Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите з 264

Изх. № М-26-Т-56
Дата: 28.04.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставен във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Т-56/22.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Имам 8 търговски обекта в различни градове на страната. До момента всички фактури се издават в централния ни търговски обект в София. За продажбите в София се издават и фактурата, и фискалният бон на място.
За продажбите в търговските ни обекти в Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен и Благоевград фактурите ни се издават в София. Търговските обекти по страната получават фактурите, които са издадени в търговския ни обект в София, по електронната поща. На място в търговските ни обекти в страната (без София) изтеглят от електронната поща фактурите, разпечатват ги и издават фискални бонове от касовите апарати, които се намират в съответния обект.
Поставени са следните въпроси:
1. Допустимо ли е от 01.02.2020 г. да се продължи да се работи по същия начин, т.е. фактурите да се издават в София, а в другите градове да се издават само фискалните бонове към тези фактури, като имате предвид следните факти:
* Търговски софтуер СУПТО има в София;
* Търговски софтуер СУПТО няма в останалите градове;
* В София се ползва СУПТО, който автоматично издава касовите бележки от свързан към него касов апарат– за продажбите в София;
* В другите градове, освен София, има само компютри за получаване и изпращане на електронната поща, на които не се водят никакви количества стоки и наличности.
2. Има ли и други допълнителни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се работи по този начин?
Отговор:
Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). В случай че в търговските ви обекти в страната, извън София, не се използва софтуер, който притежава характеристиките на СУПТО съгласно определението за софтуер за управление на продажбите съгласно § 1, т. 84 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и определението за управление на продажбите съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., то за Вас не възниква задължение да започнете да използвате СУПТО в тях.
По отношение на търговския Ви обект в гр. София, в който функционира СУПТО: Продажбите, извършени в обекта, се отразяват в СУПТО, за всяка от тях СУПТО генерира уникален номер (УНП), фискалният бон (ФБ) се издава от управлявано от софтуера фискално устройство (ФУ), фактура също се издава посредством софтуера, т.е. СУПТО функционира в съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.
Особеността се състои в това, че с цел издаване на фактури в този софтуер се отразяват и продажби, извършени в други търговски обекти, респ. заплатени в други търговски обекти. Тази особеност трябва да бъде съобразена при реализацията на СУПТО, функциониращ в търговския обект в гр. София.
Всяка въвеждана в СУПТО продажба, вкл. въвеждана само с цел издаване на фактура, трябва да получава уникален номер (УНП), генериран от софтуера съгласно т. 9 от Приложение №29 на наредбата – това е правило, по което функционира всеки СУПТО. Във Вашия случай софтуерът трябва да допусне приключване на такива продажби без издаване на фискален бон, т.к. такъв ще бъде издаден в друг търговски обект в страната. За целта е необходимо в софтуера да има вид плащане, например: „издаден ФБ в търг. обект в гр. ……“ и да се осигури задължително въвеждане и съхранение в базата данни на софтуера на информация за обекта, в който са издадени фискалните бонове за тези продажби. При спазване на това изискване установеният начин на работа може да продължи без промяна.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, чл.17,ЗДДФЛ, чл.49

146 / 05.02.2015 г.ЗДДФЛ – чл. 18чл. 17чл. 49 Отправилсте писмено запитванедо Дирекция „ОДОП” гр. В…., заведено с вх.№., ……свързано с приложението на Закона за

попълване на Сравка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. и декларация образец № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. от лице упражняващо свободна професия, което едновременно е осигурено и

2_433/ 15.03.2010 г.КСО-чл.6, ал.8ОТНОСНО: попълване на Сравка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. и декларация образец № 1 по Наредба Н-8 от

прилагане на разпоредби от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-26-С-754Дата: 24.03.2020 год.Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а, ал. 1;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а, ал. 2;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52а1;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в,

възможността за ползване на данъчно облекчение за дарения по рода на Закона ла данъците върху доходите н;.; физическите лица (ЗДДФЛ), Ви уведомявам следното:

Изх. № 94-К-168Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 94-К-168

Приложение разпоредбите на КСО и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

2_2489/24.09.2008г.КСО – чл.4, ал.3, т.2ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на КСО и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.В

Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от държавата членка, където е мястото на изпълнение

ОТНОСНО: Данъчно третиране, отчитане и документиране по ЗДДС на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка под ДДС номер, издаден от

Приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване на доставка на разнос на храна по домовете

2_1021/23.12.2016 г.ЗДДС, чл.9ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4ЗДДС, чл.70, ал.1,т.5ЗДДС, чл.70, ал.2, т.1 ОТНОСНО:приложението на ЗДДС при покупка на лек автомобил за извършване надоставка на разнос на