fbpx

Запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регист

2_74
от ЗКПО чл.209 и 213

Отправили сте писмено запитване изх.№====== до Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика”======, заведено с вх.№ =====г. по регистъра на ДОДОП =======.
В запитването посочвате, че …….. ЕООД развива социална програма, в рамките на която предоставя: ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно; допълнително здравно осигуряване.
В тази връзка поставяте следните въпроси относно изпълнение на условието на чл.209, ал.1, т.2 и условието на чл.213, ал.3 от ЗКПО:
1.Към кой момент данъчно задълженото лице да няма подлежащи на изпълнение публични задължения?
2.С какви документи следва да разполага дружеството за доказване на основанието за освобождаване – разпечатка от данъчната сметка или е необходимо удостоверение по чл.87 от ДОПК?
С оглед разпоредбите на ЗКПО изразяваме следното принципно становище:
Според чл.204, ал.1 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи, посочени в т.1-4:
-разходи за доброволно здравно осигуряване /чл.204, ал.1, буква „а“;
-разходите за ваучери за храна /чл.204, ал.1, буква „б“/
Съгласно чл.209, ал.1 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл.204, ал.1, т.2, буква „б“ в размер до 60лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно условията, посочени в т.1 -3 на същата разпоредба. Условието, посочено в т.2 изисква данъчно задълженото лице да няма подлежащи на изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите.
В чл.213 от ЗКПО са регламентирани правилата за определяне на данъчната основа за облагане на социалните разходи по чл.204, ал.1, т.2, буква „а“, в т.ч. и за разходите за доброволно здравно осигуряване. Съгласно ал.3 на чл.213 когато данъчно задължените лица имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на начисляване на разходите, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целия размер на начислените разходи за календарния месец.
От горепосочените разпоредби е видно, че данъчно задълженото лице следва да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения :
-към момента на предоставяне на ваучерите за храна, съответно
-към момента на начисляване на разходите за доброволно здравно осигуряване.
В ЗКПО не са поставени изисквания за документите, с които се доказва липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Документалната обоснованост за целите на ЗКПО е уредена в разпоредбата на чл.10 от с.з. Правилата за събиране и преценка на доказателства са регламентирани в Глава осма /чл.37-59/ на ДОПК.
Изпълнението на условията за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна /чл.209, ал.1 от ЗКПО/ и разходите за доброволно здравно осигуряване /чл.213, ал.1 -2 от закона/ подлежи на контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ чрез извършване на проверки и ревизии.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Доставки на услуги по чл.21, ал.4, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставки на услуги по чл.21, ал.4, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-279#3/ 28.11.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружество осъществява част от дейността си на територията на РБелгия. Основната дейност е довършителни строителни работи. Поставени са следните въпроси:1.

Определяне на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор при двама работодатели.

Изх. № 24-32-259Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Определяне на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор при двама работодатели.Уважаема госпожо ………………,По повод Ваша молба до Дирекция „ОУИ“ – гр. Велико Търново, препратена по компетентност в ЦУ на НАП и заведена с вх. № 24-32-259/09.08.2007 г., изразявам следното

Становище на НАП с Изх. №21-01-5 от Изх. №20-00-216 от 07.08.2018 г.

Изх. №21-01-5Изх. №20-00-21607.08.2018 г. Чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДСЧл. 26, ал. 2 от ЗДДСЧл. 84 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Основна дейност на дружеството е предоставянето на пакетни услуги по настаняване, които се облагат с данъчна ставка в размер на 9%. При ненастаняване на гости по направена резервация, хотелът

възстановяване на данък по чл. 92, ал. 1, т. 4 от ЗДДС на наследниците на починал едноличен търговец

3_2683/04.06.2008 г.ЗДДС, чл. 92, ал. 1, т. 4ДОПК, чл. 129Относно: възстановяване на данък по чл. 92, ал. 1, т. 4 от ЗДДС на наследниците на починал едноличен търговецСпоред изложената фактическа обстановкана 11.03.2008 г. е приета справка декларация по ЗДДС на ЕТ „И” с деклариран данък за възстановяване в размер на 2….лв. След осъществен процес по

Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с доходите от дейността на преводачите.

Изх. № 15-00-11Дата: 06.04.2009 год.ЗДДФЛ, чл. 29Относно: Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с доходите от дейността на преводачите.По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 15-00-11/13.03.2009 г., Ви уведомявам за следното:Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на стока от регистрирано по ЗДДС лице, което извършва доставка със стоката с получател данъчно незадължено лице, к

.:№ 24-32-25Дата:21.06.2013 год.ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 1-4;ЗДДС, чл. 20;ЗДДС, чл. 62, ал. 1-3;ЗДДС, чл. 69.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на стока от регистрирано по ЗДДС лице, което извършва доставка със стоката с получател данъчно незадължено лице, като стоката се транспортира от територията на държава членка

деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в Приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането

Изх. №53-04-196/06.04. 2017 г. ЗКПО – чл. 182, ал. 5, т. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-196/…2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „ГА-2005“ ООД е регистриран земеделски производител. Капиталът на

Scroll to Top