fbpx

Търсене...

Етикет: ЗМДТ

Увеличаване събираемостта на местните приходи

ЗМДТ – чл.14, ал.4; чл.54, ал.4;ДОПК  –  чл.107, ал.3, изречение 3; чл.122; чл.32.        В запитването описвате следната фактическа обстановка: В Община … има много случаи на починали лица с активни дялове в партиди за недвижими имоти и превозни средства. Предприети са мерки за издирване на наследниците, част от които не могат да бъдат намерени, а други не предприемат съответните действия относно подаване на декларации по ЗМДТ. Предприета е и процедура по чл.51 от ЗН. […]

Доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане

ЗМДТ – чл.58, ал.1, т.4; ДОПК –ЧЛ.129        Задължено лице, притежаващо валидно ТЕЛК решение, не е декларирало правото си на преференция и е заплащано задълженията си за данък ПС. Поставяте следните въпроси: Как следва да се постъпи с доброволно погасено от ДЗЛ общинско публично вземане, преференция по повод, на което не е била декларирана? Следва ли да се възстановят доброволно платените задължения?           По поставените от Вас въпроси има изразено становище от […]

Дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот

ЗМДТ – чл.10, ал.2; ЗМДТ- чл.62, чл.71             В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването. В производствата по установяване на местни данъци и такси служителите на общините имат правата и задълженията на органи по приходите /чл.4, ал.3 ЗМДТ/. Доколкото поставените от Вас въпроси са свързани с конкретна фактическа обстановка, вероятно по повод на производство за установяване размера на местни данъци […]

Данъчно облагане на доходи от наследник на починал едноличен търговец

ЗДДФЛ – чл. 3; чл. 26; чл. 50; ЗМДТ – чл. 61н; чл. 61з; КСО – чл. 4; чл. 5; чл. 6; ЗДДС – чл. 68, ал. 1, т. 1; чл. 124; чл. 125; чл. 132;             Според изложеното в запитването, на 14.10.2016 г. е починал собственикът на ЕТ „…“, гр. … Фирмата е регистрирана по ДДС, има назначени работници на  трудов договор и извършва търговска дейност. От наследника са направени  постъпки за прехвърляне на […]

Деклариране на ателие по реда на ЗМДТ

     В запитването е зададен следният въпрос: Как следва да се декларира ателие, което се използва за жилищни нужди, при условие, че собственикът притежава и друго жилище?      В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки се с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:      Оценяването, съответно облагането на недвижимите имоти, се извършва по предназначението им според одобрения архитектурен  проект и др. строителни книжа. Когато действителното им използване не съответства на предназначението им по архитектурна […]

Следваща страница »