№36 от 43900 по гр. дело №569/569 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 36
гр. София, 10.03.2020 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на десети март през две хиляди и двадесета година в състав:
Съдия: Александър Цонев

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 569/20г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал.1 ГПК.
ВКС е сезиран с молба вх. № 4289/28.01.2020г. по описа на Русенски районен съд, подадена от С. А. Н., за отмяна на влязло в сила решение № 456/ 27.11.2019г., постановено по в.гр.д. 709/19г. на Русенски окръжен съд на основание чл. 303, ал.1, т.4 ГПК.
В молбата за отмяна обаче, се твърди противоречие между процесното решение чиято отмяна се иска и друго решение, по което молителят не е страна.
Предвид задължението на молителя по чл. 306, ал.1 ГПК да изложи точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна и по- конкретно да се изложат твърдения за противоречие между две решения, които са със субективен или обективен идентитет (еднакъв предмет и страни по делото) или поне да са със субективен идентитет, но от обективна страна да са в условията на обусловеност, то подадената молба за отмяна е нередовна и следва да се остави без движение.
Предвид факта, че след подаването на молбата за отмяна, молителят е починал, то на негово място следва да бъдат конституирани наследниците му- съпруга и син, като указанията за отстраняване на нередовността следва да се дадат на тях.
Воден от горното, ВКС

РАЗПОРЕДИ:

Конституира на мястото на починалия С. А. Н. наследниците му по закон Р. М. Н. (съпруга) с адрес: [населено място], [улица], вх.2, ет.11, ап.4 и А. С. А. (син) с адрес: [населено място], общ. В., [улица].
ОСТАВЯ без движение молба вх. № 4289/28.01.2020г. по описа на Русенски районен съд, подадена от С. А. Н., за отмяна на влязло в сила решение № 456/ 27.11.2019г., постановено по в.гр.д. 709/19г. на Русенски окръжен съд на основание чл. 303, ал.1, т.4 ГПК.
Указва на Р. М. Н. и А. С. А. в 1- седмичен срок от съобщението, с писмена молба и препис за другата страна, да отстранят нередовността на молбата, констатирана съгласно мотивите на разпореждането.
При неизпълнение молбата за отмяна по чл. 303, ал.1, т.4 ГПК, ще бъде оставена без разглеждане.

СЪДИЯ :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi