№646 от 43762 по ч.пр. дело №2174/2174 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 646

София, 24.10.2019 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2174/2019 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по съвместна частна касационна жалба на С. Х. Н. и Х. С. Н., двамата от [населено място], чрез процесуалния си пълномощник, срещу определение № 292 от 15.08.2019 г. по в.ч.гр.д. № 215/2019 г. на Окръжен съд – Силистра, с което е отхвърлена депозираната от тях жалба срещу определение № 9 от 24.07.2019 г. на съдията по вписванията, с което е отказал да разпореди на Службата по вписвания – [населено място] да извърши заличаване на договорна ипотека с вх. Рег. № 9694/24.10.2007 г., акт 42, том IV по регистрите на СВ – Силистра.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за неправилност на атакувания съдебен акт. Оспорва се изводът на Окръжен съд – Силистра за невъзможност съдията по вписвания да прецени дали е погасено материалното ипотечно право – в случая договорна ипотека, обезпечаваща неприето в производството по несъстоятелност вземане към ипотекарен длъжник, заличен от Търговския регистър. Твърди се неприложимост на т.6 от ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС.
Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса: Допустимо ли е съдията по вписванията да преценява материалноправния казус при искане за заличаване на вписване. Твърди се допуснато от въззивния съд отклонение от т.6 на ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС и от определение по ч.гр.д. № 5364/2013 г. на ВКС, I г.о.
Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, преценява частната касационна жалба като процесуално допустима – подадена е от легитимирани страни, при спазване на предвидения едноседмичен преклузивен срок и е насочена срещу подлежащ на касационно обжалване акт на въззивен съд.
Преди произнасяне по искането за допускане на касационно обжалване /макар правният въпрос да е непрецизно формулиран/, настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките на чл.292 ГПК за спиране на настоящото частно производство до приключване на тълк.дело № 3/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Последното, макар и да е образувано по въпрос относно приложението на чл.172, ал.2 ЗЗД, предпоставя произнасяне в тълкувателните мотиви и по хипотезите, при които ипотеката се заличава и съответно се погасява ипотечното право, както и относно предпоставките за заличаване на вписването на ипотеката.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.д. № 2174/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълк.дело № 3/2018 г. на ОСГТК на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *