fbpx

Търсене...

Етикет: Анализ

Мърчандайзинг

Пространственото оформление като израз на специфична форма на визуалната информация и комуникация дава богати възможности за силно и дълбоко запаметяващо въздействие, тъй като борави с предмета, веществения материал. Ролята на дизайнера- оформител е голяма по отношение въздействието на експозицията, обемно- пространственото, пластичното, графичното и кинетичното въздействие. Освен това той е отговорен за умелото подбиране на детайлите, фотосите, текста, схемите, диаграмите и за прецизното техническо изпълнение.

Сравнение между баланса на Централна Банка без Паричен Съвет и Централна Банка с Паричен Съвет

В елементарна форма ПС емитира местна валута само в замяна на резервна валута по фиксирания курс, като неговия баланс включва: в актива – притежаваната резервна валута, инвестирана в различни активи; в пасива – почти еквивалентна стойност на наличните пари в публиката, агентите и ТБ. Изключва се възможността ПС да емитира вътрешен дълг.

Жизнен цикъл на продуктова категория – колбаси

Получената крива на обема продажби на колбаси трудно бихме определили като някоя от често срещаните криви на ЖЦП. Това е така понеже върху нея оказват влияние най-различни фактори като вкуса на българите…

Анализ на взаимовръзката между конкурентноспособността на предприятието и конкурентноспособността на подсектора Производство на хранителни продукти и напитки.

За да бъде едно предприятие по-конкурентноспособно от другите то то трябва не само да следи описаните дейности (фактори), но и да ги управлява по-ефективно от своите конкуренти. Това би могло да стане чрез осъществяване по по-различен начин на основните и допълнителните дейности. Чрез повишаване на конкурентноспособността на отделните предприятия би се повишила и конкурентноспособността на целия подсектор спрямо другите подсектори на икономиката или спрямо същия подсектор на другите държави.

Сравнителен анализ на големите предприятия и МСП в сектора Производство на хранителни продукти и напитки

азвитието на сектора до началото на прехода към пазарна икономика е възходящо. През 1989 г. на него се пада 21% от промишленото производство, 11% от заетите в промишлеността и 12% в износа на страната. През годините на прехода до 2000 г. производството намаля с около 60%, а заетите лица – с 35%.

След 2001 г. започна тенденция на увеличение на производството и неговия обем през 2003 г. в сравнение с 2000 г. е с 20% повече. Тази тенденция се запазва. И през 2005 г. сектора е един от секторите с най-много регистрирани малки,средни и големи предприятия 834.