fbpx

Търсене...

Етикет: ЗДДС

Корекция на ползвания данъчен кредит

ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.       Дружеството е с основна дейност месопреработване. Притежава недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016 г. дружеството придобива чрез възлагане за строеж сграда, която има обособена част за търговска […]

Определяне размера на ползвания данъчен кредит

ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 7; ЗДДС, чл. 79, ал. 1; ЗДДС, чл. 79, ал. 6.             Дружеството е собственик на апартаменти, придобити под формата на непарична вноска от две други дружества, които придобиват същите апартаменти под формата на непарична вноска от строителя на сградата, в която се намират – въведена в експлоатация с Разрешение за […]

Данъчно третиране по ЗДДС на рекламна дейност

                                                            ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на рекламна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел, във връзка с Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. по мярка “Популяризиране на пазарите на трети страни”, средства за която се осигуряват чрез Държавен фонд “Земеделие”          Сдружение “………………” (сдружението) е юридическо лице с […]

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

ЗДДС чл.118, ал.1; ЗДДС чл.17, ал.1             „ХХХ“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС лице. Основно дружеството се занимава с търговия на дребно с риба и други морски храни. Възнамерявате да  купувате риба от България и да я продавате на пазар в Румъния на физически лица. Рибата ще се транспортира в хладилен камион, собственост на дружеството и ще се продава директно от камиона, поради което считате, че няма да имате обект на територията на Румъния. […]

Задължение за регистриране по ЗДДС

          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция за социално подпомагане. Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС след достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или може да се позове на гл.Четвърта – Освободени доставки – Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване […]

Разпоредбите на чл.114 и чл.121 от ЗДДС

        Запитването е свързано с прилагането на разпоредбите на чл.121 и чл.114 от ЗДДС и възможността поради големия обем на издавани фактури на хартия, същите да се съхраняват само на електронен носител. В тази връзка, следва да се съобразят следните норми на ЗДДС:         Съгласно чл.114, ал.6 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта […]

Закупуване и отчитане на дизелово гориво за собствени нужни на дружество

       Дружеството разполага с резервоар за зареждане на дизелово гориво с вместимост 5 000л., като същия по технически характеристики се води мобилен. Към запитването е приложена техническа документация от закупуването на мобилния резервоар. Уточнено е в запитването, че дружеството не е монтирало нивомерна измервателна система и ЕСФП. Същото възнамерява да зарежда поточно гориво в този резервоар с цистерна на бензиностанция- обект с монтирана ЕСФП, чрез която се издават фискални касови бележки за така закупеното количество гориво. […]

Данъчно третиране на доставки, свързани с физическото възпитание и спорт

      Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Основната цел на сдружението е да развива и утвърждава спорта тенис, като част от физическата култура, както и да насърчава развитието на тениса като здравословен отдих и физическа активност. Сдружението получава приходи от дейност, състояща се в провеждане на обучение и тренировки по тенис с деца, което е пряко свързано със спорта, физическото възпитание и целите […]

Товарен автомобил и ЗДДС

   Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е закупило товарен автомобил. Във фактурата е посочена стойност на автомобила, местен данък и нотариална такса. Допълнително е пояснено, че дружеството купувач е платило нотариалната такса и има издадена фактура. Местен данък за придобиване е платен от купувача. Възможно ли е да се издаде кредитно известие, тъй като е завишена данъчната основа и купувачът ще ползва данъчен кредит в по-голям размер и може да бъде санкциониран. Поставен е […]

Подлежи ли на възстановяване събрания данък във връзка с предоставените нотариални услуги

       ЗДДС, чл.12, ал.1 / ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4;чл.21, ал.2; чл.86, ал.3; чл.114, ал.1, т.12; чл.116, ал.3; чл.116, ал.4; чл.116, ал.5     В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-624/…08.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:     В качеството си на нотариус, на 13.11.2014 г. сте извършили заверка на документи, свързани със закупуване на дружествените дялове на българското […]

Следваща страница »