fbpx

Запитване, прието с вх. №20-00-244 от 07.06.2017 г., от носно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).<b

Изх.№20-00-244/11.07.2017 г.

Чл. 20, ал. 1 от ЗМДТ

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-244 от 07.06.2017 г., от
носно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
На 02.05.2017 г. сте посетили данъчната служба към Община П с цел да се снабдите с данъчна оценка за Ваш собствен недвижим имот – ? (една четвърт) от нива, находяща се в местността Гр, в землището на с. Г.
Служителят на общинската администрация е изискал да попълните формуляр за издаване на данъчната оценка, както и да представите необходимите за установяване на собствеността върху имота документи.
На 02.05.2017 г. сте посетили отново данъчната служба и сте представили всички документи, с които разполагате. Служителят е изискал да представите съдебно решение, от което да е видно, че Г и С.П са собственици на ? (една четвърт) от нива, находяща се в местността Г, в землището на с. Г, съгласно представената от Вас скица.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Може ли служителят на общинската администрация да изиска допълнителни документи, за да издаде удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Следва да имате предвид, че от 01.01.2006 г. администрирането на местните данъци и такси премина в компетентност на общините по силата на закона.
В компетентност на изпълнителния директор на НАП е само издаването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ и ДОПК, за унифициране практиката на органите на общинската администрация при прилагането на определени разпоредби, които пораждат неясноти при тяхното тълкуване и/или прилагане, какъвто не е настоящият случай.
Изпълнителния директор и директорите на дирекции ОДОП в НАП обаче, не са контролни органи и не са компетентни да изразяват становище по отношение на законосъобразността на действията на органите на общинската администрация по ЗМДТ и нямат никакви отменителни правомощия по отношение на действията и актовете на общинските администрации в този процес.
Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по местонахождение на имота, по норми съгласно приложение № 2 към ЗМДТ в зависимост от вида на имота, неговото местонахождение, площ, конструкция, овехтяването и др. и се съобщава на данъчно задължените лица. (Чл. 20, ал. 1 от ЗМДТ)
Удостоверението за данъчна оценка на имот, съгласно чл. 3, ал. 2 от приложение № 2 към ЗМДТ, се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в други предвидени от закона случаи.
От приложените към запитването документи става ясно, че Вие искате от съда отмяна на влязло в сила съдебно решение, относно собствеността върху недвижим имот. Тъй като не можете да се легитимирате като собственик, в този случай данъчна оценка може да Ви бъде издадена въз основа на удостоверение, издадено от съда, пред който ще се води производството. С оглед на това, следва да изискате от съда да Ви бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдите с друго такова от Поземлена комисия за характеристиките на земята, както и с удостоверение от Община П за данъчна оценка на имота. Последното ще послужи за удостоверяване на материалния интерес по иска, респективно за изчисляване на държавната такса за вписване на молбата за отмяна на решението в Агенцията по вписванията.
Държавната такса, която следва да заплатите за вписването се определя по Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата). Съгласно чл. 2, ал. 1 от Тарифата, за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към ЗМДТ.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на възнаграждения на чуждестранни

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнаграждения на чуждестранни физически лица и удържане на социално осигурителни вноскиВъв връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх.№ .. от 15.03.2010г. при Дирекция „ОУИ” ……………………….., Ви уведомяваме за следното:Изложена фактическа обстановка:Като страна по Договор № BG../2008 „Подкрепа за между регионално сътрудничество и обмен на добри практики” в качеството на

осигуряването на собственици/съдружници:

2_518/22.04.2013г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 и ал.3, т.2 Вие сте собственик на ЕООД и поставяте следните принципни въпроси относно осигуряването на собственици/съдружници:?При повече от един собственик на търговско дружество и след започване на дейност длъжни ли са или не всички собственици да се осигуряват??Как се удостоверява кои от собствениците извършват трудова дейност и кои не

Относно прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква а” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-34-99Дата: 27.07.2011 год. ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” ОТНОСНО: Относно прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). По повод Ваша молба, постъпила в Дирекция „ОУИ” – гр. …, препратена по компетентност и заведена вна Националната агенция

ЗДДФЛ, чл.29

2_685/04.05.2012ЗДДФЛ, чл.29 Отправили сте писмено запитване доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” заведено в регистъра на дирекцията с вх.№……04.2012 г., в коетосте описали следната фактическа обстановка:Между…………., като възложител и ФЛ, като изпълнител е сключен граждански договор за създаване на произведение на науката към научно-изследователски проект по Седма рамкова програма на ЕС. Изпълнителя е местно физическо

прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, изразяваме следното становище:

Изх. № 24-33-18Дата:21.02 .2008 г.В отговор на въпросите, които поставяте относно прилагането на чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, изразяваме следното становище:Новата ал. 4 на чл. 58 ЗМДТ, в сила от 01.01.2007 г., изисква за преустановяване на облагането с данък на превозно средство, което няма да се ползва, собственикът да върне свидетелството за регистрация до края

Писмо с Изх. № 53-04-486; 13.06.2019 г.; ЗДДС чл. 39, ал. 1

Изх. № 53-04-48613.06.2019 г. ЗДДС чл. 39, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-486/24.04.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„…..“ ООД осъществява финансово-счетоводни и консултантски услуги на свои клиенти, между

специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат при преобразуване на финансови институции

Изх. № 17-00-83Дата: 19.06.2020 год. ЗКПО, чл. 96; ЗКПО, чл. 140, ал. 3. ОТНОСНО: специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат при преобразуване на финансови институции В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №17-00-83/28.02.2020г., в което е изложена следната фактическа обстановка:„Ю…..БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД е закупила

третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002 Ком

Изх. № 08-О-2Дата: 25.09.2017 год. ЗОП, чл. 14, ал. 1, т. 7;ЗДДС, чл. 56; ЗДДС, чл. 57;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 74;ЗДДС, чл. 130;ЗУО, чл. 23, ал. 3;ЗУО, чл. 24, ал. 7.ОТНОСНО: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък

Scroll to Top