№19 от 43860 по гр. дело №122/122 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 19

гр. София, 30 януари 2020 г.

на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 122/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
Производството по делото е образувано по жалба на министъра на правосъдието и по жалба на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) В. Г. Й. с рег. /№/ срещу решение от 14.06.2019 г., постановено по дисциплинарно дело № 10/2019 г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители.
По делото е постъпила молба с вх. № 861/28.01.2010 г., подадена от ЧСИ Ц. Д. с рег. /№/. В молбата се сочи, че същата е получила призовка по настоящото дело – да се яви в насроченото открито съдебно заседание, както и че тя не е участвала като страна в производството по горепосоченото дисциплинарно дело, нито по друго такова. Поради това счита, че неправилно е вписана като ответник в списъка на призоваваните лица по делото и моли да бъде заличена оттам.
От данните по делото се установява, че ЧСИ Ц. Д. с рег./ №/ действително не е страна в производството по горепосоченото дисциплинарно дело, поради което не е страна и в съдебната фаза на същото – по настоящото гр. дело. Същата обаче неправилно е вписана като ответник в списъка на призоваваните лица по делото, поради което следва да бъде заличена оттам.
От друга страна, в списъка на призоваваните лица не е вписана Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители, която е постановила обжалваното решение и следва да участва в настоящото съдебно производство като ответник по жалбите; респ. – същата следва да се впише в списъка и да се призове за насроченото открито съдебно заседание.
По изложените съображения, съдът
РАЗПОРЕДИ:

Да се заличи от списъка на призоваваните лица по делото ЧСИ Ц. Д. с рег./№/.
Да се впише в списъка на призоваваните лица по делото, като ответник по жалбите, Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители и същата да се призове за насроченото открито съдебно заседание.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
Препис от разпореждането да се изпрати на ЧСИ Ц. Д. с рег. /№/.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed