№50 от 43525 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 50

София,01.03.2019 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 2127/27.02.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила касационна жалба, подадена от ЗАД „Алианц България“, София, с вх.№ 20879/26.11.2018 г. по вх. рег. на Апелативен съд София, с/у Решение № 2392 от 15.10.2018 г., постановено по гр.д. № 299 по описа на съда за 2018 г.
При проверка редовността на постъпилата жалба се констатира, че същата не отговаря на изискванията на действащата процесуална уредба, а именно не са спазени разпоредбите на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК във вр. с чл. 284, ал. 2 ГПК. Към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба от въззивния съд, което налага връщане на преписката на Апелативен съд София за представяне на изложение по чл.280, ал.1 или ал. 2 ГПК, което да е подписано от процесуалния представител на касатора – адв. А. Б. или от друг адвокат/юрисконсулт, като в последния случай, следва да се приложи и пълномощно за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

По горните съображения, Председателят на ІІ т. о. на ВКС
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 2127/27.02.2019 г. на Апелативен съд София за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар