fbpx

Запитване с вх. № 94-00-170 от 16.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В Запитването е зададен следният въпрос: Кои

В Дирекция ОДОП ……… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-170 от 16.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС.
В запитването е зададен следният въпрос: Кои субсидии се включват в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, в случай, че субсидиите и финансиранията са пряко свързани с доставката, с тях се увеличава данъчната основа на доставката.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
От приложения към запитването договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6“Развитие на стопанства и предприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфиннсирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ведно с приложенията към него може да се направи извод, че безвъзмездната финансова помощ не е обвързана с цената на предоставяната стока.
Предвид гореизложеното, тъй като получените от Вас средства не са пряко обвързани с цената на предоставяни стоки или услуги, то същите не се включват в данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от закона. Следователно същите няма да участват при формиране на облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
Субсидиите чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки формират оборот за регистрация по смисъла на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на чл. 115, ал. 4 от ЗДДС

1_117/26.08.2010Относно: прилагане на чл. 115, ал. 4от ЗДДС По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………… с вх.№ ……….2010 г. изразяваме следното становище:Поставили сте следния въпрос: Като регистрирано лице по ЗДДС във връзка с изискванията на компанията задавате въпроса дали номерата на известията към фактурите трябва да следват поредността на номерата на фактурите

Изх. № ЕП-03-00-22

Изх. № ЕП-03-00-22Дата: 13.09.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17;ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: Въпроси във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им

наложен запор от АДВ поради неплатени здравноосигурителни вноски, установени с ревизионен акт на НОИ, при положение, че лицето е освободено за част от периода от задължението за внасяне на такива по р

3_ 2203/27.07.2011 г.ЗЗО, § 19и от ПЗРДОПК, чл. 208, ал. 1;чл. 264, ал. 2 и ал. 4 Относно: наложен запор от АДВ поради неплатени здравноосигурителни вноски, установени с ревизионен акт на НОИ, при положение, че лицето е освободено за част от периода от задължението за внасяне на такива по реда на §19и от ПЗР на

КСО – чл.4, ал.3, т.2;

КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.1, т.7;НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.3, ал.9, 10. Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и упражнявате дейност в “X“ ООД. Всеки месец, дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигурителни вноски за Вас. Съдружник и управител сте и в „Y“ ООД. Възнамерявате да започнете да

прилагане разпоредбите на ЗДДС са

5 20-00-528 / 05.11.2010г.ДДС, чл. 12, ал.1 чл.21, ал.4, т.1 В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ поставените въпроси относно прилагане разпоредбите на ЗДДС са: 1. Има ли право ООД да иска плащането на тези две евро за кв. м., които са всъщност ДДС, след като данъчната основа от 10 евро за кв.м е платена

АПК, чл.173, aл. 2,ГПК, чл.250,ДОПК, чл.119, aл. 2,ДОПК, чл.152, aл. 2,ДОПК, чл.155, aл. 4,ДОПК, aл. 1, параграф 35

. 20-00-128Дата:02.07.2015 год.ДОПК, чл. 119, ал. 2;ДОПК, чл. 152, ал. 2;ДОПК, чл. 155, ал. 4;ПЗР на ЗИД на ДОПК, § 35, ал. 1;АПК, чл. 173, ал. 2;ГПК, чл. 250. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Предвид констатираната практика на Върховен административен съд /ВАС/ за обявяване на нищожност на ревизионни актове /РА/, издадени след отменителни решения на основание чл. 155, ал.

Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски от български гражданин за времето след прекратяване на осигуряването му в държава-членка на Европейския съюз

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5ОТНОСНО:Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски от български гражданин за времето след прекратяване на осигуряването му в държава-членка на Европейския съюзФактическа обстановка:Според действащите от 01.05.2011 г. нови правила за формиране на здравноосигурителния статус в Софтуера за управление на приходите /СУП/ при оправдаване на

Становище на НАП с Изх. № 23-22-162 от Дата 28.02.2017 г.

Изх. № 23-22-162Дата 28.02.2017 г. чл. 132, ал. 5 и ал. 6 от ЗДДС В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-22-162/26.01.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„AAA“ ООД участва в процедури за възлагане

Scroll to Top