възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба Н-14/2006 г.)

Изх. № 04-19-288
Дата: 05.06.2018 год.
ЗДДС, чл. 14

ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба Н-14/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция по приходите (ЦУ на НАП) постъпи писмо от дирекция „Държавен протокол“ при Министерство на външните работи, заведено с вх. №………………, с което ни информират за наличието на жалби от акредитирани в Република България посолства за отказано възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) за закупени автомобили с брой места, без мястото на водача, превишаващ 5 (пет). В цитираното писмо е изразена позиция, че е налице разнопосочна практика от страна на НАП при възстановяването на ДДС за закупени от акредитираните в Република България дипломатически мисии автомобили. Предвид изложеното, с писмо изх……. № на изпълнителния директор на НАП, е направено предложение до министъра на финансите за промяна в Наредба №Н-14/2006 г., като до приемане на изменения в същата да се издаде становище относно възстановяване на ДДС за автомобили с брой места за сядане, без мястото на водача, надвишаващи пет.
В отговор на посоченото писмо директорът на дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите в свое писмо с изх. №…………., копие от което прилагам, е изразил следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 1, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност държавите-членки освобождават доставките на стоки и услуги под дипломатически или консулски режим.
На основание чл. 174, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Съгласно чл. 174, ал. 2 от закона редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят с наредба на министъра на външните работи и министъра на финансите – Наредба №Н-14/2006 г.
В разпоредбата на чл. 3 от Наредба №Н-14/2006 г. стоките и услугите са разделени на две групи в зависимост от правоимащите лица.
Първата група освобождавания са посочени в ал. 1 на чл. 3 от Наредба №Н-14/2006 г. и това са дипломатическите представителства, консулствата и представителствата на междуправителствените организации. Те имат право на възстановяване на ДДС за закупени и ползвани от тях леки автомобили и мотоциклети (с изключение на ремонта и резервните части за тях), като броят на автомобилите не може да надхвърля общо броя на членовете на дипломатическия персонал, но този брой може да се променя на принципа на реципрочност по преценка на Министерство на външните работи.
Втората група освобождавания са посочени в разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредба №Н-14/2006 г. и те се отнасят за членовете на дипломатическия персонал, консулските длъжностни лица, както и за членовете на персонала на представителствата на междуправителствени организации, които са установени на територията на Република България. Тези лица имат право на възстановяване на ДДС за закупени и ползвани от тях леки автомобили и мотоциклети, с изключение на ремонта, допълнителното оборудване и резервните части за тях – едно превозно средство за лично ползване за несемейни и две превозни средства за семейни лица.
Изрично в ал. 3 и 4 на чл. 3 от Наредба №Н-14/2006 г. са регламентирани случаите, при които данък върху добавената стойност не се възстановява.
Видно от цитираната нормативна уредба, възстановява се ДДС за закупен лек автомобил. В Наредба №Н-14/2006 г. липсва дефиниция на понятието „лек автомобил“.
Независимо че във връзка с ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит е дадена такава в специалния данъчен закон, регламентиращ облагането с ДДС – ЗДДС, доколкото дипломатическите, консулските и зависимите от тях лица не са местни за Република България, то за същите не би следвало да се прилагат тези ограничения. За лицата, които имат дипломатически и консулски статут, както и за зависимите от тях лица, са предвидените ограничения в Наредба №Н-14/2006 г. с цел да се осигурят нормални условия за изпълнение на служебните им задължения и лични (семейни) нужди и необходимости, но без това да води до непропорционални освобождавания от заплащане на ДДС.
Съгласно разпоредбите на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, в Приложение II „Дефиниране на категории и типове превозни средства“, категориите на превозните средства се определят в съответствие със следната класификация: категория М са моторни превозни средства с най-малко четири колела, проектирани и конструирани за превозване на пътници, като в категория М1 са всички превозни средства, проектирани и построени за превозване на пътници с не повече от осем места в допълнение към мястото на водача. Тази разпоредба е транспонирана в националното законодателство чрез разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Предвид изложеното е направен изводът, че лицата, притежаващи дипломатически и консулски статут, дипломатическите и консулските представителства, имат право да им бъде възстановяван ДДС за закупени от тях превозни средства, които са класифицирани в категория М1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 , б. „а“ от ЗДвП.
Считам, че изразеното от дирекция „Данъчна политика“ становище e приложимо и за случаите, възникнали преди издаването му, включително и при постановен отказ за възстановяване поради приложение на легалната дефиниция на понятието „лек автомобил“ в ЗДДС и при повторно искане от правоимащо по Наредба №Н-14/2006 г. лице.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.