№189 от 43735 по тър. дело №1801/1801 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 189
гр. София, 27.09.2019г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1801 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.83, ал.2 ГПК.
Съдът е сезиран с искане от П. В. Т. за освобождаване от задължение за плащане на държавна такса за производството по частна жалба вх.№7398/21.08.2019г. срещу постановеното по делото определение за прекратяване на производството по касационната жалба.
С молба от 13.09.2019г. са представени декларация за имуществено състояние по чл.83, ал.2 ГПК и медицински документи за удостоверяване на влошено здравословно състояние на молителя.
Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение, като разгледа молбата намира следното:
С определение №170/02.08.2019г. по настоящото дело е прекратено производството поради оттегляне на подадената от П. В. Т. касационна жалба. С частна жалба вх.№7398/21.08.2019г. Т. обжалва постановеното определение, като дължимата държавна такса е в размер от 15 лева. Видно от приложената декларация за материално и гражданско състояние молителят е на 67 години, разведен, без доходи, като имуществото му се изчерпва с жилището, в което е постоянният му адрес. Установява се и трайно влошено здравословно състояние, като видно от представените епикризи от 21.05.2019г. и от 04.07.2019г. на жалбоподателя е поставена диагноза „мозъчен инфаркт, причинен от стеноза или оклузия на прецеребрални артерии; мозъчно-съдова болест, захарен диабет с множествени усложнения“ и др.
Освобождаването от такси и разноски по производството е обусловено от преценка на съда дали страната разполага с достатъчно средства, за да ги плати, като следва да бъдат съобразени доходите на лицето или на неговото семейство; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта и други обстоятелства /чл.83, ал.2, т.1-7 ГПК/. В настоящия случай частният жалбоподател не разполага с парични средства или имущество, от което да реализира приходи, здравословното му състояние е трайно и тежко увредено и изисква непрекъснат прием на медикаменти, поради което може да се направи обоснован извод, че не разполага с достатъчно средства за заплащане на дължимата държавна такса.
Воден от горното настоящият състав на ВКС намира искането за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса за частна жалба в размер от 15 лева за основателно.
Предвид изложеното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 83, ал.2 ГПК П. В. Т. от задължение за плащане на държавна такса в размер на 15.00 лева за производството по частна жалба вх.№7398/21.08.2019г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от частната жалба да се изпрати на ответната страна за отговор в 1-седмичен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.