№258 от 43717 по тър. дело №1288/1288 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 258
гр. София, 09.09. 2019 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на девети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1288/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.303 и сл. ГПК.
Образувано е по молби на „Петрол холдинг” АД – [населено място] и „Ню-Ко З.” Е. – [населено място], за отмяна на влязлото в сила решение № 314 от 25.10.2016 г., постановено по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора и потвърдено с решение № 91 от 13.04.2017 г. по т. д. № 59/2017 г. на Апелативен съд – П. в частта, с която е обявена неплатежоспособността на „Петрол холдинг” АД с начална дата 31.12.2011 г., открито е производство по несъстоятелност на дружеството, допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото му, назначени са временни синдици и е насрочено първо събрание на кредиторите. С решението по т. д. № 59/2017 г. Апелативен съд – П. е отменил решението на Окръжен съд – Стара Загора в частта, с която е отхвърлена молбата на „Ню-Ко З.” Е. за обявяване неплатежоспособност и за откриване на производство по несъстоятелност на „Петрол холдинг” АД, след като е признал на дружеството качеството на кредитор на „Петрол холдинг” АД и правото му да сезира съда с молба по чл.625 ТЗ.
Молителите поддържат, че решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Петрол холдинг” АД подлежи на отмяна поради наличие на основанията по чл.303, ал.1, т.1, т.3 и т.5 ГПК, конкретно – нововъзникнали обстоятелства и материализиращи ги доказателства, установяващи ненадлежно представителство на „Петрол холдинг” АД в производството, образувано по молбите с правно основание чл.625 ТЗ; основаване на решението по чл.630 ТЗ на недействително вписване в търговския регистър, , което е отменено /„обявено за такова”/; ненадлежно процесуално представителство на дружеството в производството за разглеждане на молбите по чл.625 ТЗ.
В молбите за отмяна се излагат твърдения, че след датата на влизане на решението в сила (21.04.2017 г.) са възникнали нови обстоятелства – вписване № 20180910101815 по партидата на „Петрол холдинг” АД на решение № 331 от 05.07.2018 г. по т. д. № 366/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, и „материализиращите го доказателства” – решение № 187 от 14.03.2018 г. по т. д. № 1621/2012 г. на Окръжен съд – Варна, с което по предявен от М. В. С. против „Петрол холдинг” АД иск е признато за установено по реда на чл.124, ал.1 ГПК, че обективираните в протокол № 0305а с дата 03.05.2011 г. решения от извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол холдинг” АД са нищожни като липсващи /невзети/, и решение № 331 от 05.07.2018 г. по т. д. № 366/2013 г. на Окръжен съд – Стара Загора, с което по иск на М. В. С. против „Петрол холдинг” АД са признати за несъществуващи вписаните в търговския регистър с № 2131113171518 обстоятелства по партидата на „Петрол холдинг” АД, а именно : Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството от [населено място], [улица], на [населено място], бул. [улица]; Заличаване на О. Т. Т. като законен представител и изпълнителен директор на дружеството и вписване на Д. Е. на негово място; Заличаване на М. В. С., С. М. К. и О. Т. Т. като членове на Съвета на директорите на дружеството и вписването на К. А., Ц. И. Д. и М. Т. Б. на тяхно място; Обявяване на изменен устав на „Петрол холдинг” АД. Според молителите, посочените обстоятелства и материализиращите ги доказателства разкриват, че в периода от 13.11.2013 г. до 19.11.2017 г. /датата на смъртта на Д. Е./ „Петрол холдинг” АД не е представлявано надлежно от Д. Е. в качеството му на изпълнителен директор, а за времето след 10.09.2018 г. – от членовете на Съвета на директорите А. М. и Ц. Д., чийто брой е под изискуемия от закона минимум по чл.244, ал.1 ТЗ; Решението за откриване на производство по несъстоятелност е постановено на база заключения на счетоводни експертизи, дадени при липса на счетоводна документация на дружеството; Нелегитимното ръководство на „Петрол холдинг” АД не е разполагало с каквато и да било документация, което обуславя ненадлежно осъществена защита на дружеството – длъжник в производството по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора; В същото производство дружеството е представлявано ненадлежно от адв. М. Б., която е упълномощена от Д. Е. и е действала против интересите на дружеството като е направила от името на последния изявление за признание на иска. В молбите се твърди също, че признатите за несъществуващи обстоятелства относно липсата на представителна власт на Д. Е. спрямо „Петрол холдинг” АД нямат действие за дружеството, но тъй като липсата на представителна власт не е могла да бъде доказана преди установяването й с влязло в сила решение, е осъществена хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Наред с изложените по-горе съвпадащи твърдения в двете молби, в молбата на „Ню-Ко З.” Е. се твърди още, че дружеството е заинтересована страна по смисъла на чл.303, ал.1 ГПК, тъй като „Петрол холдинг” АД е едноличен собственик на капитала му и при осребряване на дружествените дялове е възможно да се стигне до промяна на собствеността при занижена или нереална цена; че решението, чиято отмяна се иска, е основано на недействително вписване в търговския регистър, което е обусловило вписване № 20181127112537 по партидата на „Ню-Ко З.” Е. на решение от 16.11.2018 г. на Съвета на директорите на „Петрол холдинг” АД в качеството му на едноличен собственик на капитала за промяна в състава на управителните органи на дъщерното дружество; че решението за откриване на производство по несъстоятелност е постановено в производство, инициирано от нелегитимен управителен орган на „Ню-Ко З.” Е., в което дружеството не е представлявано надлежно.
Относно спазването на сроковете по чл.305, ал.1 ГПК молителите поддържат, че молбите за отмяна са подадени в тримесечен срок от датата 10.09.2018 г., когато в търговския регистър е извършване вписване № 20180910101815 по партидата на „Петрол холдинг” АД на решение № 331 от 05.07.2018 г. по т. д. № 366/2013 г. на Окръжен съд – Стара Загора – „нововъзникнало обстоятелство, материализирано в доказателство влязлото в законна сила на 17.04.2018 г. решение № 187 от 14.03.2018 г. по т. д. № 1621/2012 г. на Окръжен съд – Варна”, а молбата на „Ню-Ко З.” Е. – и в тримесечен срок от извършване на вписване по заявление № 20181127112537 на промяната в органите на управление на дружеството.
Ответниците „Н. Петрол” Е. – [населено място], „Е. Холдингс Л.” – [населено място], Република К., „Петрол” АД – [населено място], „БПИ” АД – [населено място], и „Транс експрес ойл” Е. – [населено място], оспорват молбите за отмяна като процесуално недопустими, евентуално като неоснователни, по съображения в писмени отговори, депозирани в срока по чл.306, ал.3 ГПК. В отговора на ответника „Е. Холдинг Л.” е направено и искане за присъждане на разноски. Ответникът „Е.-България” ЕАД – [населено място], заявява становище за основателност на подадената от „Петрол Холдинг” АД молба и не взема становище по молбата на „Ню-Ко З.” Е..
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на допустимостта на молбите за отмяна, намира следното :
Молбата на „Ню-Ко З.” Е. е процесуално недопустима, тъй като молителят няма качеството на заинтересована страна по смисъла на чл.303, ал.1 ГПК.
В практиката на ВКС по приложение на института на отмяната е възприето разрешението, че процесуално легитимирана да иска отмяна на влязло в сила решение на основанията по чл.231 и сл. ГПК (отм), съответно чл.303 и сл. ГПК от 2007 г., е страната, срещу която е постановено решението, т. е., страната, за която решението е неблагоприятно като правен резултат. Молителят „Ню-Ко З.” Е. е участвал като страна в производствата, по които са постановени решението по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора и въззивното решение по т. д. № 59/2017 г. на Апелативен съд – П., като е обосновал активната си легитимация с качеството на кредитор на длъжника в производство по несъстоятелност „Петрол холдинг” АД и в това качество е подал молба по чл.625 ТЗ за обявяване на длъжника в неплатежоспособност и за откриване на производство по несъстоятелност. Първоинстанционният съд е преценил молбата като неоснователна по съображения, че молителят не е кредитор на длъжника с вземане по чл.608, ал.1 ТЗ, но по реда на инстанционния контрол въззивният съд е счел тази преценка за неправилна и е признал на молителя правото да иска откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност на длъжника. С постановеното от въззивния съд решение е постигнат целения от молителя резултат и доколкото решението е изгодно за него, той не е заинтересован да иска отмяната му.
Фактическите твърдения в молбата за отмяна относно ненадлежното представителство на „Петрол холдинг” АД в производството, по което са постановени решенията на Окръжен съд – Стара Загора и Апелативен съд – П., не сочат на наличие на правен интерес от исканата отмяна. Легитимирана да релевира ненадлежното представителство като основание за отмяна на влязлото в сила решение по чл.630 ТЗ е единствено страната, която е засегната от пороците в представителната власт, в случая длъжникът „Петрол холдинг” АД. Обстоятелството, че „Петрол холдинг” АД е едноличен собственик на капитала на „Ню-Ко З.” Е., не поражда за молителя право да иска отмяна на влязлото в сила решение поради пороци, засягащи представителството на длъжника в производството по несъстоятелност. Що се отнася до твърденията за осъществено представителство на самия молител от управителен орган, избран от „нелегитимен съвет на директорите” на „Петрол Холдинг” АД, те нямат значение за преценката дали „Ню-Ко З.” Е. има качеството на заинтересована страна по смисъла на чл.303, ал.1 ГПК, легитимирана да инициира производство за отмяна на влязлото в сила решение за обявяване неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност на „Петрол холдинг” АД.
По изложените съображения подадената от „Ню-Ко З.” Е. молба за отмяна на влязлото в сила решение по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора следва да бъде оставена без разглеждане.
В отговора по чл.306, ал.3 ГПК ответникът „Е. Холдингс Л.” е направил искане за разноски, а с молба от 15.04.2019 г. е представил списък на разноските и доказателства за платено по банков път адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговора в размер на 4 459.29 лв. С оглед недопустимостта на молбата за отмяна ответникът има право на разноски, които следва да му бъдат присъдени в доказания по делото размер от 4 459.29 лв.
Разноски не са претендирани от останалите ответници и няма основание да се присъждат.
Молбата на „Петрол холдинг” АД изхожда от заинтересована страна по смисъла на чл.303, ал.1 ГПК, но също е процесуално недопустима поради подаването й извън преклузивните срокове по чл.303, ал.5 ГПК.
