Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за

Изх. № М-26-Д-138
Дата: 07.07.2020 год.
ЗДДС, чл. 18, ал. 18;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;
Наредба № Н-18/2006 г. Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на с №М-26-Д-138/28.01.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„……….“ ЕООД, ЕИК …., адрес гр. ………, е организирала своето счетоводство като използва счетоводен софтуер „…………….“ ООД – ……, който съдържа модул „Счетоводство“ и модул „Продажби“.
За издаването на фактурите за продажби се използва софтуер за управление на продажбите с регистрационен номер в НАП …… – на фирма …………. От софтуера за управление на продажбите данни се трансферират в модул продажби …… и от там в модул счетоводство. Модул продажби ……. не се използва за издаване на фактури, а единствено за трансфер на данните от СУПТО.
Поставен е следният въпрос:
При така организирана дейност в нарушение ли сме на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.?
Отговор:
От изложената от Вас фактическа обстановка не става ясно дали двата софтуера се използват в един търговски обект на „……….“ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 52з, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., лицата по чл. 118, ал. 18 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение №29 от наредбата изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.
„……………“ ООД, в качеството си на производител на софтуер, е подал в НАП декларация и информация за софтуер с наименование „……….“, който е включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО). Посоченият от Вас софтуер на същия производител, който Вашето дружество използва –………. – не фигурира в публичния електронен списък на НАП. Това означава, че към момента модул „……..“ от софтуер „……….“ не е надграден и не отговаря на изискванията към СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. Може да се предположи, обаче, че същият притежава функционалност за обработка и съхранение в база данни на информация за клиенти, количество, вид и цена на предоставени стоки/услуги. Тази функционалност на софтуера попада в обхвата на определението за СУПТО.
В същото време Вие посочвате, че използвате СУПТО – софтуер на друг производител, който е включен в публичния електронен списък на СУПТО.
При положение че дейността на дружеството се извършва на един и същи адрес, в случая на физическия адрес на „……….“ ЕООД, следва да се съобрази дали се касае за един търговски обект с няколко работни места или за отделни търговски обекти. За целите на ЗДДС законодателят в т. 41 от §1 на ДР на ЗДДС е посочил, че търговски обект следва да бъде определян с оглед материалните условия за извършване на продажбите, като най-напред е поставено условието да не търси изключения за мястото. Според законовото определение това е всяко място. Нещо повече, „всяко място“, в/от което се извършват продажби, включва в себе си и всяко помещение (стая), независимо че помещението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), като място, на което се извършват продажби.
В тази връзка следва да се има предвид, че при извършване на дейност в сгради, съставени от различни помещения, в общо пространство на едно помещение, в различни постройки в общ парцел и други подобни хипотези, наличието на едни или повече различни търговски обекта е фактически въпрос и следва да се преценява за всеки отделен случай. Все пак тази преценка следва да се прави въз основа на общи критерии. Следва да се вземат предвид обстоятелства като физическа обособеност на мястото, наличието или не на общ достъп от страна на клиентите, работно време, персонал, обслужващ едната и другата дейност, еднаквост или не на дейността и всякакви други относими към конкретния случай обстоятелства. В този смисъл наличието на два различни търговски обекта, стопанисвани от едно и също лице в обща сграда, общо пространство на едно помещение, различни постройки в общ парцел и други подобни случаи следва да се приеме, че е налице само когато мястото на извършване на едната дейност е ясно и категорично разграничено от мястото на извършване на другата.
Използването в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, на софтуер, който притежава характеристиките на софтуер за управление на продажби, но не е включен в публичния електронен списък на НАП, би било нарушение на Наредба №Н-18/2006 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар