запитване с вх. № М-94-С-287/17.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ)

Изх. № М-94-С-287
Дата: 25.03.2021 год.
ЗХ, чл. 44, ал. 1

ОТНОСНО: запитване с вх. № М-94-С-287/17.03.2021 г. на Националната агенция за приходите (НАП) относно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ)

Във Ваше писмо, постъпило в НАП и заведено с вх. № М-94-С-287/17.03.2021 г., поставяте следния въпрос:
Дали в апартхотел, категоризиран с 4 /четири/ звезди, може да има казино, когато се намира на по-малко от 300 ,м. от училище в град? Също така конкретизирате, че запитването се отнася за апартхотел, а не за хотел, категоризиран с 4 /четири/ звезди.
Предвид изложеното и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗХ игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, както и от сгради, в които се предоставят социални услуги за резидентна грижа за деца, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.
В чл. 123, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) са регламентирани типовете места за настаняване, част от които са и хотелите.
Легалната дефиниция за института „хотел“ се съдържа в § 1, т. 17 от Допълнителната разпоредба от ЗТ, съгласно която хотел е сграда или функционално свързани сгради с минимум 15 стаи за настаняване, в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
Видовете хотели са определени в чл. 123, ал. 4 от ЗТ, както следва:
1. според периода на експлоатация видовете хотели са:
а) целогодишни – предоставят туристически услуги през всички сезони;
б) сезонни – предоставят туристически услуги през определен период на годината;
2. според териториалното си разположение видовете хотели са:
а) морски – разположени на територията на населено място или землище, което има граница с морска територия на Република България и се намира на отстояние 1 км от границите на морския бряг;
б) планински – разположени на терен с височина над 600 метра от морското равнище;
в) градски – намират се на територията на населеното място, обхваната от границите му, определени с устройствен план, без да се включва землището;
г) извънградски – намират се извън строителните граници на населеното място;
3. според предназначението и функциите им са:
а) апартаментен (студиен) хотел – хотел, който се състои от апартаменти и/или от студиа и има съоръжения и обзавеждане за съхраняване, подготовка и консумация на храна;
б) хотел резиденс – хотел с висок комфорт и обзавеждане; само категория „пет звезди“ независимо от капацитета, изграден при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради, сгради – паметници на културата);
в) бизнес хотел – хотел с категория „четири звезди“ или „пет звезди“, в който са осигурени необходимите условия за провеждане на работни срещи, конференции, конгреси, семинари и др.;
г) балнеохотел – хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3 от Закона за туризма „балнеолечебен“ (медикъл СПА) център;
д) СПА хотел – хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3 от ЗТ „СПА“ център;
е) уелнес хотел – хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3 от ЗТ „уелнес“ център;
ж) таласотерапевтичен хотел – хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3 от ЗТ „таласотерапевтичен“ център.
С оглед на гореизложеното считам, че ако посоченият от Вас апартхотел попада в хипотезата на хотел по смисъла на ЗТ и е категоризиран с категория четири или пет звезди, то в същия може да бъде разположена игрална зала и/или игрално казино.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар