fbpx

Запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54,

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54, ал.4 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, изразявам следното становище:
Описвате, че юридическо лице е придобило собственост върху МПС – товарен и леки автомобили на 08.06.2018 г. по договор за прехвърляне на собственост. На 16.08.2018 г. е извършило регистрация на същите в КАТ. Въпреки това в системата на МДТ Община …… не е извършена автоматична обработка на информацията за придобити МПС.
Предвид на това юридическото лице е подало информацията чрез данъчна декларация по реда на чл.54, ал.4 от ЗМДТ на 23.08.2018 г.
Задавате въпроса: Следва ли да се наложи имуществена санкция на юридическото лице по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗМДТ, предвид неспазване на двумесечния срок ?
В отговор на поставения въпрос Ви уведомявам, че от началото на 2015 г. с новия текст на чл. 54, ал. 1 ЗМДТ отпадна декларирането на пътни превозни средства от техните собственици за целите на данъчното облагане, с изключение на хипотезите по ал. 3, изброени лимитативно, в които e установено задължение за подаване на декларация. Данъчните задължения се формират въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщават на данъчнозадължените лица. Данните се предоставят от Министерство на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерство на финансите и съответната община или
2. ежемесечно – на електронен носител.
Отпадането на декларирането на превозните средства е предприето с цел облекчаване на административния процес най-вече за данъчнозадължените лица. В тежест на компетентната община е възложено своевременното осигуряване на данни за определяне на задълженията, така че да не се възпрепятства упражняването на гражданските им права.
Този облекчен режим не се прилага в хипотезите, посочени в ал. 3 на цитираната по-горе правна норма, а именно:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
Предвид гореизложеното, досегашният ред на подаване на декларация в двумесечния срок от придобиването, съответно регистрацията за движение по пътищата, остава за всички пътни превозни средства попадащи в хипотезите, посочени в чл. 54, ал. 3 от ЗМДТ.
Не посочвате какви са причините за невъзможност да се получат и обработят данните за регистрация на въпросните МПС, поради което приемаме, че е налице технически проблем при функциониращата информационна връзка и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси в съответната община. При тази ситуация юридическото лице добросъвестно е поело инициатива да подаде данъчна декларация, за да изпълни задължението си по заплащане на дължимите данъци.
С оглед на гореизложеното, ако не е налице хипотезата на чл.54, ал. 3 от ЗМДТ и лицето е подало данъчна декларация, единствено, за да преодолее в случая невъзможността да се приложи ал.1 на същата разпоредба, не следва да се налага административно наказание, предвид, че не е налице нарушение на нормите на закона.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 3

2_808/ 16.05.2012 г.КСО- чл.4, ал.3, т.2чл.4, ал.1, т.7НООСЛ – чл.1, ал.3ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружестваСпоред изложеното, на 28.03.2012 г. е регистрирано търговско дружество „…………” ООД от двама съдружници. Назначен е по трудов договор управител на търговското дружество и търговски персонал и е започнала стопанска дейност. Едновременно с това съдружниците в дружеството са

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).

20-00-40/11.03.2010 г.ЗДДС, чл.21, ал.1 и 2ППЗДДС, чл.54, ал.2Общият принципотносно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато

Прилагане на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …../ 13.10.2011 г. Изложена е следната фактическа обстановка:До 17.05.2011г. Археологически музей в гр.функционира като дейност към Общинска администрация – . С Решение № …/ 17.05.2011г. Археологическия музей в гр…..е определен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.На основание чл.41, ал.1 от Закона

Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.

Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Притежавате имот, като физически лица, който е придобит по време на брака. Същият отдавате под наем на фирма като физически лица. В качеството си на ЕТ отдавате под наем недвижим имот, собственост на ЕТ. Доходите на всеки един от Вас надвишават 50 000

подаване на заявление по чл.40а от Закона за здравното осигуряване

2_406/ 11.02.2010г.ЗЗО – чл.40аОТНОСНО: подаване на заявление по чл.40а от Закона за здравното осигуряване От изложената в запитването фактическа обстановка и приложените копия на документи става ясно, че лице, което е българска гражданка от 27.09.2004 г. работи и пребивавав Гърция. От м.януари 2005 г.до м.декември 2007 г. /включително/, във връзка с подадена през 2009 г.

необходими документи за доказване на доставка по чл.28, т.1 от ЗДДС

.№ 24-33-147 Дата: 09.08.2012 г.ЗДДС, чл. 28, ал. 1;ППЗДДС, чл. 21, ал. 1;ППЗДДС, чл. 39.Относно: необходими документи за доказване на доставка по чл.28, т.1 от ЗДДС Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-147/06.12.2011г., е посочено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС и произвежда изделия и компоненти, които са предназначени за ВОД

данъчно третиране на онлайн продажба на книги от домашна библиотека

3_2595/12.12.2017 г.ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 26;ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 3;ЗДДФЛ, чл. 50а Относно: данъчно третиране на онлайн продажба на книги от домашна библиотекаСпоред изложеното в запитването, лицето разполага с домашна библиотека от около 3000 книги. Една част от книгите са получени

ЗДДС, чл.41

5 93/11.08.2008г.ЗДДС,чл.41 Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме: Описана фактическа обстановка:Фирма „” ЕООД има издадено свидетелство за авиационен учебен център от ГД” Гражданска въздухоплавателна администрация” по Наредба № 27 от 31.03.2000г. Наредбата е издадена на основание чл.33 и § 6 от Закона за гражданско въздухоплаване

Scroll to Top