fbpx

Запитване, препратено ни от ЦУ на НАП с вх. №20-00-189/26.04.2017г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъ

Изх.№20-00-189
23.05.2017 г.

чл. 15 от ТЗ
чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ
чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ
чл. 46, ал. 2 от ЗМДТ

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от ЦУ на НАП с вх. №20-00-189/26.04.2017г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната:
„Р“ ЕООД, или друго учредено българско търговско дружество, собственост на „У.А“ е в преговори за придобиване на търговско предприятие на български клон на дружество от ЕС. За целта ще бъде сключен договор за възмездно придобиване на търговско предприятие, според изискванията на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ).
В резултат на сделката купувачът ще придобие като съвкупност активи, пасиви и фактически отношения, включително договорите с наемателите, с доставчици и т.н. Сред активите е и недвижим имот – търговски център, намиращ се в гр. София.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Дължи ли се данък по чл. 44 от ЗМДТ при придобиване на търговско дружество, в активите на което са включени недвижими имоти и ако такъв се дължи – кое е задълженото лице?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Вписването в Търговския регистър на клон на търговеца, включително, когато последният е чуждестранно лице, не води до неговото обособяване като самостоятелен правен субект. Клонът не е юридическо лице и по тази причина, той не е носител на права и задължения. Въпреки липсата на правосубектност обаче, териториалната, организационната и относителна имуществена обособеност на клона на чуждестранно лице (както и воденето на търговски книги като самостоятелен търговец и съставянето на баланс, съгласно изискванията на чл. 19 от ТЗ), дават на практика възможност той да бъде придобит чрез правна сделка отделно от предприятието на търговеца (като обособена негова част) по реда на чл. 15 и чл. 16 от ТЗ.
Разпоредбата на член 44, ал. 1 от ЗМДТ определя облагаемите с данък обекти – такива са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
Когато в активите на клона има и недвижим имот, последният не се третира като самостоятелен обект на облагане по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ, поради обстоятелството, че предмет на прехвърлителната сделка е обособената част от предприятието (каквато в случая е клонът на чуждестранното лице), като съвкупност от активи, пасиви и фактически отношения, а не отделни елементи от нея (каквото е правото на собственост върху недвижим имот, включен в активите на предприятието).
Аргумент в подкрепа на посоченото е също липсата на изричен текст в разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗМДТ, който регламентира начина на определяне на облагаемата основа при придобиване на предприятие. Според ал. 2 на чл. 46 от ЗМДТ, недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по начина, посочен в т. 1, а другите имущества – по реда на чл. 33, ал. 1, т. т. 2, 3, 4 и 5. От този текст няма препратка към разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ, която регламентира оценяването на предприятия.
С оглед на гореизложеното, при сделки с предприятия по чл. 15 от ТЗ, а в конкретния случай – обособена част от предприятие, представляваща клон на чуждестранно лице, в активите на което има недвижим имот, данък при придобиване на имущества по раздел трети, глава втора от ЗМДТ не се дължи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на чл. 72-74 във връзка с чл. 40, ал. 8от Закона за авторското право и сродните права

Изх. № 24-34-149Дата: 13.10.2008 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1. ОТНОСНО:прилагане на чл. 72-74 във връзка с чл. 40, ал. 8 от Закона за авторското право и сродните праваПо повод на запитването Ви, постъпило и заведено с вх. № 24-34-149/27.06.2008 г. вна НАП, отговаряме следното:Съгласно чл. 40 от Закона за авторското право и

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Евр

Изх. № 24-39-12Дата:02.03.2018 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;ЗЗО, чл. 33, ал. 2;Регламент (ЕС) № 1231/2010, чл. 1.ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на гражданин на трета държава с разрешение за продължително пребиваване в Република България по Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице

Изх. № 26-Д-194Дата: 14.10.2011 год. ЗКПО, чл. 16; ДР на ЗКПО, § 1 , т. 32.Относно:данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при предоставяне на краткосрочен заем от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лицеВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-194/28.09.2011 г., сте посочили, че между „……….”

доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС

ОТНОСНО: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-3/ 25.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП . Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва ремонтни дейности на машини и съоръжения в държави извън Европейския съюз и

Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД

ЗДДФЛ: чл. 37, ал. 1, т. 9;ТЗ: чл.144;КСО: чл. 4, ал. 1, т. 7; чл. 10, чл. 6, ал.3; чл. 127, ал.1; чл. 157, ал. 6;ЗЗО: чл. 33, ал. 1, т. 3; чл. 34, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1, т. 1; ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително осигуряване на контрольор на ЕООД Във

данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател – чуждестранно физическо лице /ЧФЛ/ по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

1_20-03-1/12.04.2010 г.ЗДДФЛ, чл.3; чл.6; чл.7; чл.8; чл.10; чл.11; чл.37; чл.46;чл.55;чл.75относно: данъчно третиране на наемните вноски изплащани на наемодател – чуждестранно физическо лице /ЧФЛ/ по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр………………. изразява следното становище:Съгласно описаната в запитването фактическа обстановка, полски

ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

5_23-22-2216/12.09.2011г. ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2, чл.33, ал.2;Фактическа обстановка: Български гражданин е докторант, редовно обучение в държава членка на ЕС. Въпрос: Как следва да се коригира здравноосигурителния статус на лицето?На основание чл.40, ал.3, т.2.от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, осигуряват се за сметка на републиканския бюджет ако не са осигурени на друго основание студентите – редовно

ЗДДФЛ, чл.66,ЗДДФЛ, чл.67,ЗДДФЛ, чл.38, aл. 1, т. 2, буква а,ЗДДФЛ, чл.46, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.68,ЗДДФЛ, т. 5, параграф 1

Изх. № М-94-В-159Дата:08.05.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а”;ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 65 – 68;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5.Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № М-94-В-159 от 25.03.2013 г., изразявам следното становище: Във Вашето запитване

Scroll to Top