№212 от 41120 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 212

гр. София, 30.07. 2012 г.

Т. Р. – Председател на Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 10 454/20.07.2012 г., констатирах, че делото е изпратено на ВКС преди да са извършени всички необходими процесуални действия, свързани с администриране на подадените от Н. Б. Василева, [населено място] частна жалба срещу определение № 334 от 19.05.2012 г. и частна касационна жалба от [фирма], [населено място] срещу определение № 323 от 16.05.2012 г., и двата съдебни акта постановени по ч. гр./т. д. № 324/2012 г. по описа на ОС [населено място].
Съгласно разпоредбата на чл. 278, ал. 4 във вр. чл. 285 от ГПК проверка за редовността на частната жалба следва да се извърши от въззивния съд, съобразно изискванията на чл. 275, ал. 2 ГПК.
В случая към двете жалби не са представени платежни документи за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, съгласно чл. 261, ал. 4 във вр. чл. 19 ТДТССГПК. Жалбоподателите Н. Василева и [фирма], С. следва да представят вносни бележка за довнесени 2,50 лв. по сметка на ВКС.

По горните съображения, Председателят на ТК на ВКС

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 10 454/20.07.2012 г. на Добрички окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest