fbpx

Запитване, препратено ни от ЦУ на НАП с вх. №53-04-582/03.08.2017г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъ

Изх.№53-04-582/15.09.2017 г.

Чл. 15 от ТЗ
Чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ
Чл. 44 от ЗМДТ
Чл. 33, ал. 1, т. т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ
Чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от ЦУ на НАП с вх. №53-04-582/03.08.2017г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната:
Новоучредено българско търговско дружество, собственост на дружество, регистрирано в Люксембург, ще придобие търговското предприятие на „М“ ЕАД. За целта ще бъде сключен договор за възмездно придобиване на търговско предприятие, според изискванията на Глава четвърта от Търговския закон (ТЗ).
В резултат на сделката купувачът ще придобие като съвкупност активи, пасиви и фактически отношения от продавача. Сред активите е и недвижим имот – търговски център и бизнес сграда, намиращи се в гр. София.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Дължи ли се данък по чл. 44 от ЗМДТ при придобиване на търговско дружество, в активите на което са включени недвижими имоти и ако такъв се дължи – кое е задълженото лице?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Член 44, ал. 1 от ЗМДТ определя облагаемите с данък обекти – такива са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
При сделки с предприятия по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) данък при придобиване на имущества по раздел трети, глава втора от ЗМДТ не се дължи. Основание за поддържане на това становище е обстоятелството, че обект на придобиване в случая се явява предприятието като обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а не отделни нейни елементи. Очевидно съвкупността от правни и фактически отношения следва да се разграничава от отделните нейни елементи – права и задължения.
Допълнителен аргумент в подкрепа на гореизложеното е също липсата на изричен текст в разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗМДТ, с който да се определя облагаемата основа при придобиване на предприятия. Според ал. 2 на чл. 46 от ЗМДТ, недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по начина, посочен в т. 1, а другите имущества – по реда на чл. 33, ал. 1, т. т. 2, 3, 4 и 5. В този текст няма препратка към разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗМДТ, която регламентира оценяването на предприятия.
С оглед на гореизложеното, при сделка по придобиване на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ, в активите на което има недвижим имот, данък при придобиване на имущества по раздел трети, глава втора от ЗМДТ не се дължи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. №53-04-886 от 10.01.2018 г.

Изх. №53-04-88610.01.2018 г. КСО – чл. 6, ал. 3КСО – чл. 9, ал. 2, т. 2НЕВДПОВ – чл. 1, ал. 2НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 1НАРЕДБА №5/29.12.2002 г. – чл. 4, ал. 3ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 1 и ал. 2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

ЗДДС, чл.17, aл. 2

5 124/26.03.2008г. ЗДДС, чл.17, ал.2Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № по описа на Дирекция „ОУИ”- София град, Ви уведомявам следното: Прилагането на чл.53, ал.1 във връзка с чл.7, ал.1 на ЗДДС и поставените въпроси:Посолствата в България на държавите членки, считат ли се за територии на тези държави по смисъла на ЗДДС? В този

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка по препродажба на услуга по осигуряване на достъп до културни, артистични и други подобни събития

.№ М-24-31-43Дата: 29.08.2012 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 3; ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 4, буква „а”; ЗДДС, чл. 42, т. 1; ЗДДС, чл. 136, ал. 3, т. 2.Относно: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка по препродажба на услуга по осигуряване на достъп до културни,

Защита на извършения износ. Доказване на доставката ППЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: На 24.03.2017г. дружеството извършва износ за К…….. Сеута с митническа декларация. Стоката е доставена в складова база в Алгезирас. Превозът е осъществен от фирма „………..“ ООД, наета от „                                 …….“ ЕООД. Цялата документация по износа остава в шофьора и не е предадена на фирмата получател в склада в Алгезирас. Вносителят

производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност

Изх. № М-24-37-54Дата: 19.12.2019 год. ДОПК, чл. 128, ал. 1; ДОПК, чл. 129, ал. 1; ЗЗД, чл. 103; ЗЗД, чл. 105; ТЗ, чл. 645. ОТНОСНО: производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност В Централно управление

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

.№24-33-25Дата:04.04.2014 год.ЗДДС, чл. 163а, ал. 2;ЗДДС, чл. 163г.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-33-25/05.03.2014 г., е изложено следното:Дружеството, регистрирано по ЗДДС лице, извършва дейност, свързана с печене, пакетиране и продажба на ядки. За целта закупува суров небелен

Следва ли Министерство на правосъдието да заплати допълнително на процесуалния представител на жалбоподателя претендираната сума за данъка върху добавената стойност?

ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 67, ал. 1. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 04-14-12/20.08.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: В

Писмо с Изх. №53-04-421; 30.04.2019 г.; КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7; ЗЗО – чл. 40в ;

Изх. №53-04-42130.04.2019 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7ЗЗО – чл. 40в В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-421/11.04.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:„Ф.Д.Б.“ ЕООД (Дружеството) е

Scroll to Top