fbpx

Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за

Изх. № М-26-Д-138
Дата: 07.07.2020 год.
ЗДДС, чл. 18, ал. 18;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;
Наредба № Н-18/2006 г. Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на с №М-26-Д-138/28.01.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„……….“ ЕООД, ЕИК …., адрес гр. ………, е организирала своето счетоводство като използва счетоводен софтуер „…………….“ ООД – ……, който съдържа модул „Счетоводство“ и модул „Продажби“.
За издаването на фактурите за продажби се използва софтуер за управление на продажбите с регистрационен номер в НАП …… – на фирма …………. От софтуера за управление на продажбите данни се трансферират в модул продажби …… и от там в модул счетоводство. Модул продажби ……. не се използва за издаване на фактури, а единствено за трансфер на данните от СУПТО.
Поставен е следният въпрос:
При така организирана дейност в нарушение ли сме на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.?
Отговор:
От изложената от Вас фактическа обстановка не става ясно дали двата софтуера се използват в един търговски обект на „……….“ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 52з, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., лицата по чл. 118, ал. 18 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение №29 от наредбата изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.
„……………“ ООД, в качеството си на производител на софтуер, е подал в НАП декларация и информация за софтуер с наименование „……….“, който е включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО). Посоченият от Вас софтуер на същия производител, който Вашето дружество използва –………. – не фигурира в публичния електронен списък на НАП. Това означава, че към момента модул „……..“ от софтуер „……….“ не е надграден и не отговаря на изискванията към СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. Може да се предположи, обаче, че същият притежава функционалност за обработка и съхранение в база данни на информация за клиенти, количество, вид и цена на предоставени стоки/услуги. Тази функционалност на софтуера попада в обхвата на определението за СУПТО.
В същото време Вие посочвате, че използвате СУПТО – софтуер на друг производител, който е включен в публичния електронен списък на СУПТО.
При положение че дейността на дружеството се извършва на един и същи адрес, в случая на физическия адрес на „……….“ ЕООД, следва да се съобрази дали се касае за един търговски обект с няколко работни места или за отделни търговски обекти. За целите на ЗДДС законодателят в т. 41 от §1 на ДР на ЗДДС е посочил, че търговски обект следва да бъде определян с оглед материалните условия за извършване на продажбите, като най-напред е поставено условието да не търси изключения за мястото. Според законовото определение това е всяко място. Нещо повече, „всяко място“, в/от което се извършват продажби, включва в себе си и всяко помещение (стая), независимо че помещението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), като място, на което се извършват продажби.
В тази връзка следва да се има предвид, че при извършване на дейност в сгради, съставени от различни помещения, в общо пространство на едно помещение, в различни постройки в общ парцел и други подобни хипотези, наличието на едни или повече различни търговски обекта е фактически въпрос и следва да се преценява за всеки отделен случай. Все пак тази преценка следва да се прави въз основа на общи критерии. Следва да се вземат предвид обстоятелства като физическа обособеност на мястото, наличието или не на общ достъп от страна на клиентите, работно време, персонал, обслужващ едната и другата дейност, еднаквост или не на дейността и всякакви други относими към конкретния случай обстоятелства. В този смисъл наличието на два различни търговски обекта, стопанисвани от едно и също лице в обща сграда, общо пространство на едно помещение, различни постройки в общ парцел и други подобни случаи следва да се приеме, че е налице само когато мястото на извършване на едната дейност е ясно и категорично разграничено от мястото на извършване на другата.
Използването в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, на софтуер, който притежава характеристиките на софтуер за управление на продажби, но не е включен в публичния електронен списък на НАП, би било нарушение на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставки на финансови услуги по реда на ЗДДС.

В Дирекция ”ОУИ” – ………….. постъпи писмено запитване с вх. № ………../18.02.2011 г., относно данъчно третиране на доставки на финансови услуги по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор с българско юридическо лице – търговец, нефинансова институция, което е предоставило финансови средства в помощ за осъществяването на проекти. В

здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

3_ 3177/09.11.2011 г. НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2 ЗЗО – чл. 40, ал. 3, т. 5 чл. 40, ал. 3, т. 9Относно: здравно осигуряване на лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Постъпило е писмено запитване относно приложението на здравноосигурителното законодателство. В същото се поставят

ЗДДФЛ, чл.29

2_837/29.04.2010г.чл. 29 отЗакона за данъците върху доходите на физическите лица.Във връзка с Ваше писмено запитване подадено до Дирекция…….., сте поставили следния въпрос:Приемат ли се доходите от хореография като произведения на изкуството за техните автори?Правилно ли е тези доходи да се деклариратв таблица 1, код 02в приложение 3 на ГДД по чл. 50 то ЗДДФЛ ?

данъчно третиране норедана ЗКПОна допълнителни вноски в капитала на дружество по реда на чл.134 от ТЗ.

Изх. № 24-30-95 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Относно:данъчнотретиранено реда наЗКПО надопълнителни вноски в капитала на дружество по реда на чл.134 от ТЗ.Уважаема госпожо В ЦУ на НАП е получено Ваше писмо с вх.№ /01.06.2007г.. в което се поставят въпроси, свързани с данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на допълнителни

възстановяване на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО на самоосигуряващи се лица след подаване на Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

.№24-31-141Дата: 11.03.2009 год.КСО, чл. 6, ал. 7, т. 1;КСО, чл. 8, ал. 8;ДОПК, чл. 128;ДОПК, чл. 129;Наредба за общественото осигуряване насамоосигуряващите се лица и българскитеграждани на работа в чужбина, чл. 2, ал. 4.ОТНОСНО: възстановяване на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО на самоосигуряващи се лица след подаване на Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ По

НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 2

5_ 23-29-17/12.03.2009г.чл. 7, ал.1 и 2, чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФФактическа обстановка: От изложеното в писмото Ви е видно, че във връзка с пререгистрация на фирмата сте работили от 31.01.2009г. до 02.02.2009г. без фискални касови апарати. Отчитането на електронните карти освен скасови апарати ежедневно отчитате автоматично с електронна система. Поставен въпрос: Може

ЗКПО, чл.46, aл. 1, т. 1

2_2933/25.11.2008г.ЗКПО – чл.46, ал.1, т.1Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№……………. по регистъра на ТД на НАП – …………, препратено в Дирекция „ОУИ” гр…. с изх.№…………………. заведено с вх.№……………., са поставени следните въпроси:1.Редно ли е от данъчна гледна точка собственикът на фирмата да направи донълнителна парична вноска, която да се използва за плащане на заплати,

попълване на Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход, изразяваме следното становище:

1_195/07.12.2009г.ЗЗО, чл.40,ал.5 Във връзка с запитване с вх.№ …………2009г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр………..,относно попълване на Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход, изразяваме следното становище: В запитването е представена следната фактическа обстановка:През цялата 2008г. физическо лице се осигурява за фонд НЗОК по реда на чл.40,ал.5 от ЗЗО.През месеците юни, юли, август,

Scroll to Top