fbpx

Запитване с вх. № 96-00-318 от 19.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В за

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-318 от 19.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е свързана с извършване на финансови услуги като партньор на „ИЗИ ПЕЙ“ АД – извършване на плащания на битови сметки, платежни нареждания, парични преводи и за „Ф… “ АД – международни парични преводи MoneyGram. Дружеството има необходимия лиценз и регистрация в БНБ. В края на всеки месец дружеството издава фактура към посочените по-горе партньори с основание „такси“ /“комисионни по договор“/.
Поставен е следният въпрос: Извършването на посочените услуги от дружеството попадат ли в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС?
Поради неизяснената фактическа обстановка, в отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл. 4 на Закона за платежните услуги и платежните системи, платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. услуги по иницииране на плащане;
8. услуги по предоставяне на информация за сметка.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗПУПС доставчици на платежни услуги са и платежни институции по смисъла на този закон.
Следва да имате предвид, че по смисъла на чл. 28, ал. 1 от ЗПУПС, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. В ал. 2 на същата правна норма е посочено, че представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги.
Предвид гореизложеното, при условие, че получавате възнаграждение /коми-сионна/ за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл. 4 на ЗПУПС, в качеството на представител на платежна институция, е налице освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС и за нея не се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 от съшия закон.
Настоящото становище е принципно и в случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установят различни факти и обстоятелства, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на чл.43, ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения /такси/ към нотариуси, адвокати и ЧСИ, Ви уведомяваме :

Относно : Прилагане на разпоредбите начл.43, ал.4 и ал.5от ЗДДФЛВъв връзка с постъпило запитваневх. № ……./20.12.2011г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр….,относно прилагане на разпоредбите начл.43, ал.4 и ал.5от ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения /такси/ към нотариуси, адвокати и ЧСИ, Ви уведомяваме : В запитването сте посочили, че при изплащане на суми

подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г.

Изх. № М-26-Ф-392Дата: 28.04.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 51, ал. 1. ОТНОСНО: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Ф-392/06.04.2020 г. е заведено Ваше писмено запитване, в

Писмо с Изх. №20-00-465; 16.01.2020 г.

Изх. №20-00-46516.01.2020 г. чл. 82, ал. 3, т. 2 от ЗДДС чл. 117, ал. 1 от ЗДДС чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ е учредено през 2017г., като клон на чуждестранен търговец (КЧТ) – „Х“, ЛЮКСЕМБУРГ. Клонът е част от групата на Х, като

Приложение разпоредбите на чл.173 от ЗДДС.

32/20.01.2009Чл.173 ЗДДСОтносно: приложение разпоредбите на чл.173 от ЗДДС. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. № , изразявам принципно становище съобразено с действащия Закон за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/. В

ЗДДС, чл.25, aл. 4

№1567-1/20.12.2013г. чл.25, ал.4 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка: „Х“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице. Сключва договор за наем на търговски обект, като наемодателят също е регистрирано за целите на ДДС лице. Договорът е

законово основание за наличие или липса на задължения за внасяне на задължителни здравноосигурителни вноски.

5_22-1853/25.08.2011 г.чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗНАПчл. 162, ал. 2 от ДОПК чл. 168, т. 1-7 от ДОПК.чл. 171, ал. 1 от ДОПК чл. 107 от ЗЗО.Относно: законово основание за наличие или липса на задължения за внасяне на задължителни здравноосигурителни вноски. С молба-декларация от 20.10.2005 г. лицето „Х” е поискало от директора на

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги

Изх. № ЕП-04-19-50Дата: 06.03.2020 год. ЗДДС, чл.49 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на пощенски услуги Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ЕП-04-19-50/20.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:Органи на съдебната власт, ползвали услугите на пощенски

НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 1, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

5_94-00-227 /15.01.2010 ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, буква „б”;Наредба №5/29.12.2002г., чл.3, ал.1, т.2;Фактическа обстановка:Работник не се е явил на работа и не е представил оправдателен документ за периода 05.11-16.11.2009г. Работодателят е подал в декларация образец 1 цитирания период като неплатен отпуск. В последствие решава да уволни дисциплинарно служителя.Въпрос: Как следва да се коригира декларация образец 1?Съгласно

Scroll to Top