fbpx

Запитване вх. № 20-28-4/09.05.2018 г. препратено ни по компетентност от ЦУ на НАП София, за изразяване на становище, от

В дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване вх. № 20-28-4/09.05.2018 г. препратено ни по компетентност от ЦУ на НАП София, за изразяване на становище, относно деклариране на доход от изплатен дивидент.
Поставя се въпроса следва ли да се декларира получен доход от изплатен дивидент с годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и да се подава приложение № 8, при условие, че през 2017 г. са подавани декларации по чл. 55 за този доход и данъка е платен.
След разглеждане на запитването и относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
С ДВ, брой № 97 от 2016 г. се направи изменение в разпоредбата на чл. 67 от ЗДДФЛ, като се създаде нова ал.4 , а именно че когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.
В запитването не посочвате, дали източник на дивидентите е фонд, дружество и др. в чужбина.
При условие, че източникът на доход е от чужбина следва да се декларира дохода от дивидент в ГДД и приложение № 8.
В случай, че сте подавали през 2017 г. декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и сте заплатили дължимия данък, ще следва да подадете молба за корекция на подадените декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ, за да може вече внесеният данък да се обвърже със задължението, което ще се създаде с подаване на ГДД.

.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

правото на приспадане на данъчен кредит за закупеното гориво и резервни части.

02_918-1/18.07.2013г.ЗДДС, чл.70, ал.1,т.4 и т.5ЗДДС, чл.70, ал.2 Основната дейност на дружеството е посредничество при покупко- продажба на недвижими имоти. Дружеството разполага със собствени леки автомобили, които се използват за извършване на огледи, трансфери на клиенти до обекти и др., т.е. за осъществяване на дейността от наети по трудово правоотношение брокери. Във връзка с изложената фактическа

място на изпълнение при доставка на стока

1_ИТ-00-33/21.03.2008ЗДДС, чл. 17 ЗДДСОтносно: място на изпълнение при доставка на стокаВъв връзка с Ваше запитване ….. и предвид липсата на приложени документи, изразяваме следното принципно становище: В запитването е посочена следната фактическа обстановка: предстои Ви да сключите сделка за покупка на стока с българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, в момента на сключването на която стоките

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-12626.03.2015 г.ЗДДС чл. 173, ал. 1 В дирекция……..е постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно проведен търг М ще доставя горива на въоръжените сили на САЩ в бази на територията на Република България. В качеството си на лицензиран складодържател

дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващ възнаграждение по граждански договор по – малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността.

3_446/14.02.2011г. КСО, чл. 4, ал. 6;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5; ЗЗО, чл. 40, ал. 5.Относно: дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер, получаващвъзнаграждение по граждански договор по – малко от МРЗ за страната след приспадане на разходите за дейността. Според изложеното в запитването лицето е пенсионер и не е

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 3

Изх. № 24-31-102Дата: 17.09.2010 год.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 3.Във връзка с Ваше писмено запитване до ТД на НАП – офис гр. .., препратено ни по компетентност и заведено с вх. № 24-31-102 от 16.08.2010 г. изразявам следното становище:Според изложеното от Вас и направената проверка е видно, че имате регистрация като земеделски производител и регистрация като

Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки

     ОТНОСНО: Издаване на данъчни документи по Закона за данък върху добавената стойност за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител и правото на ползване на данъчен кредит за определени доставки, свързани с дейността му като ЧСИ        Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, Вие в качеството си на частен съдебен изпълнител сте се регистрирали по ЗДДС

данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с управление на Фонд за жилищно обновяване в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и право на приспадане на данъчен кредит за нач

Изх. № 17-00-131Дата:11.06.2013 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 73; ЗДДС, чл. 82, ал. 1.Относно: данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с управление на Фонд за жилищно обновяване в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху

Scroll to Top