въпроси, възникнали във връзка със становище с изх. № 24-04-534 от 27.06.2018 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплатени чрез Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) средства на ветеринарни лекари

Изх. № 24-05-534
Дата: 04.05.2020 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ЗДДС, чл. 102, ал. 1;
ЗДДС, чл. 102, ал. 3, т. 1;
ДОПК, чл. 17, ал. 3;
ДОПК, чл. 103;
ЗКПО, чл. 75, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2.

ОТНОСНО: въпроси, възникнали във връзка със становище с изх. № 24-04-534 от 27.06.2018 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплатени чрез Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) средства на ветеринарни лекари

В Централно управление на НАП, с вх. № ………. е заведено Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
През 2016 г. и 2017 г. в Дирекция ОДОП ….. са постъпили 5 броя писмени запитвания от ветеринарни лекари, които са сключили договори с Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (НППНКЛБЖЗ), отчета за изпълнението и контрола върху това изпълнение. Със запитванията са поставени следните въпроси: изплащаните средства от ДФЗ на регистрираните ветеринарни лекари, които са за покриване на разходи по изпълнение на мерките, предвидени в държавната помощ, участват ли при формиране на облагаем оборот, за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
В запитването е посочено, че на лицата са изпратени отговори, в които след анализ на приложените към запитванията договори и относимата нормативна уредба, Дирекция ОДОП ……. е изразила становище, че с получените от ДФЗ средства се финансират направените от ветеринарния лекар разходи по изпълнение на мерките по програмата и същите не участват при формиране на облагаем оборот за регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
Предвид изложената в писмото фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Приложима ли е разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по отношение на лицата, които са действали съобразно посочените становища на дирекция ОДОП ……?
2. Следва ли да се приложи разпоредбата на чл. 102 от ЗДДС за тези лица и ще подлежат ли на корекция подадените от тях годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за съответните периоди, предвид промяната на данъчната основа и източника на приходите (вместо от държавна помощ, приходи от услуги)?
3. Как следва да се определи данъчната основа на доставката на услуга, като се има предвид, че съгласно чл. 7, т. 2 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (Регламент 702/2014 на Комисията от 25.06.2014 г.) данъкът върху добавената стойност не е допустим за подпомагане, с изключение на случаите, когато не подлежи на възстановяване по реда на ЗДДС. Следва ли за всяка услуга ветеринарните лекари да изискват информация от получателя за наличие на регистрация по ЗДДС?
4. За чия сметка ще е дължимият данък върху добавената стойност по доставките – за сметка на програмата (като допустим разход за финансиране по отношение на нерегистрираните по ЗДДС лица), за сметка на получателите на услугите или на ветеринарния лекар?
5. Как да се определи данъчната основа и документира доставката в случаите на редукция на средствата за изплащане от ДФЗ след датата на данъчното събитие? За чия сметка ще е разликата до размера на фактически направените разходи?
6. Следва ли земеделските стопани да отчитат в годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО приходи от държавна помощ във връзка с получените стоки (ваксини и диагностикуми) и услуги по програмата?

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ДОПК
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗДДС, когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице. По силата на ал. 3, т. 1 от същата разпоредба за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя за периода от изтичането на срока, в който е следвало да бъде издаден актът за регистрация, ако лицето е подало заявлението за регистрация в срок, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите. По отношение на лицата – ветеринарни лекари, които са действали съобразно посочените становища на Дирекция ОДОП …… и не са подали заявление за регистрация в законовоопределения срок, при определяне на дължимия данък върху добавената стойност за извършените от тях облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя за периода от изтичането на срока, в който е следвало да бъде издаден актът за регистрация, ако лицето е подало заявлението за регистрация в срок, следва да се приеме, че до датата, на която лицето е регистрирано от органа по приходите, е приложима разпоредбата на чл. 102 от ЗДДС. В тази връзка за посочения период се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки. Когато въз основа писмените становища на ОДОП …. за дължимия и невнесен данък са начислени лихви съгласно разпоредбата на чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания неплатените в сроковете за доброволно плащане, според която неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва, следва да се има предвид чл. 17, ал. 3 от ДОПК. Според посочената разпоредба, когато ветеринарните лекари са действали съобразно писмени указания от орган по приходите, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.
По трети въпрос:
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДС данъчна основа на доставка по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон (чл. 26, ал. 2 от ЗДДС).
В случая, изложен в запитването, данъчната основа на извършваната от ветеринарните лекари доставка на услуга (в изпълнение на мерките по НППНКЛБЖЗ извършвани от тях дейности в полза на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни) се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС. В този смисъл данъчна основа е стойността, върху която се начислява данъкът, когато доставката е облагаема като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Обстоятелството, че данъкът върху добавената стойност съгласно чл. 7, т. 2 от Регламент 702/2014 на Комисията от 25.06.2014 г. не е допустим за подпомагане, с изключение на случаите, когато не подлежи на възстановяване по реда на ЗДДС, е относимо за определянето на размера на изплащаните средства за извършената доставка от ветеринарния лекар (данъчната основа на тази доставка и дължимия за нея данък върху добавената стойност) и засяга отношенията между ветеринарния лекар и органа, контролиращ изпълнението на НППНКЛБЖЗ.
По отношение на поставения въпрос относно това следва ли за всяка услуга, извършвана от ветеринарните лекари, да бъде изисквана от тях информация от получателя за наличие на регистрация по ЗДДС, следва да се отбележи, че в ЗДДС и ППЗДДС липсва подобно изискване, но ако все пак изискването е регламентирано с НППНКЛБЖЗ, въпросът не е от компетентността на НАП и следва да бъде отнесен към органа, контролиращ изпълнението на програмата.
По четвърти въпрос:
В случаите, когато получатели по доставките на услугите в изпълнение на мерките по НППНКЛБЖЗ, извършвани от ветеринарните лекари, са нерегистрирани по ЗДДС лица дължимият за доставките данък върху добавената стойност е невъзстановим. Предвид това същият е допустим разход за финансиране и би могъл да бъде за сметка на НППНКЛБЖЗ.
По пети въпрос:
В случаите на редукция на средствата за изплащане от ДФЗ след датата на възникване на данъчното събитие на доставките на услугите в изпълнение на мерките по НППНКЛБЖЗ, извършвани от ветеринарните лекари, данъчната им основа се определя по реда, посочен в трети въпрос на настоящето запитване.
По отношение на поставения въпрос относно лицето, което ще заплати разликата до размера на фактически направените разходи, следва да се отбележи, че същият засяга отношенията между ветеринарния лекар и органа, контролиращ изпълнението на НППНКЛБЖЗ, поради което не е от компетентността на НАП.

Данъчно третиране по реда на ЗКПО
По втори въпрос:
По отношение на признаването на приходите при условията на описаната фактическа обстановка ЗКПО не регламентира правила, различни от счетоводните такива. Формирането на счетоводния финансов резултат се извършва като се спазват разпоредбите на Закона за счетоводство (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.
Приходите от стопанска дейност на едно предприятие, които се включват в счетоводния финансов резултат, съответно и в данъчния финансов резултат, са неговите нетни приходи. Съгласно § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗСч „Нетни приходи от продажби“ са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.“ За лицата, прилагащи като счетоводна база националните счетоводни стандарти, счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки, в т.ч. извършването на услуги, е определено в Счетоводен стандарт (СС) 18 „Приходи”. В стандарта е посочено, че приходът, свързан със сделка за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Следователно към момента, към който са налице посочените условия, трябва да се признае счетоводният приход от извършената дейност, който да намери отражение при формирането на данъчния финансов резултат на дружеството.
От друга страна счетоводното отчитане и признаването на приходи от предоставените в полза на предприятието правителствени и неправителствени дарения се осъществява при спазване изискванията на СС 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”. По смисъла на стандарта даренията се отчитат като финансиране, което финансиране се признава като текущ приход в съответствие с изпълнение на условията за даренията. В стандарта е предвидено правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, да се признават за приход през периода на получаването им.
Предвид гореизложеното може да се направи извод, че приходите от финансиране, както и приходите от услуги се включват в счетоводния финансов резултат при спазване на условията, посочени в съответните счетоводни стандарти.
Във връзка с поставения въпрос относно необходимостта от корекция на подадените годишни данъчни декларации за съответните данъчни периоди, предвид промяната на данъчната основа и източника на приходи (вместо държавна помощ, приходи от услуги) следва да се имат предвид разпоредбите на глава дванадесета „Коригиране на счетоводни грешки“ от ЗКПО.
Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. Този ред се прилага, при условие че коригирането на грешката би довело да промяна на данъчния финансов резултат за съответната минала година, през която тя е допусната.
Това означава, че когато допуснатата счетоводна грешка (отчитане на приход от финансиране вместо приход от услуги) не променя счетоводния финансов резултат и съответно не рефлектира върху данъчния финансов резултат, въз основа на който се определя корпоративният данък, не се налага да се коригира подадената годишна данъчна декларация за периода.

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ
По втори въпрос:
По отношение на декларираните данни от ветеринарните лекари – физически лица в годишните им данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се има предвид, че ДДС е вид косвен данък и не е елемент на дохода, поради което не се включва в дохода, подлежащ на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ. Независимо от това, в случай че физическите лица имат промяна в размера на придобития от тях доход, например поради направена корекция, разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ предвижда, че при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. След тази дата корекции на годишната данъчна декларация могат да се извършват на основание чл. 103 от ДОПК.
По шести въпрос:
Условията и редът за възлагане изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните са уредени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информира Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за изпълнението на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно ветеринарното законодателство на Европейския съюз.
В съответствие с разпоредбата на чл. 118 от ЗВД БАБХ изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, която обхваща период от три години и се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите до 31 октомври в годината на изготвянето ? и съдържа:
1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
2. видовете и броя на животните, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им;
4. необходимите средства за нейното изпълнение.
На основание чл. 118, ал. 5 от ЗВД собствениците, съответно ползвателите на животновъдните обекти са длъжни да създадат организация и да съдействат на ветеринарните лекари за изпълнение на мерките по програмата, а когато някоя от мерките по програмата не е изпълнена поради нарушение на посочената разпоредба, директорът на ОДБХ писмено уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в 7-дневен срок от констатирането на нарушението.
Разходите за изпълнението на програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 от ЗВД, включително за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията, се предоставят като държавна помощ чрез ДФЗ с изключение на разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на акредитираните лаборатории.
Предвид гореизложеното, доколкото предоставените средства по НППНКЛБЖЗ са във връзка със задължителната профилактика и ликвидиране на болестите по животните в полза на общественото здравеопазване, а не в полза на собствениците на животните, същите не могат да бъдат третирани като доход за физическите лица собственици или ползватели на животновъдните обекти (земеделските стопани) и респективно не подлежат на деклариране в годишната им данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната данъчна година.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар