Запитване по електронна поща с вх. № М-26-Е-46/21.01.2021 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ за прилагане разпоредбите на чл. 64, ал. 5 и чл. 67 от Закона за хазарта /ЗХ/

Изх. № М-26-Е-46
Дата: 10.03.2021 год.
ЗХ, чл. 64, ал. 5;
ЗХ, чл. 67.

ОТНОСНО: Запитване по електронна поща с вх. № М-26-Е-46/21.01.2021 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ за прилагане разпоредбите на чл. 64, ал. 5 и чл. 67 от Закона за хазарта /ЗХ/

В ЦУ на НАП с вх. № М-26-Е-46/21.01.2021 г. по електронна поща е постъпило Ваше запитване за прилагане разпоредбите на чл. 64, ал. 5 и чл. 67 от ЗХ – нови, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта /ЗИДЗХ/, обн. в ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.
В запитването посочвате, че промените в ЗХ пораждат въпроси относно бъдещите процеси на работа в дружеството, нуждаещи се от разясняване от регулатора и за целта настоявате за провеждане на делова среща в офисите на НАП.
Във връзка с изложеното и съобразявайки относимата към запитването нормативна наредба, изразявам следното становище:
1. По отношение разпоредбата на чл. 64, ал. 5 от ЗХ:
Текстът на посочената разпоредба гласи, че игри с игрални автомати могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг.
С оглед на въведения с § 87, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИДЗХ преходен режим по отношение на запазване действието на заварените от законовата промяна издадени лицензи до естественото изтичане на срока им, съдържанието на разпоредбата не поражда неяснота. Това означава, че организиране на хазартни игри с „наети“ игрални автомати според описанието на игралните автомати в приложението към удостоверението за издаден лиценз /издадено отпреди законовата промяна/, ще се яви допустимо и след 08.08.2020 г. до изтичане срока на съответния лиценз.
По отношение на заварените висящи административни производства в обхвата на § 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗИДЗХ, е приложима разпоредбата на § 87, ал. 2 от същия закон, т.е. срокът на действие на издадените лицензи се удължава до изтичане на срока за произнасяне от изпълнителния директор на НАП, или до датата на произнасянето му.
От разпоредбата на § 86, ал. 1 от ЗИДЗХ е видно, че подадените преди 08.08.2020 г. искания се довършват при „досегашните изисквания“, т.е. според регулацията в ЗХ отпреди законовата промяна.
С оглед на гореизложеното могат да се направят следните изводи:
* Представените от организаторите на хазартни игри с игрални автомати договори и споразумения удостоверяващи собствеността или друго правно основание за ползването на игралните автомати (наем, лизинг или др.) на основание на които вече са им издадени лицензи преди 08.08.2020 г., запазват действието си съгласно уговорените в тях условия;
* Договори и споразумения, който не отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ, подадени до 08.08.2020 г. от организаторите на хазартни игри с игрални автомати към искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, са допустими т.к. производствата по тези искания се довършват по изискванията на предходния Закон за хазарта;
* Договори и споразумения, който не отговарят на изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗХ, подадени след 08.08.2020 г. от организаторите на хазартни игри с игрални автомати към искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати са недопустими;
* Игралните автомати, заети под наем (оперативен лизинг) и вписани в лицензите преди 08.08.2020г., които се експлоатират в обектите могат да се ползват при досегашните условия. Не следва да се бъдат допускани искания, при които същите автомати се преработват или преместват от един обект в друг. Те са в заверено положение и такава промяна води до неизпълнение на изискването на чл. 64, ал.5 от ЗХ. Допустими са, обаче, искания, при които наетите автомати спират да се използват. В случай, че организаторът иска да ги преработи или премести в друг обект, то същия трябва да ги закупи или придобие чрез договор за финансов лизинг.
1. По отношение на разпоредбата на чл. 67 от ЗХ:
Текстът на разпоредбата на чл. 67 от ЗХ гласи, че не се допуска експлоатацията на игрално оборудване, което не е вписано в издадения лиценз на организатора на хазартни игри.
Ако неяснотата според Вас се състои в това кой е органът, който утвърждава допустимото за експлоатацията в страната игрално оборудване и съответно води публичен регистър за това игрално оборудване /в който смисъл беше предходният текст на същата разпоредба/, то отговорът на въпроса е законодателно регламентиран в чл. 20, ал. 2 от действащия понастоящем ЗХ.
В случай, че имате предвид аспекти на прилагане на разпоредбата от гледната Ви точка на лицензиран производител на игрално оборудване по ЗХ, моля, да конкретизирате запитването си, във връзка с което ще Ви бъде изпратено и допълнително становище от регулатора.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар