задължение за въвеждане на СУПТО, съгласно Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № 24-38-92
Дата: 15.01.2020 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 18;
Наредба № Н-18/2006 г. – Приложение 29.

ОТНОСНО: задължение за въвеждане на СУПТО, съгласно Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-92/30.12.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В търговски обект, който стопанисва „…“ ООД се използва софтуер, чрез който се регистрират всички продажби, извършвани в него. В софтуера се въвежда, обработва и съхранява информация за всяка продажба, като се отразява и нейното заплащане. Дружеството извършва доставки само и единствено по обществени поръчки, като разплащанията са по банков път.
В тази връзка се поставя следният въпрос:
В така действащата ситуация необходимо ли е въвеждането на СУПТО?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададения от Вас въпрос:
Лицата по чл. 118, ал. 18 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в Приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства (ФУ) в този обект. Когато софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне или заплащане, се приема, че същият представлява СУПТО, поради което следва да отговаря на нормативните изисквания.
При така действащата нормативна уредба се налага извод, че ако за лицето, стопанисващо търговския обект, е налице задължение за издаване на фискален бон и същевременно използва софтуер, който притежава посочените по-горе характеристики, то същият е от категорията СУПТО и следва да отговаря на изискванията посочени в Приложение № 29 от Наредба № Н-18/2006 г., като софтуерът/софтуерите задължително управлява/управляват всички ФУ в обекта.
В случай че дружеството не приема плащания, изискващи издаване на фискална касова бележка, за лицето не възниква задължение да привежда използваният софтуер с изискванията за софтуер за управление на продажбите в търговски обект, посочени в Приложение № 29 от Наредба № Н-18/2006 г.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДШИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар