fbpx

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба № Н-14)

Изх. № 54-00-5
Дата: 24.09.2020 год.
Наредба № Н-14, чл. 4, ал. 4

ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба № Н-14)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № …………………2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През месец февруари 2019 г. на …………… е отказано възстановяване на ДДС като ………………….. агенция е уведомена по телефона, че няма право на възстановяване на данъка. Аналогична информация е получена в устни разговори с дирекция „Държавен протокол“ на Министерство на външните работи (МВнР).
Сочите, че след проведена комуникация със служител на отдел „Ревизии и проверки“ в дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ на Териториална дирекция (ТД) на НАП София и направена проверка в МВнР относно статута на ……………….. София – ………………… държавна агенция за насърчаване на търговията и инвестициите и търговска секция на Посолството на Република ……………….. в Република България, е установена възможност директорите и …………………. да кандидатстват за възстановяване на ДДС по Наредба № Н-14 отделно от Посолството на Република …………………….., доколкото имате различни ЕИК по БУЛСТАТ.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Възможно ли е възстановяване на ДДС на ………………. София за периода месец февруари 2019 г. – месец май 2020 г., въпреки че са изтекли сроковете за подаване на съответните искания съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-14?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол (ППЗДП) чуждестранните дипломатически представителства и консулства, представителствата на международни организации в Република България, както и членовете на техния персонал ползват привилегиите за възстановяване и освобождаване от данъци и такси, предвидени във Виенската конвенция за дипломатическите отношения (ВКДО), съставена във Виена на 18 април 1961 г. (ДВ, бр. 28 от 1968 г.), Виенската конвенция за консулските отношения, съставена във Виена на 24 април 1963 г. (ДВ, бр. 42 от 1990 г.), или други международни договори, по които Република България е страна, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
По силата на чл. 23 от ВКДО:
„1. Изпращащата държава и шефът на представителството се освобождават от всички държавни, областни и общински данъци и такси по отношение на помещенията на представителството – собствени или наети, с изключение на такива данъци и такси, които представляват заплащане за конкретни видове обслужвания.
2. Фискалните освобождавания, за които става дума в този член, не засягат онези данъци и такси, с които съгласно законите на приемащата държава се облагат лицата, намиращи се в договорни отношения с изпращащата държава или с шефа на представителството.“
Министерството на външните работи чрез дирекция „Държавен протокол“ следва да удостоверява статута на лицата по чл. 24 от ППЗДП пред съответните данъчни и митнически органи (чл. 25 от ППЗДП), а редът и необходимите документи за възстановяване на платения ДДС и акциз са определени с Наредба № Н-14 (чл. 26 от ППЗДП).
Съобразявайки цитираната нормативна уредба, до дирекция „Държавен протокол“ на МВнР е изпратено писмо с изх. № ……………………..2020 г. за отговор по компетентност относно статута на …………….., по-специално дали е част от дипломатическото представителство на Република ………………. или има самостоятелна правосубектност, и има ли подписано споразумение между Република България и Република ……………………, в което се разглежда статутът и евентуални освобождавания и/или привилегии на ………………….
От дирекция „Държавен протокол“ на МВнР е получен отговор, заведен в ЦУ на НАП с вх. № …………………………2020 г., със следното съдържание:
„Във връзка с отправено запитване относно правния статут на ………………. дирекция „Държавен протокол“ би искала да Ви уведоми за следното:
След извършена проверка в рамките на Министерство на външните работи се установи, че е открито бюро на ……………….. през 1989 г. С откриването на дейността се предоставя и правото служителите да се ползват с правата, предоставяни на дипломатическите лица. По-късно в годините бюрото е закрито и през 2002 г. с вербална нота Посолството на Република …………………. ни уведомява за решението на ……………………. правителство за откриването на …………………….. отново.
Към настоящия момент в дирекция „Държавен протокол“ не е постъпвала вербална нота от Посолството на Република ……………………………. относно правния статут на ……………………….., както и за това дали същата е част от дипломатическото представителство, не беше установено и наличието на международен договор, уреждащ статута на ……………………. на територията на Република България.“
Доколкото дирекция „Държавен протокол“ на МВнР не притежава документи за удостоверяване на статута на ……………………….. и не предоставя такива на ЦУ на НАП/данъчните органи във връзка с чл. 25 от ППЗДП, не се установява, че ……………….. е правоимащо лице по Наредба № Н-14, съответно обсъждането на поставения от ………………………..въпрос е безпредметно.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данък при източника

Относно: Данък при източникаВъв връзка с постъпило запитване вх. № 30.07.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е посочено, че предприятието е получател на услуга от австрийска фирма без място на стопанска дейност в страната. Чрез свои работници фирмата ще извърши ремонт на машина. В тази връзка е поставен следниявъпрос –

Становище на НАП с Изх. № 53-04-739 от 10.01.2017 г.

Изх. № 53-04-73910.01.2017 г. чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДСчл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС§1, т. 5, б. „в“ от ДОПК В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ,,, е постъпило Ваше писмено запитване от името на AAA S.R.L., прието с вх. №53-04-739/05.10.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона

задължителни осигурителни вноски на едноличен търговец сотпусната пенсия от Украйна

1_145/09.11.2010Чл.4КСОЧл.1 от НООСЛБГРЧОтносно:задължителни осигурителни вноски на едноличен търговец сотпусната пенсия от УкрайнаПо повод Ваше запитване с вх.№ ………….2010 г., Дирекция „ОУИ” гр…………….. изразява следното становище:Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, сте украинска гражданка, живеете постоянно в РБългария. Имате отпусната пенсия от Украйна, която получавате в България. Регистрирана сте като едноличен търговец като упражнявате трудова

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност

3_1407/10.05.2010г.ЗДДС, чл.113, ал.1 ЗДДС, чл.113, ал.9 и ал.10ЗДДС, чл.25, ал.8Относно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването Община Н е възложител по договор за извършване на консултантски услуги. Стойността на договора е в размер над 50 000.00 лв. без ДДС. Изпълнител по договора е българско задължено

Възниква ли задължение за дружеството да извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС?

2_1264-1/10.08.2012г.ЗДДС, чл.79, ал.3ЗДДС чл.80, ал.2 В Дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП с писмо изх. № …..г., заведено с вх. №…..г. в Дирекция ОУИ, в което сте посочили, че през месец юни 2012г. в следствие на паднала градушка е погинала селскостопанска продукция – череши за което

ЗКПО

2_1100/27.03.07г.Чл.10,ал.1 от НСКШСЧМАПТП, ЗКПОВъв връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.под вх. № ., в което поставяте въпрос, свързан с реда за определяне на полагащите се квартирни пари, посочен в чл.10, ал.1 от НСКШСЧМАПТП изразявам следното становище:Редът за определяне размера на квартирните пари на шофьорите на

данъчното третиране по ЗДДС на доставките свързани със земя и сгради и вещни права върху тях е изразено в писмо изх.№ 91-00-261/ 04.09.2007г. издадено от изпълнителния директор на НАП, което е публику

Изх. №20-00-39311.11. 2016 г. чл. 45 от ЗДДС чл. 50 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството придобива право на строеж върху недвижим имот чрез покупка от нерегистрирано по ЗДДС лице. За покупката няма начислен ДДС и съответно не е ползван данъчен кредит. За строителните дейности по изграждането на имота извършени от регистрирани по

Преизчисляване на данъка върху

ОТНОСНО: Начисляване на ДДС на услуги по складиране, предоставени на чуждестранна фирмаВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-112/ 08.05.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и е с предмет на дейност съхранение, транспорт и логистика на хранителни стоки.

Scroll to Top