fbpx

Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите з 254

Изх. № М-26-К-56
Дата: 27.03.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 год., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 год., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-К-56/15.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма “……..” упражнява дейността си по продажба и търговия с книги на един адрес. В този офис се обработват заявки от търговци и заявки от електронен магазин. Извършват се плащания в брой, с наложен платеж, с карта и PayPal общо и за двете дейности. Фирмата използва един и същ СУПТО през няколко работни места (акаунти), който е регистриран и одобрен от НАП. Заявките от електронен магазин постъпват през модул за интеграция директно в СУПТО с непроменено съдържание по цени и количества на продукти и цена за доставка, всяка заявка има УНП (уникален номер на продажбата), начин на плащане, куриер за доставка. Заявките за търговци постъпват или през електронен магазин или по имейл/телефон. Всички заявки по имейл/телефон се въвеждат ръчно и за тях се издават съответните документи – фактура или отчет за продажба (за физическите лица), а при плащане различно от банков път – и касова бележка към съответния документ.
Въпрос №1:
Необходимо ли е фирмата да свърже 2 отделни касови апарата за двете различни дейности – електронен магазин и заявки за партньори?
Отговор:
Допустимо е, когато търговец използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, но управлява продажбите си чрез друг СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., всички поръчки, направени чрез електронния магазин, да се импортират в СУПТО чрез автоматизиран интерфейс и да се управляват в последния. На интернет-сайта на НАП – www.nap.bg » рубрика „Полезно“ » тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“ » във файл с наименование “Импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби“ се съдържат разяснения относно изискванията към СУПТО в този случай. Те са следните:
1. Данните за заявки/поръчки се импортират в СУПТО чрез автоматизиран интерфейс. Функционалността на СУПТО осигурява зареждане в базата данни на импортираната информация в пълен обем и с непроменено съдържание.
2. В СУПТО се генерират УНП в момента на импорта на заявките/поръчките.
3. За всички импортирани данни за продажби (заявки/поръчки) се съхранява следната структурирана информация:
* Дата и време на импорт в СУПТО;
* Източник на импорта (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.);
* Уникален номер на заявката, присвоен от софтуера на електронния магазин;
* Пълни данни за всяка импортирана заявка (съгласно т. 1);
4. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин/онлайн платформата, и генерираните за тях УНП.
Не е необходимо да се използва отделно ФУ, на което да се регистрират продажбите, направени през електронния магазин. Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда изискване за броя фискални устройства, които да бъдат свързани към един СУПТО, фискалното устройство може да бъде и само едно.
Въпрос №2:
Фирма „…….” също извършва продажби 5-6 пъти в годината по няколко дни на организирани събития – Алея на книгата в различни градове. За тях фирмата използва отделен касов апарат без стационарен обект и извършва продажби при плащане в брой и с кредитна/дебитна карта. Издава на място за всяка продажба касова бележка със съответното плащане в момента. До сега на мястото на извършване на продажбата не е имало СУПТО. Въпросът сега е: Какви са най-добрите варианти за отчитане на тези събития съгласно Н-18 – със СУПТО на място? Могат ли да бъдат въведени в СУПТО след приключване на събитието и по какъв начин, без това да е в нарушение на наредбата и без да бъдат повторно преиздадени касовите бележки от свързания със СУПТО касов апарат?
Отговор:
Възможните начини на работа в тези случаи са два:
1. В случай че реализацията на СУПТО позволява свързаност с отдалечено ФУ, то мобилните ФУ, използвани за отчитане на продажбите по време на организираните събития, могат да се управляват от софтуера по начин, аналогичен на този, по който се управляват фискалните устройства в стационарния/ите обект/и.
2. В случай че мобилните фискални устройства не се управляват от СУПТО, възможно е след приключване на съответното организирано събитие направените продажби да се отразят в софтуера – всяка индивидуално или като една обща продажба, съдържаща всички продадени артикули със съответните брой и цена. При посоченото отразяване в СУПТО трябва да се генерира УНП (за общата или отделните продажби) съгласно изискванията, като въведените продажби следва да се приключат в софтуера без издаване на фискален бон. За целта СУПТО следва да предоставя възможност служителят да приключи продажбите, за които вече е издаден ФБ от мобилното ФУ, чрез вид плащане, рефериращо към индивидуалния номер на ФУ, на което са издадени фискалните бонове.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-34-184Дата: 29.08.2008 год. ЗДДС, чл. 21; ЗДДС, чл. 25; ЗДДС, чл. 113.Относно: данъчното третиране на доставки на редуцирани емисии по смисъла на ЗДДСПо повод Ваше запитване с Изх. № П-1924/ 11.07.2008 г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-184/31.07.2008 г., относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност,

Писмо с Изх. №53-00-12#1; Изх. №53-04-308#1; 20.03.2019 г.; чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС; чл. 21, ал. 4, т. 4 от ЗДДС; чл. 42, т. 1 от ЗДДС

Изх. №53-00-12#1Изх. №53-04-308#120.03.2019 г. чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДСчл. 21, ал. 4, т. 4 от ЗДДСчл. 42, т. 1 от ЗДДС СДРУЖЕНИЕ „Х“ е организация за колективно управление на права на авторите на музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения, регистрирана в Министерство на културата. Съгласно чл. 42, т. 1, буква

Запитване дали трябва да се пуска касова бележка през касов апарат когато клиентът плаща чрез карта през POS- терминал и иска фактура.

ОТНОСНО: Запитване дали трябва да се пуска касова бележка през касов апарат когато клиентът плаща чрез карта през POS- терминал и иска фактура. В постъпилото Запитване в Дирекция «ОУИ»- Пловдив на НАП e постъпил въпроса: Когато клиент плаща чрез карта през POS- терминал и иска фактура, трябва ли да се пуска касова бележка през касов

данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОП

ОТНОСНО: данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОПВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …./ 20.07.2011 г. чрез Дирекция „СДО”-, относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е специализирано в производството на хидравлични изделия и компоненти за тях, като над 97 % се реализират на международен пазар. За оптимизиране на

приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези.

2_539/29.07.2019г. ЗДДС: чл.21, ал.1ЗДДС: чл.21, ал.2ЗДДС: чл.39, т.1 и т.5 ОТНОСНО: приложението на ЗДДС, при предоставяне на услуга дизайн „CAD-САМ“ за зъбни протези. В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване заведено в регистъра на дирекцията с вх.№………, в което е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството е в процедура на регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС

КСО, чл.9, aл. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.5, aл. 4,КСО, чл.9, aл. 5

21-03-3/16.04.2010КСО, чл.5, ал.4, чл.9, ал.3, ал.5;ЗЗО, чл.40, ал.5;Фактическа обстановка: Лице е уволнено и уволнението е признато за незаконно от компетентните органи.Въпрос: Какви вноски се вължат и какви декларации следва да се подадат от работодателя?На основание чл.225, ал.1 от Кодекса на труда/КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер

възникване на задължение за здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за чужд гражданин, на който е разрешено постоянно пребиваване в Република България

Изх. № 24-39-93Дата: 30.07.2020 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3;ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2;Закон за чужденците в Република България, чл. 23 ОТНОСНО: възникване на задължение за здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за чужд гражданин, на който е разрешено постоянно пребиваване в Република България Във Ваше писмено запитване,

данъчен режим на доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки на ЕС.

2547/07.12.2009Чл.26 ЗДДСОтносно: данъчен режим на доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки на ЕС. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Териториална дирекция на НАП гр.Д с вх.№год., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с писмо вх. №год. и предвид неясно изложената фактическа обстановка,

Scroll to Top