fbpx

Запитване с вх. № 20-29-8 от 29.01.2020 г., относно начисляване на данък върху добавената стойност при префактуриране на

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-29-8 от 29.01.2020 г., относно начисляване на данък върху добавената стойност при префактуриране на разходи за парно отопление по реда на Закона за данъка върху добавената стойност, фактурирани от Община … на ТП на НОИ ……
В запитването са изложени два подхода за начисляване на разходи за парно отопление от страна на Община …. във връзка с използвани помещения от ТП на НОИ ……, а именно:
Първият подход е залегнал като практика на Община …. при префактуриране на разходи за парно отопление. При него се прилагат фактури за платени суми към доставчици на стоки и услуги – за доставка на природен газ, електроенергия и вода свързани с парното отопление, като в тези фактури доставчиците са начислили съответните суми за ДДС. Освен тях в стойността на парното отопление са включени разходи за работни заплати, осигуровки на персонала, пряко ангажиран с парното отопление, като върху тези разходи Община ….. също начислява ДДС. Така получената сумарна стойност се разпределя на ползвателите на база квадратурата на ползваните от тях помещения.
При втория подход следва да се разгледат действително направените разходи от Община …. във връзка с формиране на стойността на парното отопление. При него върху разходите за заплати и осигуровки не следва да се начислява ДДС, тъй като такъв не се дължи и в действителност общината не извършва такъв разход, т.е. при префактуриране следва да се включат разходите за доставка на природен газ, електроенергия и вода с включен ДДС и към тях се прибавят разходите за работни заплати и осигуровки, без да се начислява ДДС върху последните. Така получената сумарна стойност се разпределя на ползвателите на база квадратурата на ползваните от тях помещения.
Зададен е следният въпрос: Кой от двата подхода следва да приложи Община …….. във връзка с префактуриране на разходите за отопление и начисляване на ДДС по реда на ЗДДС?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка и в отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. В ал. 3, т. 1 и т. 3 от същия законов текст е посочено, че данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.
Следва също така да се обърне внимание на разграничаването на случаите на префактуриране от случаите, в които възнаграждението по доставката се определя въз основа на разходите, извършени от доставчика или така наречения метод на ценообразуване разходи плюс. В тези случаи не става въпрос за префактуриране, а за начин на изчисляване на дължимото по доставката възнаграждение.
Относно данъчното третиране по ЗДДС на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., които се префактурират са изготвени указания на ЦУ на НАП с изх. № 91-00-86 от 21.03.2007 г. и изх. № 20-00-42 от 21.02.2014 г., които са публикувани на страницата на НАП – www.nap.bg.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на разходи за брак по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, съгласно чл. 80, ал. 2

Изх. №26-Е-67Дата: 11.04.2008 год.Относно: данъчно третиране на разходи за брак по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, съгласно чл. 80, ал. 2По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-67 / 23.07.2007г., изразявам следното становище:Видно от поставените във Вашето запитване въпроси, същите се отнасят до прилагане на счетоводното

прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК в случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени ю

Изх. № 24-00-10Дата: 30.06.2009 год.ДОДИРЕКЦИЯ “ОУИ” ГР…Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК в случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица и на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и

Завеждане на счетоводна отчетност и подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и определяне на приложимото законодателств

Изх. № 24-32-202……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Завеждане на счетоводна отчетност и подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и определяне на приложимото законодателство спрямо самостоятелно заето лице и наето от него лице, упражняващи трудова дейност на територията на друга държава членка.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……….,В отговор на Ваше

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-30-1203.02.2015 Г.ЗДДС ЧЛ.163А, §1, Т.73-78 ОТ ДР В дирекцияе постъпило писмено запитване ,относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х“ АД е сключило договор за концесия за добив на строителни материали от находище „Н“, гр. ……Добивът в това находище е приключил и дружеството има

Приложение на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС

1_296/21,08,2007ЗДДС чл.79 ал1 Относно: приложение на чл. 79, ал. 1 от ЗДДССтановищеВъв връзка с Ваше запитване с вх.№20-02-296/10.08.2007 г., постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас,изразявамеследното становище :Представена е следната фактическа обстановка: Ревизираното лице е закупило недвижими имоти / апартаменти /през месец декември 2006 г., където разполага с данъчни фактури за същите. През месец януари 2007

Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-16Дата: 07.06.2018 год. ЗДДС, чл. 116; ЗДДС, чл. 127; ЗДДС: чл. 176в, ал. 1; ЗДДС, чл. 176в, ал. 8; ЗДДС, чл. 176в, ал. 13; ЗДДС, чл. 176в, ал. 14; ЗДДС, чл. 176в, ал. 15; ОТНОСНО: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във

КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

5_23-22-597/11.08.2008г. КСО, чл.9, ал.3, т.2Фактическа обстановка: На 23.01.2003г. е уволнен служител. Същият е възстановен от съда на 23.06.02008г. С Изпълнителен лист от 28.05.2008г. е определено обезщетение в размер на 1858,56 лева;Въпроси: 1. За кой период се дължат вноски, на каква база, в какъв размер и за чия сметка;2.дължи ли работодателят здравноосигурителни вноски;На основание чл.225, ал.1

коригиране на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012г. с оглед ползването на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност следва да има предвид и следното:

Изх. № 94-С-143Дата: 12.04.2014 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 5, ал. 2; ДОПК, чл. 103, ал. 1; ДОПК, чл. 103, ал. 2; ДОПК, чл. 104, ал. 1; ДОПК, чл. 104, ал. 2; ДОПК, чл. 104, ал. 3; ЗДДФЛ,

Scroll to Top