fbpx

Търсене...

Етикет: Данък

Ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства

                                                            ЗМДТ, чл. 60   Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начислява отстъпка от 5 %. Съответно отстъпка не се начислява при плащане след тази дата, дори и плащането да е направено в двумесечния срок от придобиване на превозното средство.             Ако едно лице е придобило превозно средство през периода м. януари – м. април […]

Отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишна данъчна декларация

           В запитването посочвате, че сте подали ГДД на 23.04.2016 г. по електронен път. Ползвали сте 5% отстъпка върху данъка за довнасяне съгласно  нормата на чл.53, ал.2 на ЗДДФЛ. Установили сте, че отстъпката не е призната и сте поискали корекция на ГДД с молба от 03.08.2016 г., след което сте уведомена, че не сте спазили условието да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.          Задавате въпроса: Имате ли […]

Данъчен контрол и данъчно производство

Данъчния контрол се осъществява от органите по приходите, в лицето на Национална агенция по приходите (НАП). Те осъществяват този контрол върху определянето, събирането и отчитането на данъците, таксите и другите държавни вземания. Контролът упражняван от тях, чрез проветки и ревизии, следва да се подчинява на следните принципи описани в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):
Законност, т.е. органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ДОПК, се прилагат разпоредбите на съответния договор.

Следваща страница »