fbpx

Запитване, прието с вх. №53-04-312/24.04.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и так

Изх.№53-04-312
23.05.2017 г.

чл. 24, ал. 1, т. 17 и ал. 5 от ЗМДТ
чл. 107, ал. 2 от ДОПК

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-312/24.04.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Вие и двете Ви сестри сте наследници на недвижими имоти – къща, плевня и 6 броя ливади и пасища, с площ 9 декара в землището на град П, махала „Д“. Имотите сте заявили пред поземлената комисия и същите са върнати в реални граници, но вече не като земеделска земя, а като имоти в регулация, намиращи се в обособена урбанизирана територия – зона за отдих „Д“, съгласно изменение на регулационния план.
Считате, че данъчните оценки на имотите са неправилно определени, тъй като до три от тях има черен път, който може да се използва само през част от годината, а до другите изобщо няма прокаран път. В имотите няма ток, канализация, не е осигурено улично осветление, снегопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване.
При това положение, считате, че следва да бъде коригирана допусната грешка от отдел „Местни данъци и такси“ към Община П, при определяне и облагането с данъци на върнатите Ви имоти, като за същите да не се дължи данък върху недвижимите имоти и ТБО.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Може ли да бъдат коригирани определените от служба МДТ гр. П данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на реституираните Ви имоти?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Следва да имате предвид, че от 01.01.2006 г. администрирането на местните данъци и такси премина в компетентност на общините по силата на закона.
Член 4, ал. 1 от ЗМДТ изрично указва, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Обжалването на свързаните с тях актове се извършва също по реда на ДОПК. В свързаните с това производства по ДОПК служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите. Това означава, че органите по приходите на НАП, включително изпълнителният директор, нямат никакви контролни или отменителни правомощия спрямо действията на общинските администрации в този процес. В компетентност на изпълнителния директор на НАП е само издаването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ и ДОПК, за унифициране практиката на органите на общинската администрация при прилагането на определени разпоредби, които пораждат неясноти при тяхното тълкуване и/или прилагане, какъвто не е настоящият случай.
В ЗМДТ действително има разпоредби за освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти, в подобни на конкретния случай и това е разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 17 ЗМДТ. Относно прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 17 ЗМДТ е налице трайна практика на органите по приходите на НАП и общините, според която, за недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, данък не се дължи от собствениците. Преференцията по чл. 24, ал. 1, т. 17 от ЗМДТ за собствениците на недвижимите имоти е за срок от пет години. За имотите, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването (чл. 24, ал. 1 , т. 17 и ал. 5 ЗМДТ).
Фактическият състав за освобождаване от данък върху недвижимите имоти включва три кумулативни предпоставки, а те са: 1). Недвижимите имоти да са възстановени по силата на закон; 2). Да не могат да бъдат използвани в продължение на 5 години и 3). Да е подадена декларация за посоченото данъчно облекчение в предвидения в чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ  в 2-месечен срок от придобиването на имота, или от възникване на основанието за ползване на данъчно облекчение. (Решение № 12372 от 11.12.2006 г. на ВАС по адм. д. № 3998/2006 г.)
Съгласно чл. 27 от ЗМДТ, лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1.
С оглед на това е било необходимо някой от съсобствениците на имота да предяви искането за освобождаване в общината в предвидения 2-месечен срок, за да е изпълнена и третата предпоставка. В тази връзка, важно е да знаете, че освобождаването от заплащане на данък по реда на чл. 27 от ЗМДТ се извършва само еднократно.
Както е отбелязано по-горе, в конкретния случай, с оглед на приложените документи, считам, че подаването на искане, с което да претендирате освобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 17 от ЗМДТ е следвало да стане в 2-месечен срок от влизане в сила на акта за отмяната на отчуждаването на имота – т.е още през 2011 г.
Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 към ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. (Чл. 20 от ЗМДТ)
На основание чл. 107, ал. 2 от ДОПК, имате право да направите искане и да получите справка за начина, по който е определена данъчната оценка на имота и е изчислено данъчното Ви задължение. Такова искане можете да подадете пред компетентните органи в отдел „Местни данъци и такси“ към Община П.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца

Изх. № 26-У-8Дата: 06.06.2018 год.ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 45, ал. 1;ЗДДС, чл. 45, ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 7;ЗДДС, чл. 131, ал. 2;ДР на ЗДДС, §1, т. 5;ППЗДДС, чл. 83, ал. 5;ГПК, чл. 494, ал. 2. ОТНОСНО: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху

подаване на декларация образец № 1 и 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г., подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО, прилагане на сис

1_8/20.01.2011 г ЗДДФЛ, чл.55ЗКПО , чл .92Наредба № Н-8, чл.3, ал.1, т.1 Относно: подаване на декларация образец № 1и 6по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г., подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка, подаване на декларация по чл.92 от ЗКПО, прилагане на системата ИНТРАСТАТ, при условие на преобразуване на дружество

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-20-02-5/24.03.2014 г.Чл.18 от ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика”…. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …… относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:Самоосигуряващо се лице – адвокат, внася само здравни осигуровки. С експертно решение на Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) на

прилагане на осигурителното и данъчното законодателство при изплащане на авторски възнаграждения

Изх. № 26-С-117Дата: 19.03.2015 г.Закона за авторското право и сродните му права,чл. 3, ал. 1;Закона за авторското право и сродните му права, чл. 18;Закона за авторското право и сродните му права, чл. 41;Закона за авторското право и сродните му права, чл. 42;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;КСО, чл.

понятието социални разходи, предоставени в натура”?

2_680/02.05.2011 г.ЗКПО чл.209В Дирекция ОУИ …………… е постъпило писмено запитване от В………..ООД, БУЛСТАТ ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:С решение на ръководството на фирмата всяка година се определя фонд за покриване на социални потребности на работниците и служителите. С решение на общото събрание на работниците и служителите е определено:а/ част от този фонд

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано в Регистър Булстат като лице, извършващо занаятчийска дейност / фризьорски услуги / е пенсионер за изслужено време и старост от 23.07.2011г. Същото продължава да

ЗДДС, чл.163а

1_ИТ-00-35/29.05.2009 г.ЗДДС, чл. 163а Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното становище: Съгласно представената от вас фактическа обстановка предстои ви сключване на договор със строителна фирма за комплексно обслужване на строителен обект. Една от услугите е сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъцитеот строителния обект. Тъй като вашето дружество не разполага с необходимия

данъчно третиране на доставка на стоки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-52Дата: 21.06.2014 год.ЗДДС, чл. 7, ал. 1;ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 28;ЗДДС, чл. 173, ал. 1;ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „б“;ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2.Относно: данъчно третиране на доставка на стоки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Протокол за писмено запитване

Scroll to Top