Съгласно чл.305, ал.1 ГПК, молбата за отмяна се подава в тримесечен срок, считано от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство – в случаите по чл.303, ал.1, т.1 ГПК; от деня на узнаване на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането му в сила – в случаите по чл.303, ал.1, т.3 ГПК; от деня на узнаване на решението – в случаите по чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
Молителят „Петрол холдинг” АД е обосновал искането си за отмяна на решението, с което е обявен в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност, на установени по съдебен ред, след влизане на решението в сила, обстоятелства за липса на представителна власт на неговите управителни органи, които са осъществявали законното му представителство в производството по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора и т. д. № 59/2017 г. на Апелативен съд – П., а оттук – и на упълномощените от тях процесуални представители за участие в делата. Решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Петрол холдинг” АД е влязло в сила на 21.04.2017 г., а липсата на представителна власт на лицата, осъществявали законното представителство на дружеството след 03.05.2011 г., е установена с влязлото в сила решение № 187/14.03.2018 г. по т. д. № 1621/2012 г. на Окръжен съд – Варна, с което по предявен от М. С. против „Петрол холдинг” АД иск е признато, че решенията за промяна в състава на органите на управление на дружеството, отразени в протокол от извънредно общо събрание с дата 03.05.2011 г., са нищожни като липсващи /невзети/. Молителят е участвал като страна в производството по т. д. № 1621/2012 г. и от деня на влизане в сила на решението по това дело – 17.04.2018 г., той е разполагал с доказателства за обстоятелствата, от които извежда ненадлежното си представителство в процеса за откриване на производство по несъстоятелност. От посочената дата за него са започнали да текат преклузивните срокове по чл.305, ал.1, т.1, т.3 и т.5 ГПК за иницииране на производството за отмяна по причините, въведени с молбата като елемент на основанията по чл.303, ал.1, т.1, т.3 и т.5 ГПК. Както поддържа самият молител, несъществуващите обстоятелства относно промени в персоналния състав на органите на управление вследствие нищожните /невзетите/ решения на общото събрание от 03.05.2011 г. не го обвързват, дори да са вписани в търговския регистър, поради което последващото установяване на несъществуването им с влязлото в сила решение № 331/05.07.2018 г. по т. д. № 366/2013 г. на Окръжен съд – Стара Загора не променя началния момент на сроковете по чл.305, ал.1 ГПК, в които молителят е имал възможност да сезира Върховния касационен съд с молба по чл.303 ГПК. Дори да се приеме, че правото на отмяна не е могло да бъде упражнено преди установяване по съдебен ред на несъществуването на обстоятелствата, отразени в диспозитива на решението по т. д. № 366/2013 г., от данните по делото е видно, че молителят е узнал за решението с връчването му на 06.07.2018 г. и с изтичане на срока за обжалване по чл.258, ал.2 ГПК на 20.07.2018 г. то е влязло в сила по отношение на него. Молбата за отмяна е депозирана пред първоинстанционния съд на 22.11.2018 г., към която дата тримесечните срокове по чл.305, ал.1 ГПК са били изтекли /съответно на 17.07.2018 г. – при преценка на срока с оглед решението по т. д. № 1621/2012 г., и на 20.10.2018 г. – при съобразяване и на решението по т. д. № 366/2013 г./. Вписването/обявяването в търговския регистър на решението по т. д. № 366/2013 г. има оповестително действие и е насочено към третите лица, което означава, че датата на извършването му – 10.09.2018 г., не може да се преценява като начален момент на сроковете по чл.305, ал.1 ГПК за иницииране на производството за отмяна.
По изложените съображения подадената от „Петрол холдинг” АД молба за отмяна следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима
С отговора по чл.306, ал.3 ГПК ответникът по молбата „Е. Холдингс Л.” е поискал да му бъдат присъдени разноски в случай, че молбата на „Петрол холдинг” АД бъде оставена без разглеждане, но тъй като не е представил доказателства за направени разноски във връзка със защитата срещу тази молба, искането не може да бъде удовлетворено.
Разноски не следва да се присъждат и на другите ответници, които не са заявили претенции за разноски.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадените от „Петрол холдинг” АД с ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], и „Ню-Ко З.” Е. с ЕИК[ЕИК] – [населено място], [улица], молби за отмяна на влязлото в сила решение № 314 от 25.10.2016 г., постановено по т. д. № 83/2014 г. на Окръжен съд – Стара Загора, потвърдено с решение № 91 от 13.04.2017 г. по т. д. № 59/2017 г. на Апелативен съд – П..

ОСЪЖДА „Ню-Ко З.” Е. с ЕИК[ЕИК] да заплати на „Е. Холдингс Л.”, регистрирано в регистъра на дружествата на Република Кипъл под № Н. със седалище и адрес на управление [населено място], Република К., [улица], Л. Х., А. А., със съдебен адрес в Република България [населено място], [улица], вх.В – Адвокатско дружество „Т., Т. и съдружници”, сумата 4 459.29 лв. (четири хиляди четиристотин петдесет и девет лв. и двадесет и девет ст.) – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest