fbpx

Търсене...

Етикет: данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска […]

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират – въведена в експлоатация с Разрешение за […]

Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична

Може ли счетоводната отчетност във фирмата да бъде само синтетична, т.е. да се изключи аналитичното водена на сметките? Има ли право фирмата, регистрирана по ЗДДС да отложи ползването на данъчен кредит за покупка на стоки за срок от 12 месеца от датата на възникване на данъчното събитие? Първи въпрос:       Законът за счетоводството /ЗСч/ урежда изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите […]