fbpx

Търсене...

Етикет: ЗКПО

Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

ЗДДФЛ – чл. 29; ДОПК – чл. 17 Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: От скоро упражнявате свободна професия като частен съдебен изпълнител и имате следния проблем: Като ЧСИ с оглед данъчното облагане попадате в обхвата на ЗДДФЛ и за дейността Ви имате право на 25 на сто нормативно признати разходи. Действително направените от Вас […]

Ред и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

ЗКПО – чл.204, т.2, буква „б“; ЗКПО – чл.209, ал.1; ЗКПО – с § 1, т. 34 от ДР; Наредба №7 от 2003 – чл.2, ал.2; Наредба №7 от 2003 – чл.23, ал.3; КТ – чл.293 и чл.294 Провели сте Общо събрание на работниците и служителите в дружеството, на което сте взели следните решения: – Съгласно Решение №1 предоставяте ваучери за храна в размер на 60 лева на целия персонал, назначен по трудов договор, както […]

Инвестиция на преотстъпения данък

ЗКПО – чл.189б; ЗДДФЛ – чл.48, ал.6          През 2015 година сте закупили електронна автомобилна везна, модел LE5204 с метални платформи и подходи, одобрен тип на EC DK 0199.133, която използвате за нуждите на стопанството. Поставяте въпрос: описаното съоръжение ще бъде ли разглеждано като инвестиция на преотстъпения данък за 2014 година при условията на чл.189б от ЗКПО.             Във връзка с изложените обстоятелства и предвид действащото към настоящия момент данъчно-осигурително законодателство, изказваме следното становище:          […]

Запитване според разпоредбите на ЗДДФЛ и ЗДДС

     През м.май 2015г. лицето, като физическо лице участва в публична продан на частен съдебен изпълнител и е закупило движима вещ – земеделска техника. След покупката е издадено постановление за възлагане на движима вещ от 01.06.2016г. и Приложение № 20 към чл.83, ал.3 – Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС с вх. № …./ 01.06.2016г. Поставен е следният въпрос: Закупената вещ може ли да се впише в активите на фирмата – ЕТ „……“, […]

Следваща страница »