fbpx

Запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процес

Изх.№20-00-306/16.08.2017 г.

чл. 17, ал. 3 от ДОПК
чл. 107, ал. 3 от ДОПК
чл. 175 от ДОПК
чл. 54, ал. 1 и 2 от ЗМДТ

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
В запитването няма описана фактическа обстановка. От приложената към него преписка обаче е видно, че за притежаваните от данъчно задълженото лице (ДЗЛ) влекачи липсват данни за максимално допустимата им маса. Тези данни не са отразени в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, които се трансферират от Министерството на финансите към общините по реда на чл. 54, ал. 2 от ЗМДТ.
Във връзка с приложените документи поставяте следните въпроси:
1. Изброени ли са изчерпателно посочените в чл. 17, ал. 3 от ДОПК лица, вследствие на писмени указания на които ДЗЛ не може да бъде санкционирано?
2. Грешки, допуснати от органи на КАТ-СДВР в данните, получавани чрез автоматизираната електронна система на МВР, основание ли са за прилагане на чл. 17, ал. 3 от ДОПК?
Предвид липсата на фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 17, ал. 3 от ДОПК, когато задължено лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага. Разпоредбата изчерпателно посочва органите, които трябва да са дали указания на ДЗЛ в кръга на своите правомощия.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местни данъци се извършва от служителите на общинската администрация по реда на ДОПК, които имат правомощията на органи по приходите, респективно – на публични изпълнители. Следователно, ако служителят, определил данъка, има качеството на орган по приходите, разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК би могла да намери приложение по аргумент на по-силното основание, доколкото в случая се касае не за даване на писмено указание, а за определяне на данък.
Данъчната регистрация на МПС от началото на 2015 г. се осъществява чрез автоматичен обмен на информация, съгласно действаща от 01.01.2015 г. нова разпоредба на чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
От приложеното копие на преписката е видно, че в конкретния случай се касае за грешка, допусната от служител на МВР (КАТ-СДВР) при попълването на данни за МПС, които са постъпили чрез автоматичен обмен на информация. Този пропуск на служителя на МВР е довел до неправилно определяне на дължимия данък от общинския орган по приходите. Към момента на определяне на данъка не е възникнало съмнение относно верността на трансферираните данни. Така определеният размер на данъка е съобщен на ДЗЛ, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ и лицето е погасило в срок задължението си.
По ЗМДТ ДЗЛ не определят сами дължимия от тях данък. Следователно същите не могат да бъдат санкционирани за допуснати грешки от администрацията при установяване на неговия размер. Не е налице и хипотеза за просрочие, защото в случая ДЗЛ е платило в срок задължението си. Именно посочените причини обосновават неприложимост на нормата на чл. 175 от ДОПК и санкционна лихва не следва да бъде начислена. Поради погасяване на първоначално определеното задължение и грешката на администрацията, коригирането на размера на данъка не следва да бъде извършено по реда на чл. 107, ал. 3 от ДОПК, а чрез възлагане на ревизия. Разликата между погрешно определения от ОП и действителния размер на дължимия данък не следва да формира база за начисляване на акцесорно задължение за лихва.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

преотстъпване на корпоративен данък по чл.184 от ЗКПО за 2007г. и ограниченията по чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО, относно кръга от лица, които не могат да ползват посоченото облекчение

На Наш вх. № 96-00-38/29.01.2008г.Относно: преотстъпване на корпоративен данък по чл.184 от ЗКПО за 2007г. и ограничениятапо чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО, относно кръга от лица, които не могат да ползват посоченото облекчение Уважаеми господин Говедарски,Въз връзка със зададения от Вас въпрос следва да имате предвид ,че в ЗКПО, в сила от 01.01.2007 г.,данъчните облекчения,

Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнагражденията, изплащани по договори за управление и контрол

3_594/04.03.2014г.ЗДДФЛ, чл. 49, ал.1 ЗДДФЛ, чл. 73 ЗДДФЛ, § 1, т. 26, б. „з” от ДРОтносно: Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнагражденията, изплащани по договори за управление и контрол Съгласно изложеното в запитването, на основание Протокол № РД-. на Минисерството на

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 53-04-283..2014 г.чл. 7, ал. 2 от ЗДДС чл. 116 от ЗДДС§1, т. 17, б. „в” от ДР на ЗДДСВ дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-283/06.03.2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

5_53-00-56/08.07.2008ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, т.5;Фактическа обстановка: лице работи по трудово правоотношение и получава основно месечно възнаграждение в размер на 3000,00 лева. Има издаден болничен лист за 3 дни;Въпрос: как следва да се отразят в декларация образец №1 двата дни, за които на лицето следва да се изплати обезщетение- с код 16.2 или код16.4;Съгласно разпоредбата на

Изменение в Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, в сила от 01.08.2017 г. (Наредба №Н-18/2006 г.) и определяне на данъч

Изх. № 24-39-137Дата:12.02.2018 год.ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 9;ЗДДС, чл. 26;ЗДДС, чл. 26, ал. 1;ЗДДС, чл. 26, ал. 2;ЗДДС, чл. 26, ал. 3;ЗДДС, чл. 26, ал. 5;ЗДДС, чл. 26, ал. 5, т. 1;ЗДДС, чл. 27;ЗДДС, чл. 27, ал. 3, т. 1;ЗДДС, чл. 118, ал. 9;ЗДДС, чл. 118, ал. 10;ЗДДС, чл. 176в, ал. 8;Наредба №Н-18/13.12.2006 г., чл.

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.

3_390/03.02.2012 т.ЗДДФЛчл.29а, ал.1ЗДДФЛчл. 26ЗДДФЛчл. 28ЗДДФЛчл. 48, ал. 6ЗКПО чл. 189бОтносно: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители и прилагането на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.В запитването, без да e изложена конкретна фактическа обстановка е поставенвъпрос, свързан с ползване на данъчно облекчение на регистриран земеделски производител по реда на чл.189б от ЗКПО.

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обе

Изх. № 23-22-185008.12.2015 г. ЗДДС, чл.118, ал.8Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 12 и ал. 14, В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” ,,, е постъпило Ваше запитване, прието с вх. №23-22-1850/30.10.2015 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране

Данъчно третиране на продажбата на недвижими имоти

ЗДДС – чл. 3, ал. 1 и 3; чл. 12, ал. 1; чл. 46; чл. 96; ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 1; чл. 26;ОТНОСНО:Данъчно третиране на продажбата на недвижими имотиСъгласно изложената фактическа обстановка в запитването, сте собственик на 39 броя гаражи, които сте придобили през 2006 година като дарение от родителите си, съгласно

Scroll to Top