fbpx

Търсене...

Етикет: НАП

Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

ЗДДФЛ – чл. 24; чл. 42; чл. 45, ал. 2; § 1, т. 26, б. „и“;            Според изложеното съдържание  „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и … Управител на дружеството е … Основната дейност на дружеството се състои в консултантска дейност, свързана с корпоративно обслужване на фирми, деловодни услуги, счетоводни услуги, бизнесконсултации и всякаква друга дейност, незабранена от закона.             Във връзка с добрите резултати на дружеството, собствениците […]

Декларация при условие, че фирмата е заличена

ЗДДФЛ – чл. 46; чл. 55, ал. 1; чл. 65, ал. 4, § 1, т. 6 от ДР на ЗДДФЛ         „…“ЕООД е в ликвидация от 2015 г. В ТД на НАП – …, за фирмата, заличена към настоящия момент е подадена последна декларация по чл. 92 от ЗКПО на 17.05.2016 г. с вх. № …/17.05.2016 г., а в Търговския регистър – декларации и отчети от ликвидатора са входирани на 17.05.2016 г. На 25.05.2016 г. […]

Данъчно облекчение за младите семейства

Със създадения нов член (чл.22а,ЗДДФЛ) се дава правото на млади семейства да намалят данъчната си основа с разходите, които правят по теглените от тях ипотечни кредити. За разход ще се признават платените лихви по кредити до 100 000 лв. За да се възползват от това облекчение семействата трябва да са със сключен граждански брак. Съпругът или съпругата, на чието име трябва да е сключения договор за ипотечен кредит, трябва да не е навършил/ла 35г. към […]

Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)

Заглавие: Задължения по ЗЗО (Закон за здравното осигуряване)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през предходния месец. 2. Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО през предходния месец и не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 […]

Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Заглавие: Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)Място на провеждане: НАПОписание: 1. Внасяне от работодателя(възложителя) на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.Date: 2008-12-10

Задължения по ЗДДС

Заглавие: Задължения по ЗДДСМясто на провеждане: НАПОписание: 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и магнитен носител. Внасяне на дължимия ДДС за месец ноември. 2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за месец ноември. (Първият работен ден след 14.12.2008г. е 15.12.2008г.)Начална дата: 2008-12-05Крайна дата: 2008-12-14