Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите з

Изх. № М-26-К-56
Дата: 27.03.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 год., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 год., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-К-56/15.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма “……..” упражнява дейността си по продажба и търговия с книги на един адрес. В този офис се обработват заявки от търговци и заявки от електронен магазин. Извършват се плащания в брой, с наложен платеж, с карта и PayPal общо и за двете дейности. Фирмата използва един и същ СУПТО през няколко работни места (акаунти), който е регистриран и одобрен от НАП. Заявките от електронен магазин постъпват през модул за интеграция директно в СУПТО с непроменено съдържание по цени и количества на продукти и цена за доставка, всяка заявка има УНП (уникален номер на продажбата), начин на плащане, куриер за доставка. Заявките за търговци постъпват или през електронен магазин или по имейл/телефон. Всички заявки по имейл/телефон се въвеждат ръчно и за тях се издават съответните документи – фактура или отчет за продажба (за физическите лица), а при плащане различно от банков път – и касова бележка към съответния документ.
Въпрос №1:
Необходимо ли е фирмата да свърже 2 отделни касови апарата за двете различни дейности – електронен магазин и заявки за партньори?
Отговор:
Допустимо е, когато търговец използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, но управлява продажбите си чрез друг СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., всички поръчки, направени чрез електронния магазин, да се импортират в СУПТО чрез автоматизиран интерфейс и да се управляват в последния. На интернет-сайта на НАП – www.nap.bg » рубрика „Полезно“ » тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“ » във файл с наименование “Импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби“ се съдържат разяснения относно изискванията към СУПТО в този случай. Те са следните:
1. Данните за заявки/поръчки се импортират в СУПТО чрез автоматизиран интерфейс. Функционалността на СУПТО осигурява зареждане в базата данни на импортираната информация в пълен обем и с непроменено съдържание.
2. В СУПТО се генерират УНП в момента на импорта на заявките/поръчките.
3. За всички импортирани данни за продажби (заявки/поръчки) се съхранява следната структурирана информация:
* Дата и време на импорт в СУПТО;
* Източник на импорта (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.);
* Уникален номер на заявката, присвоен от софтуера на електронния магазин;
* Пълни данни за всяка импортирана заявка (съгласно т. 1);
4. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин/онлайн платформата, и генерираните за тях УНП.
Не е необходимо да се използва отделно ФУ, на което да се регистрират продажбите, направени през електронния магазин. Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда изискване за броя фискални устройства, които да бъдат свързани към един СУПТО, фискалното устройство може да бъде и само едно.
Въпрос №2:
Фирма „…….” също извършва продажби 5-6 пъти в годината по няколко дни на организирани събития – Алея на книгата в различни градове. За тях фирмата използва отделен касов апарат без стационарен обект и извършва продажби при плащане в брой и с кредитна/дебитна карта. Издава на място за всяка продажба касова бележка със съответното плащане в момента. До сега на мястото на извършване на продажбата не е имало СУПТО. Въпросът сега е: Какви са най-добрите варианти за отчитане на тези събития съгласно Н-18 – със СУПТО на място? Могат ли да бъдат въведени в СУПТО след приключване на събитието и по какъв начин, без това да е в нарушение на наредбата и без да бъдат повторно преиздадени касовите бележки от свързания със СУПТО касов апарат?
Отговор:
Възможните начини на работа в тези случаи са два:
1. В случай че реализацията на СУПТО позволява свързаност с отдалечено ФУ, то мобилните ФУ, използвани за отчитане на продажбите по време на организираните събития, могат да се управляват от софтуера по начин, аналогичен на този, по който се управляват фискалните устройства в стационарния/ите обект/и.
2. В случай че мобилните фискални устройства не се управляват от СУПТО, възможно е след приключване на съответното организирано събитие направените продажби да се отразят в софтуера – всяка индивидуално или като една обща продажба, съдържаща всички продадени артикули със съответните брой и цена. При посоченото отразяване в СУПТО трябва да се генерира УНП (за общата или отделните продажби) съгласно изискванията, като въведените продажби следва да се приключат в софтуера без издаване на фискален бон. За целта СУПТО следва да предоставя възможност служителят да приключи продажбите, за които вече е издаден ФБ от мобилното ФУ, чрез вид плащане, рефериращо към индивидуалния номер на ФУ, на което са издадени фискалните бонове.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар