№131 от 43063 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 131

Гр. София, 24.11.2017 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф.председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, съгласно разпореждане № 222/22.11.2017 г. на зам.- председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11390 от 22.11.2017 г., изпратена по гр. д. № 2223/2017 по Описа на ВКС І г.о., констатира следното:

Подадената жалба от А. И. Д. вх.№ 7937 от 20.11.2017г.,с която се иска отмяна на определение на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение № 154 от 13.07.2017г. по гр.д.№ 2223/2017г. е процесуално недопустима, тъй като това определение вече е обжалвано и е потвърдено с определение № 192 от 13.11.2017г. по ч. гр.д.№ 4037/2017г., на Върховния касационен съд,второ гражданско отделение, което е окончателно.
С оглед на изложеното, и. ф. председателят на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :
Отказва да образува частно производство по преписка вх.№11390 от 22.11.2017г. и ВРЪЩА жалба вх.№ 7937 от 20.11.2017 г. , подадена от А. И. Д. като недопустима.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

И.ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №681 от по търг. дело №580/580 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 681 София, 28.10.2009 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и седми октомври  две хиляди и девета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi