т. 84 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и определението за управление на продажбите съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., то за Вас не възниква задължение да започнете да използвате СУПТО в тях.
По отношение на търговския Ви обект в гр. София, в който функционира СУПТО: Продажбите, извършени в обекта, се отразяват в СУПТО, за всяка от тях СУПТО генерира уникален номер (УНП), фискалният бон (ФБ) се издава от управлявано от софтуера фискално устройство (ФУ), фактура също се издава посредством софтуера, т.е. СУПТО функционира в съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.
Особеността се състои в това, че с цел издаване на фактури в този софтуер се отразяват и продажби, извършени в други търговски обекти, респ. заплатени в други търговски обекти. Тази особеност трябва да бъде съобразена при реализацията на СУПТО, функциониращ в търговския обект в гр. София.
Всяка въвеждана в СУПТО продажба, вкл. въвеждана само с цел издаване на фактура, трябва да получава уникален номер (УНП), генериран от софтуера съгласно т. 9 от Приложение №29 на наредбата – това е правило, по което функционира всеки СУПТО. Във Вашия случай софтуерът трябва да допусне приключване на такива продажби без издаване на фискален бон, т.к. такъв ще бъде издаден в друг търговски обект в страната. За целта е необходимо в софтуера да има вид плащане, например: „издаден ФБ в търг. обект в гр. ……“ и да се осигури задължително въвеждане и съхранение в базата данни на софтуера на информация за обекта, в който са издадени фискалните бонове за тези продажби. При спазване на това изискване установеният начин на работа може да продължи без промяна.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-194/05.08.2013 г.ЗДДС,чл.21, ал.2чл.21, ал.4, т.3чл.21 ал.4, т.4, б. „а”чл.26, ал.2 и ал.3чл.96, ал.1 и ал.2чл.97а, ал.2, ал.4 и ал.5В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-194/04.07.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е

право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната&

Изх. № 24-39-65Дата: 18.12.2015 год.ЗДДС, чл. 62, ал. 2;ЗДДС, чл. 62, ал. 4;ЗДДС, чл. 73а;ППЗДДС, чл. 9, ал. 3;ППЗДДС, чл. 10.Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на странатаВъв

ЗДДФЛ, чл.29а,ЗДДФЛ, параграф 15,ЗДДФЛ, параграф 17

2_562/20.04.2011ЗДДФЛ, чл.29а§15, §17Отправили сте писмено запитване до офис …… при ТДД на НАП –……., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – ……. и заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …/….04.2011г., в коетосте описали следната фактическа обстановка:На ….02.2011 г. сте подали годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за получените доходи

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

. 3_466/23.03.2020 г. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които

подаване на Интрастат декларация е препратено по компетентност с писмо изх.№ 20-00-294/28.08.2012 г. до дирекция Интрастат при ЦУ на НАП.

Изх. №20-00-29430.08. 2012 г. чл. 133, ал. 2 от ЗДДСчл. 19, т. 1 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е регистрирано лице за целите на ДДС в Словения, със седалище и адрес на управление в същата страна.GEN-…… е получило лиценз за търговия в България, разрешаващ й да оперира на българския пазар на

Запитване от …………..ООД по ЗДДС за данъчно третиране на задатък

Изх. № 24-34-351Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Запитване от „…………..“ООД по ЗДДС за данъчно третиране на задатъкВ отговор на запитване от „…………“ ООД по ЗДДС за данъчно третиране на задатъка, заплатен от купувача по договор за покупко-продажба на недвижим имот, изразяваме следното становище:Съгласно чл. 93 от ЗЗД, задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът

Запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от

143т – 143щ от ДОПК Вх. № 26-Р-756/19.11.2019 г. ОТНОСНО: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. Посочвате,

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-18211.01.2017 г.ЗДДС – чл.9, ал.2, т.1 чл.21, ал.2 чл.82, ал.1 и ал.2, т.3 чл.117, ал.1, т.1 чл.86, ал.3ППЗДДС – чл.54, ал.2чл.79, ал.2, т.3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-182/29.07.2016 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена

Scroll to Top