fbpx

Търсене...

Етикет: ДОПК

Увеличаване събираемостта на местните приходи

ЗМДТ – чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  –  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди за недвижими имоти и превозни средства. Предприети са мерки за издирване на наследниците, част от които не могат да бъдат намерени, а други не предприемат съответните действия относно подаване на декларации по ЗМДТ. Предприета е и процедура по чл.51 от ЗН. […]

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва да се постъпи с доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане, преференция по повод, на което не е била декларирана? Следва ли да се възстановят доброволно платените задължения?           По поставените от Вас въпроси има изразено становище от […]

Дължими лихви при възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски

 ДОПК – чл. 162, ал. 2, т. 1, чл. 163, ал. 1 и чл. 175, ал. 1; ЗЗО – чл. 107    Според изложеното в запитването, лице с прекъснати здравноосигурителни права преди 28.12.2015 г. е подало декларация образец № 7 в ТД на НАП и е заплатило формираните по данъчно-осигурителната му сметка задължения за здравно осигуряване за последните 36 месеца, включително начислените лихви за просрочие. За този период не е упражнявало трудова дейност на територията […]

Корпоративното подоходно облагане, Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗКПО – чл. 208 и чл. 209 ЗДДФЛ – чл. 24, т. 1 и т. 12 КСО – чл. 6, ал. 11 ЗЗО – чл. 4, ал. 1, т. 1 Може ли да се ползват едновременно и двете облекчения по чл. 208 и чл. 209 от ЗКПО, ако възлизат на обща примерна сума 80,00 лв. при положение, че работодателят има тази възможност и няма нормативна пречка те да бъдат предоставени едновременно? Върху изплатените средства за […]

Следваща страница »