Приложение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2, изр. второ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

You may also like...