fbpx

Търсене...

Етикет: Застраховане

Разчети в застрахователните дружества

Разчетите в застрахователните дружества свързани със застрахователната дейност са:
1. Разчети с клиенти по застраховки
2. Разчети с със застрахователни брокери и застрахователни агенти
3. Разчети с кореспонденти от чужбина
4. Разчети по регресни искове
5. Разчети с преки застрахователи
6. Разчети с трети лица по застраховки
7. Разчети със съзастрахователи
8. Разчети с цеденти и презастрахователи
9. Вътрешни разчети на застрахователите

Разходи на застрахователите

Разходите за застрахователни плащания са всички плащания на застрахователя и на презастрахователя по поети ангажименти към застрахованите лица или цеденти, обословени от осъществяването на застрахователния риск или сбъдването на условието по договора за сключена застраховка или презастраховка.

Приходи на застрахователите

Приходите биват от:

1. Застрахователна дейност

– Пряко застраховане

– Активно презастраховане

– Пасивно презастраховане

2. Други дейности

– Приходи от дейност свързана с продажбата на ДА, отдаване под наем на ДА и други услуги, които не са свързани със застраховането.

– Финансови приходи

– Извънредни приходи

МСФО 4 Застахователни договори

Обхват
Предприятието трябва да прилага МСФО 4 по отношение на:
(а) застрахователни договори (включително презастрахователни договори), които то издава, и презастрахователни договори, които притежава;
(б) финансови инструменти, които то издава с допълнителни, негарантирани доходи. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване изисква оповестяване на финансови инструменти, включително финансови инструменти, които съдържат такива доходи.

Застраховане

“Предмет, обект, същност и видове застраховане”

“Права и задължения на застрахователите и застрахованите в застрахователния договор”

“Възможности за застраховане при получаване на лиценз на застраховател за застрахователна дейност и произтичащите от него ограничения”