fbpx

Търсене...

Етикет: Данъци

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: От скоро упражнявате свободна професия като частен съдебен изпълнител и имате следния проблем: Като ЧСИ с оглед данъчното облагане попадате в обхвата на ЗДДФЛ и за дейността Ви имате право на 25 на сто нормативно признати разходи. Действително направените от Вас […]

Държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от КТ

3_3190/19.10.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 2 Относно: държавно обществено осигуряване на лице, работещо по договор, сключен на основание чл. 114 от Кодекса на труда (КТ) Съгласно изложеното в запитването служител на Община ………….. работи по основен трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. В същото време лицето работи при друг работодател при условията на чл. 114 от КТ. Във връзка с участието на Община ……….. в проект, финансиран […]

Осигуряване на съдружници в търговски дружества 2

2_878/ 01.06.2012 г. КСО – чл.4, ал.3, т.2 НООСЛ – чл.2, ал.3 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Според изложеното от 2006 г. сте съдружник и управител на две дружества с ограничена отговорност. До момента се осигурявате като самоосигуряващо се лице и в двете дружества, като общият осигурителен доход не надхвърля 2000 лв. Във връзка с изложеното поставяте въпроса: имате ли право да се осигурявате като самоосигуряващо се лице в двете дружества ? […]

Следва на задълженото лице да му бъдат възстановени здравни осигуровки за периода 2000 г. – 05.2011 г., внесени на основание чл.40, ал.1,т. 2 от ЗЗ?

2_1273/06.08.2012 г. ДОПК – чл.112; чл.113; чл.128, ал.1; чл.129, ал.3; КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.4; чл.4, ал.6; чл.6, ал.7; ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4; чл.40, ал.1, т.6; С Разпореждане № …………… на районно управление „Социално осигуряване” – Пенсионен отдел, на физическото лице е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода от 07.07.2010 г. до 01.10.2014 г. …………… е собственик на предприятие на едноличен търговец и обща регистрация […]

Преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО

3 _ 3223/23.10.2012 г. КСО чл.94, ал.2 КСО чл.4, ал.6 ЗЗО чл.40, ал.1, т.2 Относно: преустановяване внасянето на осигурителни вноски от лице по чл.4, ал.3, т.2 от КСО, на което е отпусната пенсия Според изложеното в запитването, лицето е регистриран едноличен търговец и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Предстои му пенсиониране през месец ноември 2012 година. В тази връзка се поставя въпроса от коя дата може да упражни правото си да прекрати осигуряването си? […]

Данъчно третиране на субсидиите получени като земеделски производител и тютюнопроизводител

2_1117/06.07.2012г. ЗДДФЛ – §18 от ПЗР; ЗДДФЛ – чл.26; ЗДДФЛ – чл.28; ЗДДФЛ – чл.29а; ЗДДФЛ – чл.50. Регистриран сте като земеделски производител, тютюнопроизводител, физическо лице, за периода от 2003г до 2012 г включително. Регистриран сте и за целите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. Съгласно изложеното, през 2011 година са Ви изплатили субсидии от ДФ „Земеделие”, касаещи периода 2007г – 2009г. Тези суми сте декларирали в годишната данъчна декларация за отчетната 2011 […]

Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение?

2_1309/10.08.2012 г . по чл.96, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 41, т.1 от с.з. В Дирекция ОУИ …. е постъпило писмено запитване, заведено с вх. =============, в което посочвате, че представляваното от Вас дружество е доставчик на обучение, за придобиване на ключови компетентности, включен в списък, утвърден от Агенцията по заетостта. Поставен e следния въпрос: 1. Включва ли се реализирания оборот от доставка на услуги, осъществени от Вас като доставчик на обучение, за […]

Сделки с периодично, поетапно изпълнение

1000/03.07.2012 Чл.25, ал.4 ЗДДС В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……. с вх. № …………г. сте посочили, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС и ще реализира доходи от отдаване и преотдаване под наем на недвижими обекти със сезонен характер. Обектите се отдават за периода от месец юни до края на месец септември. С наемателите се договаря наемна цена, определена за целия период и дължима при приключване на наемните отношения. […]

Какъв е данъчният режим на услугата по предоставяне на достъп до събитието, провеждано в Турция, когато получатели са ДЗЛ от ЕС и извън него?

2_1195-3/20.08.2012г. ЗДДС, чл.21,ал.4,т.3 ЗДДС, чл.82, ал.2, т.3 Дружество e организатор на научна конференция. По време на събитието лектори от цял свят водят лекции на различни теми в няколко зали. Участието в конференцията ще се извършва чрез предоставен от Вас платен достъп чрез продажба на пропуски, които дават право само на достъп до събитието. Научната конференция ще се проведе на територията на Турция. За целта сте възложили на дружество от Турция наемането на зала и организирането, […]

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.

2_1287/07.08.2012 г. КСО – чл.4, ал.1, т.7 от КСО чл.4, ал.3, т.2 чл.5, ал.2 чл.6, ал.3 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.1 ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност. В запитването описвате, че през 2012 г. сте регистрирали дружество с ограничена отговорност. Дейността в дружеството извършвате Вие. Подали сте в ТД на НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, както и декларации образец № 1. Вие работите по трудов договор в […]

Следваща страница »