№11 от 43843 по ч.пр. дело №2988/2988 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 11

София, 13.01.2020 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на девети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2988/2019 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба с вх. № 11210 от 05.06.2019 г., подадена от А. А. Ч. от [населено място], срещу определение № 3171 от 04.10.2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, пети състав по в.ч.д. № 3976/2017 г., с което е оставена без уважение частна жалба с вх. № 69449 от 25.05.2017 г. срещу определение на Софийски градски съд, VI-8 състав, по т.д. № 1066/2003 г. за отхвърляне на искането на жалбоподателя за освобождаване от държавна такса на основание чл.5, б.“е“ от Закона за държавните такси.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания съдебен акт, с искане за неговата отмяна и уважаване на депозираната по делото молба за освобождаване от заплащане на ДТ, на основание чл.5, б.“е“ ЗДТ. Към жалбата е приложено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, като искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и чл.280, ал.2, пр.3 ГПК.
По делото е приложена и частна жалба на А. Ч., постъпила в САС с вх.№ 12468 от 04.07.2018 г., срещу определение/разпореждане на САС от 22.05.2018 г., с което на жалбоподателя се дават указания за заплащане на ДТ. Твърди се, че указанията на съда не са прецизирани, а във връченото съобщение не е посочен вх. № на жалбата, което води до невъзможност за изпълнението им. Частният жалбоподател счита, че определението в частта му, с която е оставено без уважение искането за освобождаване от ДТ, „по съображенията, изложени в определение № 3170/04.10.2017 г.“ е неправилно и моли за неговата отмяна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:
Атакуваното въззивно определение, с което Апелативен съд – София е потвърдил първоинстанционното определение за оставяне без уважение молбата на А. Ч. за освобождаване от държавна такса във връзка с молбата му за увеличение на иска по т.д. № 1066/2003 г., вече е било предмет на инстанционен контрол по приложеното ч.т.д. № 1697/2019 г. на Върховен касационен съд, I т.о. Видно от постановеното по това дело определение № 402 от 17.09.2019 г. е, че ВКС не е допуснал касационно обжалване на определение № 3171/04.10.2017 г. по в.ч.д. № 3976/2017 г. на Апелативен съд – София. Частната касационна жалба с вх. № 18630/08.11.2017 г., по която е образувано ч.т.д. № 1697/2019 г. на Върховен касационен съд, I т.о., е идентична с частната касационна жалба с вх. № 11210/05.06.2019 г. , идентични са и приложените към тези жалби изложения на основанията за допускане на касационно обжалване. Предвид тази констатация, повторно депозираната частна касационна жалба, която е и извън срока по чл. 275, ал.1 ГПК, е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Процесуално недопустима е и приложената по настоящото частно производство частна жалба с вх. № 12468/04.07.2018 г. /при неточно отразяване на този вх. № като такъв на частната касационна жалба срещу определение № 3171 от 04.10.2017 г. на САС – в разпореждането при образуване на делото/. Жалбата е насочена срещу определение от з.з. на 22.05.2018 г. по в.ч.д. № 3976/2017 г. на Апелативен съд – София, с което е оставено без уважение искането на А. Ч. за освобождаване от държавна такса във връзка с частна жалба срещу определение № 1153/04.04.2018 г. на САС, като на жалбоподателя е указано да внесе по сметка на ВКС ДТ – 15 лв. Надлежно съобщените на 25.06.2018 г. указания, касаещи редовността на посочената частна жалба, са изпълнени и е налице произнасяне по реда на чл.274, ал.2 ГПК по приложеното частно производство № 712/2019 г. на ВКС, първо търговско отделение. С постановеното по това дело определение № 174 от 10.04.2019 г. е потвърдено определение № 1153/04.04.2018 г. по в.ч.д. № 3976/2017 г. на САС, с което е оставена без разглеждане молбата на Ч. за поправка и допълване на определение № 3171/04.10.2017 г. Предвид тези процесуални действия, депозираната частна жалба с вх. № 12468/04.07.2018 г. се явява без предмет и не подлежи на разглеждане по същество, още повече, че в подлежащата на обжалване пред ВКС част, с която е оставено без уважение искането за освобождаване от ДТ в размер на 15 лв., е налице препращане към влязлото в сила определение № 3171/04.10.2017 г., като в случая следва да се има предвид и характера на съдебните актове по чл.247 и чл.250 ГПК.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба с вх. № 11210 от 05.06.2019 г., подадена от А. А. Ч. от [населено място], срещу определение № 3171 от 04.10.2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, пети състав по в.ч.д. № 3976/2017 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 12468/04.07.2018 г., подадена от А. А. Ч. от [населено място], срещу определение от закрито заседание на 22.05.2018 г. по в.ч.д. № 3976/2017 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, пети състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, в едноседмичен срок от съобщаването му чрез връчване на препис от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *