fbpx

Търсене...

Етикет: ООД

Закупуване на лек автомобил от българско дружество от продавач немско дружество?

2_1153/11.07.2012 г. чл.13, ал.1 от ЗДДС Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка: Българско дружество регистрирано по ЗДДС иска да закупи нов лек автомобил от немско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Следва ли българското дружество да начисли ДДС за покупката? При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона […]

Ако сумата за представително облекло се дава по финансов фиш, дължат ли се осигуровки ?

2_ 1123/06.07.2012 г. ЗКПО – чл.204; ЗКПО – чл.205; ЗКПО – §1, т.34 от ДР; ЗДДФЛ – чл.24; НЕВДОВ – чл.7; НЕВДОВ – чл.1; ДОПК – чл.128, чл.129; Закона за държавния бюджет – §87, т.2; Закона за нардната просвета – чл.40б; Закон за нормативните актове. Предоставили сте суми за представително облекло на педагогическия персонал по реда на чл.2, ал.2 от Наредба № 1 от 09.04.2012г, издадена от Министъра на образованието, младежта и науката за представителното […]

Здравно осигуряване на български граждани, работещи в държава – членка на ЕС

2_№ 1234/26.07.2012 г. ЗЗО – чл.33, ал.1, т.1 и т.2; чл.40а, ал.1; чл. 40а, ал. 2 и 3; чл.109; ОТНОСТНО: Здравно осигуряване на български граждани, работещи в държава – членка на ЕС В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че от месец април 2004 г. сте напуснали страната и пребивавате в гр.Мадрид, Испания. Там заплащате здравни осигуровки. Поставяте въпрос за това, дали следва да заплащате здравни осигуровки и в България. С оглед изложената от […]

Осигуряване на съдружници в търговски дружества – Декларация образец 1010А

2_ 1112/ 05.07.2012 г. КСО- чл.4, ал.3, т.2 чл.6, ал.8 чл.10 НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.1 и ал.2 ОТНОСНО : Осигуряване на съдружници в търговски дружества Съдружник в дружество с ограничена отговорност се осигурява като самоосигуряващо се лице върху месечен осигурителен доход от 1200 лв. Дружеството, в което лицето е съдружник не извършва стопанска дейност и подава декларация образец 1010А по чл.92 от ЗКПО. Във връзка с изложеното е поставен въпроса: има ли право да се осигурява […]

Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество.

2_1210/ 01.08.2012 г. КСО-чл.4, ал.1, т.7; чл.6, ал.3 НЕВД- чл.3, ал.1 Наредба № Н-8 ЗДДФЛ-чл.42, ал.4; § 1, т. 26, буква „з ОТНОСНО : Осигуряване на членове на съвета на директорите на акционерно дружество Съгласно решение на Общото събрание на акционерите е гласувано еднократно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите/СД/ от реализираната печалба за 2011 г. Поставени са следните въпроси: – Как да се третира полученото възнаграждение от членовете на СД – […]

При издване на кредитно известие към фактурата за доставка на стока, следва ли дружеството да го включи в дневника за покупки и с него да намали ползваният по митническата декларация за внос данъчен кредит?

1211/31.07.2012 Чл.56а ППЗДДС В писмено запитване, постъпило по електронен път в Централно управление на НАП с вх. № …………….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”…. с писмо вх. № …………. сте посочили, че във връзка с търговската си дейност дружеството осъществява внос на фаянс и теракота от Турция. Въз основа на количеството стока, посочено в издадената от чуждестранния доставчик фактура е изготвена митническа декларация за внос и е платен дължимият при […]

Данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_3167/16.10.2012г. ЗДДС, чл.3, ал.3, т.2 ЗДДС, чл.96 Относно: данъчно третиране на дейността по управление и контрол съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, лицето е собственик на 100% от капитала на „С” ЕООД. Има сключен договор за управление на дружеството срещу определено възнаграждение. Управленската дейност извършва изцяло от името и за сметка на дружеството съгласно договора, приложен към запитването. Рискът и отговорността за изпълнение или неизпълнение на задълженията […]

Третирана на доставка по реда на чл.28 от ЗДДС.

2_997/03.07 .2012г . чл.28, т.1 и т.2 от ЗДДС чл.21, ал.2 от ППЗДДС ЕАД извършва доставка на стоки с получател- фирма от гр. Цеута, Испания , която няма валиден VIN. Транспортирането на стоките до гр. Цеута се извършва с кораб и българското дружество разполага с митнически документ Т2L. За извършената доставка до трета територия дружеството разполага с регламентираните в чл.21,ал.2 от ППЗДДС документи. Към запитването не са приложени копия от цитираните документи. Поставени са следните […]

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон

2_1077 / 02.07.2012 г. Чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ Чл.107, т.3 от ЗДДС Чл.10, ал.1 от КСО ОТНОСНО: прехвърляне на предприятие на едноличен търговец по реда на чл.15 от Търговския закон На 14.06.2012г. на основание чл.15, ал.1 от ТЗ е сключен договор за прехвърляне на предприятието ЕТ „А” на физическо лице Х. Прехвърлянето е вписано в Търговския регистър на 20.06.2012г. като ЕТ „Х.”. На 25.06.2012г. е подадено заявление за регистрация по ЗДДС от физическото лице […]

Възможно ли е да се приемат изпълнени до 30.05.12г. строителни и монтажни работи, като Акт обр.19 и фактурата към него бъдат с дата през месец август и по какъв начин да бъде извършена операцията?

2_1295-1/21.08.2012г. ППЗДДС, чл.12,ал.2 Представляваното от Вас дружество има сключен договор за изпълнение на строителна услуга в к.к. „====”. Със заповед на Кмета на Община ….. за периода от 15.05.2012г. до 01.10.2012г. се забранява извършване на СМР в курортните комплекси. С разрешение от директора на Дирекция „Управление на кризи, отбранително планиране и обществен ред” Ви е разрешено да продължите строително- монтажните работи в обекта до 30.05.12г. Посочвате, че до 30.05.12г. са извършени СМР, които не са […]

Следваща страница » « Предишна страница